Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.1.2009

Uznesenia MsZ


M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o  v  B a n s k e j B y s t r i c i


Z O Z N A M

uznesení prijatých na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 27. januára 2009

 

361 - Informácia primátora mesta o ďalšom postupe vo veci neoprávnených exekúcií pohľadávky IÚM
362 - Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 – časť Kapitálové výdavky a rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií
363 - Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
364 - Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica
365 - Zabezpečenie prevádzky MHD v Banskej Bystrici na rok 2009 – žiadosť o odklad
366 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 181/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
367 - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2009, ktorým sa mení VZN č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 165/2005 a VZN č. 20/2008
368 - Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2008
369 - Komisia na posúdenie pripomienkového konania ku Konceptu ÚPN – M Banská Bystrica
370 - Projekt CECILY – posilnenie sociálnej inklúzie a lokálnej zamestnanosti
371 - Voľby prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2009-2013
372 - Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Banská Bystrica
373 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na zimnú údržbu komunikácií v Meste Banská Bystrica za roky 2007, 2006 a 2005 a porovnanie výsledkov
374 - Správa o výsledku kontroly – preverenie zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní žiadosti MUDr. Petra Finďa o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve mesta
375 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2008
376 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 16. decembra 2008

 

Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009

Z N E N I E U Z N E S E N Í

z 27. januára 2009 číslo 361/2009 – MsZ

K bodu: Informácia primátora mesta o ďalšom postupe vo veci neoprávnených exekúcií pohľadávky IÚM
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
informáciu primátora mesta o ďalšom postupe vo veci neoprávnených exekúcií pohľadávky IÚM


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 362/2009 - MsZ

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009 – časť Kapitálové výdavky a rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a)Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2009
b)Rozpočty príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2009-2011
II.s ch v a ľ u j e
Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2009, zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 46 207 594,77 eur (1 392 050 tis. Sk), v nasledovnej štruktúre:

Bežné príjmy 39 711 544,84 eur (1 196 350 tis. Sk)
Kapitálové príjmy 5 311 027,02 eur (160 000 tis. Sk)
Príjmové finančné operácie 1 185 022,90 eur (35 700 tis. Sk)

Bežné výdavky 37 331 740,03 eur (1 124 656 tis. Sk)
Kapitálové výdavky 7 367 855,01 eur (221 964 tis. Sk)
Výdavkové finančné operácie 1 507 999,73 eur (45 430 tis. Sk)

III.p r e s ú v a
sumu 20 000 euro z podprogramu 12.2 (Príležitostné kultúrne podujatia – Klub Iliaš – realizácia) návrhu kapitálových výdavkov na rok 2009 do podprogramu 13.5. (Prostredie pre život – Údržba a výsadba mestskej zelene) za účelom obnovy mobiliáru v Jeľšovom hájiku na sídlisku Rudlová – Sásová
IV.r u š í
uznesenie č. 324/2008 – MsZ z 2. 12. 2008 v časti II. a) v znení: MsZ schvaľuje Programový rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2009 len v časti bežných výdavkov a príjmov ako aj finančných transferov s vylúčením kapitálových príjmov a výdavkov v ňom navrhovaných (tzv. kapitálový rozpočet v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Banská Bystrica, časti II. Rozpočet mesta, článok 3, bod 10)


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009

z 27. januára 2009 číslo 363/2009 - MsZ


K bodu: Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
________________________________________________________________________________

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

I.b e r i e n a v e d o m i e

Dôvodovú správu k návrhu na odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov).

II.s ch v a ľ u j e

 

z 27. januára 2009 číslo 364/2009 - MsZ

K bodu: Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica
_______________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.s ch v a ľ u j e
Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2009, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica
II.k o n š t a t u j e , ž e
vznesené oprávnené pripomienky pri prerokovaní boli do územného plánu zapracované
III.b e r i e n a v e d o mi e
stanovisko Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici
IV.u k l a d á
Ing. arch. Ľubomírovi Kelemanovi – poverenému zastupovaním ÚHA mesta B.Bystrica:
a) v zmysle § 6 odst.3 a 8 zákona č.369/1990 Zb. V platnom znení zverejniť VZN
b) zabezpečiť uloženie – archiváciu čistopisu Územný plán centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Kapitulská ulica a VZN, v zmysle § 28 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. v znp
1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
1x na Meste Banská Bystrica, ref. výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
T: do 3 mesiacov od schválenia ÚPD


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

 

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 365/2009 – MsZ

K bodu: Zabezpečenie prevádzky MHD v Banskej Bystrici na rok 2009 – žiadosť o odklad
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o odklad bodu programu „Zabezpečenie prevádzky MHD v Banskej Bystrici na rok 2009“
II.o d p o r ú č a
presunúť tento bod programu z januárového rokovania MsZ na aprílové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 366/2009 - MsZ

K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 181/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 181/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 367/2009 - MsZ

K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2009, ktorým sa mení VZN č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 165/2005 a VZN č. 20/2008
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2009, ktorým sa mení VZN č. 144/2004 o verejnom poriadku na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 165/2005 a VZN č. 20/2008 s tým, že v § 4, ods. 1 sa vypúšťajú slová: „(správca alebo užívateľ)“


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 368/2009 - MsZ

K bodu: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2008
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2008


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 369/2009 - MsZ

K bodu: Komisia na posúdenie pripomienkového konania ku Konceptu ÚPN – M Banská Bystrica
____________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.r u š í
uznesenie č. 308/2008 – MsZ z 21. 10. 2008 a uznesenie č. 345/2008 – MsZ z 2. 12. 2008 z dôvodu nesúladu s platnou legislatívou


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 370/2009 - MsZ

K bodu: Projekt CECILY – posilnenie sociálnej inklúzie a lokálnej zamestnanosti
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o projekte CECILY a účasti mesta Banská Bystrica na projekte a o spolufinancovaní vo výške 6 444 Euro ( 194 000 Sk)
II.s ch v a ľ u j e
a) Účasť mesta Banská Bystrica ako partnera v projekte CECILY – posilnenie sociálnej inklúzie a lokálnej zamestnanosti
b) Spolufinancovanie v projekte vo výške 6 444 Euro ( 194 000 Sk)


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 371/2009 - MsZ

K bodu: Voľby prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2009-2013
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Voľbám prísediacich do Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2009-2013
II.v o l í
1. Mgr. Martu Valockú,
2. Mgr. Jaroslava Kružlica
za prísediacich Krajského súdu v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2009-2013


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 372/2009 - MsZ

K bodu: Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.o d p o r ú č a
predsedom poslaneckých klubov MsZ v Banskej Bystrici
pripraviť spoločný návrh znenia Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Banská Bystrica
Termín predloženia: marec 2009


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 373/2009 - MsZ

K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na zimnú údržbu komunikácií v Meste Banská Bystrica za roky 2007, 2006 a 2005 a porovnanie výsledkov
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov na zimnú údržbu komunikácií v Meste Banská Bystrica za roky 2007, 2006 a 2005 a porovnanie výsledkov
II.u k l a d á
kontrolovanému subjektu povinnosť
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
Termín: 15. 02. 2009
2. Predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku
Termín: 30. 04. 2009


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 2. februára 2009

 

(Pozn.: Materiál je tu v jednom na konci priloženom súbore .pdf)

 

z 27. januára 2009 číslo 374/2009 - MsZ

K bodu: Správa o výsledku kontroly – preverenie zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní žiadosti MUDr. Petra Finďa o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve mesta
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku kontroly – preverenie zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri vybavovaní žiadosti MUDr. Petra Finďa o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve mesta
II.u k l a d á
kontrolovanému subjektu povinnosť
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
Termín: 28. 02. 2009
2. Predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku
Termín: 31. 05. 2009


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. februára 2009


z 27. januára 2009 číslo 375/2009 - MsZ

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2008
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2008


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 2. februára 2009

 

z 27. januára 2009 číslo 376/2009 – MsZ

K bodu: Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 16. decembra 2008
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 16. decembra 2008


Ivan SAKTOR
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 2. februára 2009

 

 

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 


1378143

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka