Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 23/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

Schválené: 13.11.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zmien a doplnkov, zákona č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zákon č. 443/2010) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 23/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).


I.

Čl. II. „Všeobecné ustanovenia“ sa mení v § 2 , odsek 8, písmeno d) a e) nasledovne:

d) ak ku dňu podania žiadosti nemá žiadateľ uhradené záväzky po splatnosti voči Mestu alebo obchodným spoločnostiam, ktorých zriaďovateľom je Mesto , resp. spoločnostiam s majetkovou účasťou Mesta v týchto obchodných spoločnostiach, až do úhrady tohto záväzku v plnom rozsahu.

e) ak žiadateľ alebo spoluposudzovaná osoba 10 rokov spätne od podania žiadosti užíval nájomný byt uvedený v § 1 odseku 1 tohto nariadenia a z dôvodu neplnenia si povinností bol vysťahovaný, svoje záväzky si nesplnil , prípadne exekučné konanie bolo voči tejto osobe zastavené z dôvodu jej nemajetnosti.

 

II.

Čl. II. „ Všeobecné ustanovenia“ sa mení a dopĺňa v § 2 , odsek 16 nasledovne:

16a). Mesto Banská Bystrica eviduje žiadosti o výmeny bytov v § 1, odseku 1, písm d) tohto nariadenia. Žiadosti sú zoradené podľa dátumu ich doručenia na príslušný útvar MsÚ. Pri uvoľnení nájomného bytu je prioritne riešená žiadosť o prenájom tohto bytu zaevidovaná v zozname uchádzačov skôr ako dátum podania žiadosti o výmenu bytu tejto kategórie.

16 b) Pri riešení žiadosti o výmenu bytov podľa § 1 ods. 1, písm d) sa postupuje podľa poradia v evidencii žiadateľov o výmeny bytov. Uprednostnenie žiadosti je možné z nasledovných dôvodov:
1. z dôvodu zlého technického stavu nájomného bytu, na základe ktorého bola nájomcovi uznaná úľava na nájme bytu,
2. z dôvodu vzájomnej dohody nájomcov,
3. z dôvodu priestorových potrieb rodiny s nezaopatreným dieťaťom/deťmi.


III.

Čl. III. „Nájomné byty v domoch, v ktorých nebol začatý odpredaj bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Internátna ulica č. 12, Banská Bystrica) “, § 3 sa dopĺňa nový bod 7 a pôvodný bod 7 bude označený ako bod 8 nasledovne:

7. V prípade, že o uvoľnený nájomný byt na Internátnej 12, Banská Bystrica neprejaví záujem žiadny žiadateľ v príslušnych kategóriách spĺňajúci kritériá, tento byt môže byť prenajatý klientovi/klientom zo zariadenia krízovej intervencie v meste Banská Bystrica doporučených týmto zariadením.

8. Vlastník bytu uzavrie s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu na dobu určitú s právom na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pri plnení podmienok v predchádzajúcom nájomnom období. Vlastní bytov je oprávnený pripísať na evidenčný list ku konkrétnemu bytu ďalšie spolubývajúce osoby len na základe písomného súhlasu príslušného útvaru MsÚ.


IV.

Čl. IV. „ Nájomné byty vyčlenené pre potreby mesta Banská Bystrica - Švermova ulica 45A, Banská Bystrica“ § 4, ods. 4 sa mení nasledovne:

4a. Predĺženie nájomného vzťahu s nájomcom je možné len jedenkrát na dobu maximálne 6 mesiacov bezprostredne po ukončení predchádzajúceho nájomného vzťahu a len za predpokladu, že o byt nepožiadala osoba podľa odseku 1 tohto článku a nájomca z objektívnych dôvodov nebol schopný si počas doby nájmu vyriešiť svoju nepriaznivú sociálno-bytovú situáciu.

4b. Opakované poskytnutie bývania na Švermovej ulici 45A, Banská Bystrica žiadateľovi, resp. spoluposudzovanej osobe, ktorému už v minulosti bolo poskytnuté toto bývanie, nebude možné z tých istých objektívnych dôvodov ako pri predošlom posudzovaní.


V.

Čl. V. „Nájomné byty, v ktorých bol zahájený odpredaj v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov - Podháj 51-53, Banská Bystrica“ § 5, odsek 2 sa mení nasledovne:

2. Primátor mesta môže udeliť výnimku z ustanovenia bodu 1 tohto článku na pridelenie uvoľneného nájomného bytu fyzickej osobe, ktorá sa významným spôsobom podieľa alebo bude podieľať na zabezpečení rozvoja v prioritných oblastiach mesta, oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. ako bytovú náhradu alebo môže uvoľnený byt vyčleniť pre služobné účely v zmysle Čl. VIII tohto nariadenia. Prioritné oblasti sú dané Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

 

VI.

Čl. VI „Nájomné byty postavené s podporou prostriedkov ŠFRB“ v § 6, odsek 2 sa mení nasledovne:

2. Pri obsadzovaní novopostavených nájomných bytov bude komisii MsZ predložený zoznam žiadateľov o nájomný byt (ŠFRB) spĺňajúcich podmienky odseku 1 tohto článku, ktorá odporučí budúcich nájomcov podľa počtu nových bytov podľa poradia zo zoznamu žiadateľov zoradených podľa dátumu kompletizácie žiadosti.

 

VII.

Čl. VII. „ Nájomné byty nižšieho štandardu postavené s podporou prostriedkov ŠFRB“ § 7, odsek 3, písmeno c) sa mení nasledovne:

c) Pri obsadzovaní novopostavených nájomných bytov nižšieho štandardu bude zoznam žiadateľov podľa odseku 3, písm. b) tohto článku predložený komisii MsZ, kde môžu byť prizvaní aj zástupcovia združení zastupujúcich komunity občanov zo sociálne slabších vrstiev. Komisia odporučí budúcich nájomcov nových bytov podľa dátumu kompletizácie žiadosti.


VIII.

Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 13.11.2012 uznesením č. 703/2012 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta1378078

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka