Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.9.2009

 

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o    v   B a n s k e j  B y s t r i c i

 

Z O Z N A M

 

uznesení prijatých na 25. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici, konaného 7. septembra 2009

 

542 - Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
543 - Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
544 - Harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ.Štúra1) až po Nám. H.Vajanského
545 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť ( KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
546 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – „Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica“
547 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo
548 - Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
549 - Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
550 - Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica
551 - Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
552 - Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
553 - Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
554 - Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
555 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ
556 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen
557 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme MHD" v roku 2007 a 2008
558 - Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009
559 - Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta, vrátane vytipovania vhodných lokalít
560 - Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva
561 - Informatívna správa o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
562 - Informatívna správa k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
563 - Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
564 - Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009
565 - D i s k u s i a - spaľovňa
566 - D i s k u s i a - likvidácia odpadových vôd
567 - D i s k u s i a - citybusy
568 - D i s k u s i a - Barbakan, priemyselný park, Radnica

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k bodu: Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov"


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

Z N E N I E U Z N E S E N Í

zo 7. septembra 2009 číslo 542/2009 - MsZ

K bodu: Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
dôvodovú správu k Návrhu na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy
II.s ch v a ľ u j e
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) viazanie rozpočtovaných výdavkov do 31.12.2009,
c) viazanie prostriedkov fondu minulých rokov do 31.12.2009.
III.u k l a d á
prednostovi MsÚ,
na MsZ v septembri 2009 predložiť vyhodnotenie účinnosti opatrení na riešenie dopadov finančnej krízy, prijatých uznesením č. 402/2009 dňa 28. 4. 2009, resp. ich aktualizáciu
IV.s c h v a ľ u j e
poskytnutie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska na Rudohorskej ulici 25, poskytnutie prostriedkov sa viaže na schválenie dotácie Úradom vlády podľa Výnosu 4537. Do schválenia dotácie na Úrade vlády budú tieto prostriedky v rozpočte mesta vo výške 35 000 eur viazané v zmysle pôvodného návrhu.
Termín: okamžite
V.s c h v a ľ u j e
nevyplatenie odmien poslancom za účasť na 25. zasadnutí MsZ dňa 7. septembra 2009, ktoré bolo pokračovaním 24. zasadnutia MsZ, konaného dňa 25. augusta 2009


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 543/2009 - MsZ

K bodu: Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu Mesta Banská Bystrica za rok 2008


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 544/2009 - MsZ
K bodu: Harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Návrh harmonogramu realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 545/2009 - MsZ

K bodu: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť ( KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (KOMUCE + DOS) a informatívnu správu o návrhu opatrení, ktorými sa zvýši požiadavka o nenávratný finančný príspevok (NFP)
II.s ch v a ľ u j e
1. Reprofilizáciu 86 bytov osobitného určenia v DOS na Krivánskej ul.16 - 26 na Zariadenie podporovaného bývania / Zariadenie pre seniorov
2. Rozšírenie sociálnych služieb v objekte na Robotníckej 12 o 4 miesta pobytovej sociálnej služby (zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu)
3. Organizačné začlenenie reprofilizovaného Zariadenia podporovaného bývania / Zariadenia pre seniorov na Krivánskej ul.16 - 26 pod Komunitné multifunkčné centrum – KOMUCE, Banská Bystrica

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 546/2009 - MsZ

K bodu: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (KOMUCE + DOS) – návrh na zmenu
Schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – „Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica“
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k schváleniu projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie
II.r u š í
uznesenia MsZ č. 504/2009 a 505/2009 zo dňa 23. júna 2009
III.s c h v a ľ u j e
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Banská Bystrica a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013;
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. do výšky 125 000 EUR.
Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 547/2009 - MsZ

K bodu: Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
II.s ch v a ľ u j e
dotáciu vo výške 3 500,- € (105 441,- Sk) pre Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša na materiálno – technické a organizačné zabezpečenie osláv 90. výročia vzniku školy a vydanie pamätnej publikácie k 90. výročiu vzniku školy


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 548/2009 - MsZ

K bodu: Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
II.s ch v a ľ u j e
1. dotáciu na projekt „Tlač Knihy o histórii lesov mesta Banská Bystrica“ vo výške 4000,00 € (120504,00 Sk) pre Mestské lesy, s.r.o., ČSA 26, Banská Bystrica a zazmluvniť, že z celkového nákladu bude 300 ks kníh pre reprezentačné účely Mesta B. Bystrica
2. dotáciu na projekt „Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého“ vo výške 3000,00 € (90378,00 Sk) pre Občianske Združenie/O.Z. LAPUTA, Cesta k nemocnici 29, Banská Bystrica na úhradu nákladov za grafický návrh a tlač pracovných listov v rámci projektu
3. dotáciu na projekt „Medzinárodný festival tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň 2009“ vo výške 4000,00 € (120504,00 Sk) pre Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Starhradská 12, Bratislava na úhradu nákladov za ubytovanie, cestovné a honoráre zahraničných i domácich účinkujúcich a zmluvne zaviazať k spolupráci s Mestom Banská Bystrica
4. dotáciu na projekt „Prezentačná audio a video technika vstupnej miestnosti v pripravovanej novej expozícii o histórii mesta Banská Bystrica v Matejovom dome“ vo výške 3000,00 € (90378,00 Sk) pre Bis Audio, s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen
5. dotáciu na projekt „RAMAJÁNA – hudobnodramatické spracovanie eposu“ vo výške 5000,00 € (150630,00 Sk) pre Občianske združenie Kultúra pre všetkých, Horná Strieborná 10, Banská Bystrica na úhradu nákladov za prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie projektu. Zároveň žiadateľa zaväzuje k bezplatnému poskytnutiu jedného vystúpenia
6. dotáciu na projekt „Prienik slovenského súčasného tanca v Čechách“ vo výške 2000,00 € (60252,00 Sk) pre Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica na prenájom priestorov divadla v Brne, ubytovanie a dopravné

 

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

 

zo 7. septembra 2009 číslo 549/2009 - MsZ

K bodu: Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Návrhu na zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2.
II.s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia číslo 412/2009 - MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2. nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 11300,00 € (340 423,80 Sk) pre Verejnú knižnicu M. Kováča v Banskej Bystrici na projekt Banbyčitariáda 2009 alias aby Banská Bystrica čítala rada – a mala čo čítať … a na nákup novej literatúry do knižničného fondu v rámci kalendárneho roka. Dotácia bola určená na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia, ceny, darčeky, diplomy a nákup nových kníh do knižničného fondu.“

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 550/2009 - MsZ

K bodu: Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k menovaniu riaditeľa Mgr. Pavla Lehoťana, ZŠ J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica
II.m e n u j e
Mgr. Pavla Lehoťana za riaditeľa Základnej školy J.G.T. Gaštanova 12, Banská Bystrica


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 551/2009 - MsZ

K bodu: Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu na delegovanie a odvolanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica
II.o d v o l á v a
delegovanie členov do Rady školy :
a ) Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.- ZŠ Bakossova 5
b ) PhDr. Zora Bitárová - ZŠ Ďumbierska 17
c ) Mgr. art. Lucia Titková - MŠ Šalgotarjánska 5
III.d e l e g u j e
za členov Rady školy
Mgr. Natália Šmideková - ZŠ Bakossova 5
Mgr. Anna Martišovičová - ZŠ Ďumbierska 17
Mgr. Anna Martišovičová - MŠ Šalgotarjánska 5

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 552/2009 - MsZ

K bodu: Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) Dôvodovú správu k Návrhu na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri
b) Zápisnicu zo zasadnutia Mestskej povodňovej komisie v Banskej Bystrici vo veci vyriešenia nepriaznivej situácie v mestskej časti Majer, kde v dôsledku zlých odtokových pomerov vody zo zrážkovej činnosti dochádza k zaplavovaniu územia, konaného dňa 13. 01. 2009
c) Zápis z prešetrenia udalosti zaplavenia cestnej komunikácie v mestskej časti Majer (Stavebná ulica) v dôsledku intenzívnych dažďových zrážok, zo dňa 06. 12. 2008
d) Krycí list rozpočtu
II.s ch v a ľ u j e
Použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu – odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 553/2009 - MsZ

K bodu: Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k materiálu Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
II.r u š í
Časť uznesenia MsZ číslo 307/2008 z 21. októbra 2008:
Mestské zastupiteľstvo II. schvaľuje :
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritné osi 1. Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoja elektronických služieb a 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
b) Celkové výdavky na projekt 88 000 000 ,- Sk (2 921 065 €)
c) Výšku spolufinancovania projektu vo výške 5 % z požadovaného nenávratného finančného príspevku, t.j. 4 400 000,- Sk (146 053 €)
d) Spôsob financovania projektu: hotovostné financovanie z rozpočtu mesta Banská Bystrica
III. s ch v a ľ u j e
a)Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica
b)Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.2:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, výzvy „Elektronizácia služieb krajských miest“, kód: OPIS-2009/1.2/02 – projekt „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica“, ktorého ciele sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007-2013
c)Realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
d)Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. do výšky 158 000 EUR


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 554/2009 - MsZ

K bodu: Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
návrh Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok, aby za predsedu komisie bol zvolený Ing. Martin Baník, poslanec MsZ
II.v o l í
Ing. Martina Baníka za predsedu Komisie pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 555/2009 - MsZ

K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátov MsÚ
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
Termín: 30. 9. 2009
2. Predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomnú informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku
Termín: 30. 10. 2009


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 556/2009 - MsZ

K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na Karanténnej stanici Zvolen
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
1. Prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica
Termín: 30. 9. 2009
2. Predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomnú informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku
Termín: 31. 10. 2009


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 557/2009 - MsZ

K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme - MHD" v roku 2007 a 2008
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Priebežnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole: "Náhrada straty vo verejnom záujme - MHD" v roku 2007 a 2008


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 558/2009 - MsZ

K bodu: Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 559/2009 - MsZ

K bodu: Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta, vrátane vytipovania vhodných lokalít
________________________________________________________________________________M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o možnosti podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
predložiť na októbrové zasadnutie MsZ správu o prijatých opatreniach týkajúcich sa výstavby parkovacích miest prostredníctvom prenájmu pozemkov mesta a vodorovného dopravného značenia


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica


V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009
zo 7. septembra 2009 číslo 560/2009 - MsZ

K bodu: Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva
_______________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby zelene a odpadového hospodárstva
II.u k l a d á
prednostovi MsÚ
a) rozpracovať opatrenia vyplývajúce zo správy,
b) predložiť riešenie opatrení s návrhom finančného krytia v rozpočte Mesta na rok 2010
Termín: do MsZ v októbri 2009
III.u k l a d á
prednostovi MsÚ
na novembrové zasadnutie MsZ predložiť informatívnu správu o stave výrubov drevín na území mesta v období od 1. 1. 2009 do 30. 10. 2009


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 561/2009 - MsZ

K bodu: Informatívna správa o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
a) Informatívnu správu o plnení uznesenia č. 438/2009 MsZ zo dňa 28.04.2009 – zoznam hrobov dejateľov pochovaných na cintorínoch mesta pre budúce umiestnenie orientačných tabúľ pri vchodoch do cintorínov
b) Zoznam hrobov dejateľov pochovaných na cintorínoch mesta


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 562/2009 - MsZ

K bodu: Informatívna správa k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a st u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu k projektovému zámeru založiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica
II.s c h v a ľ u j e
zriadenie neziskovej organizácie Mestom Banská Bystrica s názvom Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica, n.o., ako právnej formy pre priznanie postavenia sociálneho podniku v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 563/2009 - MsZ

K bodu: Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Informatívnu správu o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica
II.s ch v a ľ u j e
finančné prostriedky na nákup hlukomeru

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 564/2009 - MsZ

K bodu: Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.b e r i e n a v e d o m i e
Správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23. 6. 2009

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009


zo 7. septembra 2009 číslo 565/2009 - MsZ

K bodu: D i s k u s i a - spaľovňa
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.u k l a d á
prednostovi MsÚ
zabezpečiť obstaranie vyhľadávacej štúdie pre umiestnenie novej spaľovne nebezpečných odpadov mimo obytné územie mesta Banská Bystrica

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 566/2009 - MsZ

K bodu: D i s k u s i a - likvidácia odpadových vôd
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.ž i a d a
Ivana Saktora, primátora mesta,
predložiť MsZ na jeho rokovanie 27. 10. 2009 záverečnú písomnú správu o vykonaných prácach a ich rozsahu na Sústave na likvidáciu odpadových vôd


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica
V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 567/2009 - MsZ

K bodu: D i s k u s i a - citybusy
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.u k l a d á
Michalovi Němcovi, predsedovi predstavenstva DPM, a.s.
predložiť na rokovanie MsZ dňa 27. 10. 2009 správu - „Zabezpečenie MHD citybusmi na roky 2010-2014“

Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

zo 7. septembra 2009 číslo 568/2009 - MsZ

K bodu: D i s k u s i a - Barbakan, priemyselný park, Radnica
________________________________________________________________________________
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
I.u k l a d á
Ing. Ľubomírovi Bobákovi, predsedovi predstavenstva MBB, a.s.
predložiť na rokovanie MsZ dňa 27. 10. 2009 písomnú informáciu, ako spoločnosť zabezpečuje
1. prenájom Barbakanu s využitím celého jeho obnoveného objektu,
2. prípravu výstavby priemyselného parku,
3. rekonštrukciu Radnice.
V správe zhodnotiť doterajšie aktivity a potrebu pokračovania aj s vyjadrením časového horizontu ukončenia a finančné náklady na to potrebné.


Ivan SAKTOR, v.r.
primátor mesta
Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 11. septembra 2009

 

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 


1378104

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka