Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.9.2009

Pozvánka

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

                                                                                           V Banskej Bystrici, 27. 8. 2009

 


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 2 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 15, bod 4 Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici z v o l á v a m 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na
 

7. september 2009 (pondelok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným programom:
 

Skúška hlasovacieho zariadenia 9.00 - 9.05 h
 

1.O t v o r e n i e 9.05 - 9.10 h
 

2.Voľba návrhovej komisie 9.10 - 9.15 h
 

3.Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.15 - 9.45 h
 

4.Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
9.45 - 10.00 h
 

5.Upravený harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.00 - 10.15 h
 

6.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (Komuce + DOS) – návrh na zmeny
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
10.15 - 10.30 h

P r e s t á v k a 10.30 - 10.40 h
 

7.Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.40 - 10.50 h
 

8.Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.50 - 11.00 h
 

9.Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 – MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.00 - 11.05 h
 

10.Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanová 12, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.05 - 11.15 h
 

11.Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.15 - 11.25 h
 


12.Slovo pre verejnosť
11.25 - 11.55 h
 

13.Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.55 - 12.10 h

P r e s t á v k a 12.10 - 12.20 h
 

14.Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
12.20 - 12.40 h
 

15.Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"
Predkladá: Ing. Martin Baník, poslanec MsZ
12.40 - 12.55 h
 

16.Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
12.55 - 13.00 h
 

17.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátoch MsÚ
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.00 - 13.10 h
 

18.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na prevádzkovanie Karanténnej stanice Zvolen
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.10 - 13.20 h
 


19.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole „Náhrada straty vo verejnom záujme- MHD“ v roku 2007 a 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.20 - 13.35 h
 

20.Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.35 - 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A P R E S T Á V K A 13.45 - 14.15 h
 

21.Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.15 - 14.30 h
 

22.Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby verejnej zelene a odpadového hospodárstva
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.30 - 14.45 h
 

23.Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ číslo 438/2009 zo dňa 28. apríla 2009 – zoznam hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
14.45 - 15.00 h
 

24.Informatívna správa o projektovom zámere zriadiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.00 - 15.15 h
 

25.Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Sihelský, prednosta MsÚ
15.15 - 15.30 h
 

26.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2009
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ)
 

27.Interpelácie poslancov
 

28.D i s k u s i a
 

29.Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 


Poznámka:
Spracované materiály, ktoré budú predmetom rokovania MsZ dňa 7. 9. 2009 majú poslanci na CD nosičoch, ktoré obdržali s pozvánkou na 24. zasadnutie MsZ.Informatívne materiály:
Informatívna správa o stave zamestnanosti obyvateľov mesta Banská Bystrica
Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30. 6. 2009
Na zasadnutie pozývam:
1.poslancov MsZ
2.riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3.vedúcich zamestnancov MsÚ
4.náčelníka MsP
5.poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6.zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7.občanov mesta Banská Bystrica

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 


1377865

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka