Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.9.2009

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 07.09.2009


Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Skúška hlasovacieho zariadenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 4
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


Za:
Pavol Bielik Ing. Jozef Haško Ing. Peter Lačný MUDr. Ladislav Slobodník

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Róbert Kazík
Ing. Tomáš Novanský Milan Smädo

Zdržali sa:
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Nehlasovali:
MUDr. Jozef Budaj


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Voľba návrhovej komisie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Jakub Gajdošík Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Schálenie programu MsZ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Ing. Tomáš Novanský


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy - návrh. p.Baník
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


Za:
Pavol Bielik MUDr. Jozef Budaj Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek Róbert Kazík PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Tomáš Novanský RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
Jakub Gajdošík MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy - návrh. p.Novanský
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy - návrh. nevyplatenie odmien za 25.MsZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 a viazanie rozpočtovaných výdavkov na zmiernenie dopadov finančnej krízy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
Ing. Mgr. Pavol Katreniak


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Michal Bucek


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Upravený harmonogram realizácie cyklotrasy vedenej od objektu Obvodného úradu (Nám. Ľ. Štúra 1) až po Nám. H. Vajanského -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo
RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Michal Bucek MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (Komuce + DOS) ­ návrh na zmeny -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Michal Bucek Jakub Gajdošík Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu pre sociálnu oblasť (Komuce + DOS) ­ návrh na zmeny - II.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Michal Bucek Jakub Gajdošík MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - školstvo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
MUDr. Michal Bucek PhDr. Ľubica Laššáková MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica - kultúra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý
Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Pavol Bielik PhDr. Ľubica Laššáková


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Návrh na zmenu uznesenia číslo 412/2009 ­ MsZ z 28. apríla 2009 v bode II. ods. 2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 10.
Menovanie riaditeľa ZŠ J.G.T. Gaštanová 12, Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Róbert Kazík


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 11.
Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Bakossova 5, ZŠ Ďumbierska 17 a MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 13.
Návrh na použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu ­ odvodnenie miestnej komunikácie pod nadjazdom v Majeri -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 15.
Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


Za:
MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Róbert Kazík PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Proti:
Pavol Bielik Viera Dubačová Ing. Milan Lichý

Zdržali sa:
Ing. Peter Lačný

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Bc. Martin Turčan


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 15.
Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov" - návrh p.Priehodová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová
RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Proti:
MUDr. Stanislav Čarský Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj Jakub Gajdošík
Ing. Jozef Haško PhDr. Ľubica Laššáková Milan Smädo

Nehlasovali:
Róbert Kazík


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 15.
Zásady uplatnenia STN 73 0580 - 1 Zmena 2 "Denné osvetlenie budov" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 9
Proti: 8
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


Za:
MUDr. Michal Bucek Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Bc. Martin Turčan

Proti:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Jakub Gajdošík
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo

Zdržali sa:
Ing. Jozef Haško RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
Pavol Bielik Róbert Kazík


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 16.
Voľba predsedu Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik MUDr. Michal Bucek Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný
Ing. Milan Lichý Ing. arch. Ľudmila Priehodová Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Jakub Gajdošík
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo
RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
Róbert Kazík


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 17.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2008 v Základnej škole, Trieda SNP 20 Banská Bystrica a v príslušných referátoch MsÚ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Róbert Kazík


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 18.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Banská Bystrica za rok 2008 použitých na prevádzkovanie Karanténnej stanice Zvolen -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


Za:
Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Nehlasovali:
Róbert Kazík


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 19.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole „Náhrada straty vo verejnom záujme- MHD“ v roku 2007 a 2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Viera Dubačová Jakub Gajdošík Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik

Nehlasovali:
MUDr. Michal Bucek Ing. Zdenko Haring Róbert Kazík Ing. arch. Ľudmila Priehodová


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 20.
Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 24. júna 2009 do 21. augusta 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


Za:
MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Michal Bucek MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský
Bc. Martin Turčan

Zdržali sa:
Pavol Bielik Ing. Tomáš Novanský

Nehlasovali:
Róbert Kazík Ing. Peter Lačný


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 21.
Informatívna správa o možnostiach podpory výstavby parkovacích miest prostredníctvom dlhodobého prenájmu pozemkov Mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 22.
Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby verejnej zelene a odpadového hospodárstva - návrh. p.Bielik doplniť bod.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 22.
Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby verejnej zelene a odpadového hospodárstva - návrh. p.Haring
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
Viera Dubačová


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 22.
Informatívna správa o stave životného prostredia na území mesta Banská Bystrica s návrhom na zlepšenie údržby verejnej zelene a odpadového hospodárstva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD. Viera Dubačová


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 23.
Informatívna správa o plnení uznesenia MsZ číslo 438/2009 zo dňa 28. apríla 2009 ­ zoznam hrobov dejateľov, umiestnenie orientačných tabúľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD.


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 24.
Informatívna správa o projektovom zámere zriadiť Sociálny podnik Mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Zdržali sa:
Ing. Peter Lačný


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 25.
Informatívna správa o meraní hlučnosti v Meste Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský
Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 26.
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Jakub Gajdošík
Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Zdržali sa:
Ing. Peter Lačný

Nehlasovali:
Ing. Milan Lichý


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 28.
D i s k u s i a - návrh p.Priehodová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová Milan Smädo
RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
MUDr. Jozef Budaj MUDr. Ladislav Slobodník


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 28.
D i s k u s i a - návrh p.Baník I.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Jozef Budaj MUDr. Stanislav Čarský
Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring Ing. Jozef Haško
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný PhDr. Ľubica Laššáková
Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová MUDr. Ladislav Slobodník
Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

Nehlasovali:
MUDr. Peter Bielik, PhD.


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 28.
D i s k u s i a - návrh p.Baník II.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 28.
D i s k u s i a - návrh p.Baník III.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


Za:
Ing. Martin Baník Pavol Bielik MUDr. Peter Bielik, PhD. MUDr. Jozef Budaj
MUDr. Stanislav Čarský Doc.RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. Viera Dubačová Ing. Zdenko Haring
Ing. Jozef Haško Ing. Mgr. Pavol Katreniak Róbert Kazík Ing. Peter Lačný
PhDr. Ľubica Laššáková Ing. Milan Lichý Ing. Tomáš Novanský Ing. arch. Ľudmila Priehodová
MUDr. Ladislav Slobodník Milan Smädo RNDr. Ladislav Topoľský

 

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 


1378092

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka