Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.156/2005 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmena časť Petelénova ulica

Schválené: 28.6.2005

Vyhlásené: 8.7.2005

Účinnosť: 5.8.2005


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.156/2005

k schválenému
Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica
Zmena
časť Petelénova ulica

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písm.g) zák. č. 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák. č. 50/76 Zb.,v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl. č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schváleniu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmena, časť Petelénova ulica.

Čl. 1
Účel nariadenia a rozsah platnosti

1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
2. Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, zmena časť Petelénova ulica platí v plnom rozsahu.
3. Rozsah riešeného územia sa dotýka parciel 399/101 - 106, 399/36, 399/54, 399/90, 5459/3 k.ú. Banská Bystrica.

Čl. 2
Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

Záväzné zásady a regulatívy usporiadania územia:
zmenami a doplnkami sa upresňujú a dopĺňajú záväzné zásady a regulatívy pre usporiadanie územia
priestor lokality urbanizovať doznievajúcou blokovou štruktúrou polyfunkčnými objektmi s prevládajúcou obytnou funkciou
maximálna hladina zástavby sa určuje na 5 nadzemných podlaží, v zóne sa bude uplatňovať diferencovaná výška zástavby od 2 do 5 podlaží, pričom sa nevylučuje kompozičný akcent
v západnej časti pozemku, vo vzťahu k rodinným domom, je navrhovaná hmota odstupňovaná od dvoch nadzemných podlaží
odstupy medzi fasádami existujúcich rodinných domov a navrhovaným objektom sú minimálne 10,0 m. Na hranici pozemkov súkromie rodinných domov zabezpečiť murovaným plotom vo výške 2,5 m umiestneným na hranici pozemkov.
v severozápadnej časti riešeného pozemku je výškový regulatív stanovený na 3 nadzemné podlažia vo vzťahu k existujúcemu rodinnému domu a ak bude nová zástavba riešená ako bloková s odstupom 2x výška navrhovaného objektu,
v nárožiach je možné uplatniť architektonický akcent,
na západnej hranici riešeného pozemku je navrhnutá vyššia izolačná zeleň,
dopravne je lokalita sprístupnená z mestských komunikácií, pričom sú rešpektované dopravné zámery v území v zmysle ÚPN – A Banská Bystrica a platného územného rozhodnutia pre preložku štátnej cesty I / 66 s napojením na mestský komunikačný systém,
nároky na statickú dopravu vyvolané investičným zámerom sú riešené na vlastnom pozemku investora,
priestor pre obojstrannú zastávku MHD na Petelénovej ulci je rezervovaný formou samostatného zastávkového pruhu mimo existujúcej komunikácie,
parkovanie pre nemocničný areál bude riešené na pozemku nemocnice,
riešenie náhradných odstavných plôch pre jestvujúci bytový dom je v západnej polohe od neho, pri objektoch radových garáží
koeficient zastavanosti pozemku je max. 35 % územia.

Článok 3
Regulatívy umiestnenia stavieb na pozemkoch

SO – 01 bytový dom
počet nadzemných podlaží 3
podzemné podlažie využíva výškový terénny rozdiel a v ňom sú umiestnené 4 garážové boxy a pivničné priestory pre byty
počet bytových jednotiek 6
šírka objektu 11,60m, dĺžka objektu 20,60m
v dvorovej časti je parkovisko s 10 stániami
bytový dom leží na parcele 399/106, 105 k.ú. Banská Bystrica
vzájomný odstup medzi obytnými fasádami bytového domu a existujúceho rodinného domu na parcele 399/85 k.ú. Banská Bystrica je 18,50m

SO – 02 bytový dom
počet nadzemných podlaží 5
podzemné podlažie využíva výškový terénny rozdiel a v ňom sú umiestnené pivničné priestory pre byty a kobka pre trafostanicu
počet bytových jednotiek 8
šírka objektu 11,60m a 13,30m, dĺžka objektu 20,40m a 12,00m
bytový dom leží na parcele 399/105 k.ú. Banská Bystrica


SO – 03 bytový dom
počet nadzemných podlaží 5
nadzemné podlažie – priestory pre vybavenosť
podzemné podlažie využíva výškový terénny rozdiel a v ňom sú umiestnené pivničné priestory pre byty
počet bytových jednotiek 20
šírka objektu 11,70m a 13,30m, dĺžka objektu 26,90m a 11,70m
bytový dom leží na parcele 399/105 k.ú. Banská Bystrica


SO – 04 bytový dom
počet nadzemných podlaží 5
nadzemné podlažie – priestory pre vybavenosť a umiestnené pivničné priestory pre byty
cez prejazdnú pasáž je riešený vjazd do podzemnej parking garáže
počet bytových jednotiek 8
šírka objektu 11,70m a 13,30m, dĺžka objektu 26,90m a 11,70m
bytový dom leží na parcele 399/104, 105 k.ú. Banská Bystrica


SO – 05 parking garáž
počet nadzemných podlaží 0, podzemných podlaží 1
parking garáž je podzemná, využíva terénnu konfiguráciu
strecha je pochôdzna, zelená
počet parkovacích miest 39
šírka objektu 18,25m, dĺžka objektu 60,30m a 49,30m
parking garáž leží na parcele 399/103, 104,105 a 106 k.ú. Banská Bystrica


SO – 06 bytový dom
počet nadzemných podlaží 2 a 5
podzemné podlažie – priestory pre umiestnené pivničné priestory pre byty
počet bytových jednotiek 14
šírka objektu 14,50m a, dĺžka objektu 31,76m a 19,28m
bytový dom leží na parcele 399/103, 104 k.ú. Banská Bystrica

Článok 4
Dopravné regulatívy


Dopravné napojenie polyfunkčného objektu
z južnej strany z existujúcej mestskej komunikácie (Petelénova ulica), ktorá je napojená na mestskú komunikáciu Cesta k nemocnici
zo severnej strany z existujúcej mestskej komunikácie vedúcej k Rudlovskej ceste ( križovatka pri AURIS-e)
návrhom sú rešpektované všetky rozvojové zámery na ZAKOS – e mesta Banská Bystrica
navrhované pešie komunikácie sú vedené po obvode polyfunkčného objektu a sú zapojené do existujúceho systému peších trás
statická doprava je riešená úrovňovo, kolmo na Petelénovu ulicu, vo vnútrobloku a v parkig garáži
pre MHD je vytvorená obojstranná zastávková nika mimo profil vozovky na Petelénovej ulici

Článok 5
Regulatívy verejného technického vybavenia


Technická infraštruktúra – prípojky
polyfunkčný objekt je napojený na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia
prípojka VN 22kV je vedená z trafostanice Nemocnica zemnou kábelovou trasou, cez pozemky 5459/3, 5460, 2854 k.ú. Banská Bystrica, križovanie s Cestou k nemocnici je riešené pretláčaním
prípojka VN je zaústená do kobkovej trafostanice (1x630kVA), z ktorej sú vyvedené NN rozvody pre jednotlivé stavebné objekty a prechádza cez pozemky 5459/3, 5460, 2854 k.ú. Banská Bystrica
splašková kanalizácia DN 300mm je napojená na kanalizačný zberač trasovaný pri Rudlovskom potoku, prechádza cez pozemky 399/36, 399/54, 399/90, 5459/3
dažďová kanalizácia DN 300 – 400mm a dĺžky 331m je napojená cez sorbčný lapač oleja s dočisťovaním na recipient Rudlovský potok, prechádza cez pozemky 399/36, 399/54, 399/90, 5459/3 k.ú. Banská Bystrica
prípojka pitnej vody je napojená na potrubie PVC 225, ktoré je situované nad Cestou k nemocnici. Samotná prípojka je z PVC rúr DN 100mm a dĺžky 195m, prechádza cez pozemky 5459/3 k.ú. Banská Bystrica
plynová prípojka je napojená na STL plynovod DN 200 – oceľ vedený v Petelénovej ulici a je vedená čiastočne vo voľnom teréne a čiastočne vo vozovke a chodníku o dimenzii D 63-1PE a D 40-1PE, prechádza cez pozemky 399/90, 5459/3 k.ú. Banská Bystrica
slaboprúdová prípojka je pre 100 párový kábel vedený zo 4. dekády kábelovou traťou, voľným terénom a križovaním miestnej komunikácie no dĺžke cca 500m, prechádza cez pozemky 399/36, 399/54, 399/90, 5459/3 k.ú. Banská Bystrica
vonkajšie osvetlenie pre celý areál je napojené NN káblom vyvedeným z NN rozvádzača v novonavrhovanej trafostanici v polyfunkčnom objekte

Technická infraštruktúra – preložky
pre navrhovaný polyfunkčný objekt nie je potrebné realizovať preložky inžinierskych sietí


Článok 6
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

V zmysle § 39a, ods. 3, písmeno a) sa rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené. Uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:
1- SO 01 bytový dom
2- SO 02 bytový dom
3- SO 03 bytový dom
4- SO 04 bytový dom
5- SO 05 parking garáž
6- SO 06 bytový dom
7- SO 07 splašková kanalizácia
8- SO 08 dažďová kanalizácia
9- SO 09 vodovodná prípojka
10-SO 10 trafostanica
11-SO 11 prípojka VN
12-SO 12 prípojka NN
13-SO 13 STL plynovod
14-SO 14 STL prípojka
15-SO 15 prípojka slaboprúdu
16-SO 16 verejné osvetlenie
17-SO 17 cesty a parkoviská
18-SO 18 sadové úpravy
19-SO 19 hrubé terénne úpravy

Článok 7
Verejnoprospešné stavby

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa stanovuje v tejto lokalite táto verejnoprospešná stavba:
1 - križovatková vetva napájajúca preložku štátnej cesty
I/66 a mestskú komunikáciu (Cesta k nemocnici)
2 - hlavné pešie trasy a chodníky
3 - dopravné napojenie parciel 399/101 - 106, k.ú. Banská Bystrica z mestských komunikácií
4 -trasy inžinierskych sietí napájajúce navrhovaný polyfunkčný objekt


Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Územný plán bude archivovaný:
1 x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1 x na Krajskom stavebnom úrade, Banská Bystrica



2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnomom pláne Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, zmena časť Petelénova ulica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.387/2005-MsZ zo dňa 28.júna 2005 nadobúda učinnosť 05.augusta 2005.





Ing.Ján Králik,CSc.
primátor mesta




1377862

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka