Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 158/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Banská Bystrica - Zmeny, časť Hušták - Belveder

Schválené: 26.8.2005

Účinnosť: 3.10.2005

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 158/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Banská Bystrica - Zmeny, časť Hušták - Belveder


Mesto Banská Bystrica, v zmysle ustanovení §-6 a §-u 11, ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/90 Z. z., zákon č. 50/76 Zb. , vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták - Belveder.

ČASŤ PRVÁ
Úvodné ustanovenie
Článok 1.

Účel všeobecne záväzného nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták - Belveder, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 402/2005 zo dňa 26.augusta 2005.

Článok 2.
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

A. Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

B. Rozsah riešeného územia sa dotýka parciel :

1. Dotknuté parcely v katastrálnom území Banská Bystrica:
1720/1, 1720/3, 1720/4, 2625, 2627/1, 2627/17, 2627/22, 2627/49, 2627/7, 2627/8, 2627/10, 2627/18, 2627/29, 2627/3, 2627/31, 2627/12, 2627/46, 2627/47, 2627/13, 2627/16, 2627/14, 2642/21, 2642/24, 2627/15, 2627/39, 2627/37, 2627/38, 2627/43, 3417/1, 3417/1, 2627/2, 2627/20, 2627/48, 2627/50, 2627/21, 3444/23, 2627/30, 2627/4, 2627/9, 2642/19, 2642/20, 3444/20, 2627/40, 2627/41, 2627/42, 2627/44, 2627/5, 2627/51, 2627/52, 3417/30, 3417/8, 2628/1, 3341/2, 3444/1, 2636/3, 2637/1, 2828/2, 2640/2, 2640/3, 2640/4, 2640/5, 2641/1, 2641/2, 2641/3, 2642/11, 2642/2, 2642/4, 2651/10, 2651/2, 2652, 2653/1, 2653/2, 2653/3, 2992/1, 2992/13, 2993/3, 2993/4, 3006/1, 3007/2, 3008/2, 3441, 3442/4, 5516/2, 5547/2, 3417/15, 3417/2, 3417/9, 2642/22, 2642/25, 2642/5, 2642/26, 2642/6, 2642/7, 2642/8, 2643, 2644/1, 2644/2, 2646, 2647, 2651/11, 2991, 2993/1, 2994, 3004, 3006/2, 3257/1, 3270/1, 3271/1, 3442/1, 3442/29, 3442/30, 3442/31, 3442/32, 3442/33, 3442/8, 3443, 5512/2, 5513/1, 5545/1, 5547/1, 5549/1, 5549/2, 5551, 5553, 5554, 5555/2, 1312/1, 1313, 2700/3, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3387/1, 3387/2, 3392, 3393, 2992/10, 2992/11, 2992/9, 2993/10, 2993/5, 2993/7, 2993/9, 2995, 2996, 2997, 2999/2, 3439, 2998/1, 2998/2, 2999/1, 3438, 3001, 3002, 3436/1, 3436/2, 3003, 3434, 3435, 3006/3, 3007/1, 3008/1, 3009/1, 3009/2, 3010, 3011/1, 3011/13, 3011/14, 3012, 3013, 3011/12, 3014, 3342/1, 5399/4, 3251/6, 3253/1, 3253/2, 3254, 3255, 3256, 3257/2, 3258/1, 3258/2, 3258/3, 3258/5, 3269/1, 3269/4, 5549/4, 5549/5, 3259, 3260, 3261, 3268, 3269/2, 3270/2, 3271/2, 3269/3, 3269/5, 3269/6, 3341/1, 3352/1, 3352/2, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386/1, 3386/2, 3386/3, 3386/4, 3388/1, 3388/2, 3388/3, 3437, 3444/25, 3444/26, 3444/27, 3440, 3442/2, 3442/3, 3442/34, 5556/2, 3444/10, 3444/21, 3444/32, 3444/2, 3444/37, 3444/22, 3444/9, 3444/28, 3444/33, 3444/6, 3444/3, 3444/31, 3444/4, 3444/34, 3444/8, 3444/35, 3444/5, 3444/7, 5397/2, 5399/3, 5549/3, 5550, 3390, 3391/2, 3391/3, 3424/1, 3424/6, 3424/8, 3424/9, 5623/1, 3417/12, 3417/13, 342, 3428, 3429, 3430/1, 3430/2, 3431, 3433/2, 3433/3, 3432, 3433/1, 462/1.

2. Dotknuté parcely v katastrálnom území Radvaň:
462/1, 131, 462/4, 462/7, 462/1, 462/2, 462/8, 3373/14, 3373/23, 3373/13, 462/3, 1297/3, 462/5.
C. Navrhované obdobie územného plánu je k roku 2015.

ČASŤ DRUHÁ
Záväzné regulatívy
Článok 3.

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov

A. Regulatívy funkčného využívania pozemkov

Za nosnú funkciu v riešenom území považovať občiansku vybavenosť a bývanie v juhovýchodnej časti riešeného územia situovať spoločenské centrum s objektmi administratívnych a obchodných priestorov, reštaurácií, kaviarní, kinosál, hotelových zariadení, kongresového centra a ďalších prevádzok s príslušným dopravným napojením a parkovacími plochami realizovať výsadbu krajinárskej zelene v riešenom území ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva. V severozápadnej časti riešeného územia je hlavnou nosnou funkciou plocha parku a arboréta s vodnou plochou. Verejné priestory dotvárať vodnými plochami a plastikami.

B. Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov

1. Všeobecné regulatívy priestorového usporiadania pozemkov
výšková hladina pre jednotlivé objekty je určená diferencovanie, vyznačená vo výkresovej časti.

Udáva sa od strany hl. vstupu, výška podlažia je 3,0 m.
objekty majú max. 2. PP využiteľné na parkovanie
obchodný parter je potrebné riešiť max. cez 2 NP.
akropolu Trosiek urbanizovať do kompaktnej formy s prekrytým námestím
v maximálnej miere uprednostňovať blokovú zástavbu
objekty osadzovať na okraj chodníkov
koeficient zastavanosti – 0,65
pre jednotlivé zóny
A – 0,88;B – 0,69;C – 0,95;D – 0,54;E – 0,75;F - 0,69;G – 0,41;H - 0,77;I – 0,17;
intenzita zástavby
IPP= max. 2,5 – 3
ekvivalentný uhol zatienenia 36º-42º
realizovať protiradónovú ochranu so stredným rizikom
pre domy s prekročením 65 dB vo dne žiadať zvlášť posudok orgánu na ochranu zdravia
pri príprave stavieb preukázať dodržanie ustanovení zákona č. 514/2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí (§ 13 b - všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok).
problematiku hluku vo vonkajšom aj vnútornom prostredí doriešiť v súlade s Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Z územia, kde nebudú dodržané najvyššie prípustné hladiny hluku pre denný aj nočný čas (priestor vedľa rýchlostnej komunikácie 1/59 a Tajovského ulice, kde sa očakávajú hladiny hluku nad 60 dB), vylúčiť obytnú funkciu.
v maximálnej miere uplatniť všetky formy zelene - izolačnú, oddychovú, relaxačnú, estetickú apod.

2. Objekty Bloku A
doplnenie hromadnej garáže v polyfunkčnom objekte I., II. – 3 NP
+ III. – 5 NP, celková kapacita 250 státí
nadstavba administratívnej budovy Krajského úradu na 13 NP
výstavba polyfunkčného objektu 5 NP (oproti OD – JOPA),
dobudovanie cyklotrasy – prepojenie Radvaň – centrum mesta
pešie prepojenie z blokom B na úrovni odbočenia zo Švermovej ul. na Hutnú ul.
doplnenie verejnej zelene pri pešej trase a cyklotrase a ich spevnenie na požadovanú
technickú úroveň
akceptovať v parteri atraktívne pohľady na okolitú panorámu
objekty napojiť na existujúce inžinierske siete v území.

3. Objekty Bloku B
biotická úprava biokoridoru potoka Štiavničky, jeho premostenie, za účelom priečneho dopravného prepojenia medzi Hutnou ul. a obslužnou komunikáciou smerom na Belveder
dotvorenie námestia pred rondelom fontánou, sochárskou výzdobou, vrátane pokračovania cyklotrasy, zástavky MHD v smere zo Švermovej ulice
výstavba polyfunkčných objektov v jednotnej výškovej hladine 5 NP s výškovou dominantou 16 NP v južnej časti bloku na úrovni odbočenia zo Švermovej ul. na Hutnú ul.
podzemné parkovacie garáže pod navrhovanými objektmi v kapacitách podľa STN
zachovať existujúcu zástavbu rodinných domov
Cestu na štadión v úseku od prepojovacej cesty ESC – Hutná ul. riešiť ako pešiu, v nástupe na Štadión SNP uvažovať s galériou olympijských víťazov (športovcov Dukly Banská Bystrica)
regulácia potoka Štiavnica - úprava trasy a brehov proti záplavám až po Športovú halu
realizovať okolo potoka Štiavnička pešiu promenád
objekty napojiť na inžinierske siete.

4. Objekty Bloku C
doplnenie komplexu ESC o administratívnu budovu v južnej časti bloku vo výškovej hladine 22 NP. – resp. 439,5 m.n.m. (náletový kužeľ Letiska Sliač)
v severovýchodnej časti dotvorenie námestia pred vstupom do ESC polyfunkčným objektom (12 NP.)
dourbanizovanie priestoru polyfunkčným objektom s priechodnou podnožou – 3 NP. a hlavnou hmotou 15 NP (limit náletového kužeľa), parkovanie zabezpečiť v jeho podzemnej časti
uzavretie priestoru sa predpokladá polyfunkčným objektom 4 NP pri vyústení obslužnej komunikácie ESC
severne od komunikácie vedenej k pokračovaní k objektu SEZ sú navrhované ďalšie polyfunkčné objekty 5 NP a 15 NP s príslušnými parkovacími plochami na teréne a podzemným parkoviskom
pokračovanie cyklotrasy popri mestskej triede, súbežne peší ťah
objekty napojiť na inžinierske siete exitujúce alebo vedené v navrhovanej komunikácii smerom na Belveder.

5. Objekty Bloku D
zmena organizácie dopravy vybudovaním malého rondelu na Troskách s dominantným prepojením dopravy na ul. J. Kráľa
uvoľnenie pre pokračovanie pešej zóny až po okružnú križovatku
optické uzavretie Dolnej ul. “Dolnou bránou” v súdobom architektonickom prevedení
vytvorenie námestia pred Bankou Slovakia objektmi vybavenosti (2NP) polyfunkčným objektom (5 NP) a hotelom (5 NP)
priestory medzi komunikáciami J. Kráľa a M. Rázusa a tokom Bystrice dourbanizovať polyfunkčnými objektmi (3,5,8 NP)
pokračovanie zušľachťovanie verejných priestorov, mestskej zelene, cyklotrás
úprava pravého brehu rieky Hron za účelom dobudovania promenády pre peších a cyklistov
úprava brehov potoka Bystrica s možnosťou prístup k vode v priestore Dolnej brány
v priestore Na Troskách vybudovať repliku stredovekej kaplnky
riešiť na námestí pred Bankou Slovakia sochu zakladateľa mesta Belu IV.

6. Objekty Bloku E
vytvorenie kultúrno-spoločenského centra s väzbou na obchodné centrum objektmi viacúčelového kultúrno-spoločenského objektu ( 8 NP), hotela (16 NP), výstavného areálu (5 NP), galérie (5 NP) a údolnou stanicou lanovky na Urpín okolo centrálneho prekrytého verejného pešieho priestoru
na severojužnej obslužnej komunikácii nad západným svahom – objekty bývania (5 NP) s koncovým uzavretím na juhu administratívnou budovou (5 NP),
v severnej časti bloku dostavba plavárne na Štiavničkách – polyfunkčný objekt s podnožou !(5NP) a centrálnou hlavnou hmotou (8 NP)
statická doprava pre blok okrem povrchových parkovísk pri komunikácii a podpovrchových pod objektmi je riešená objemom parkinggaráže (5 NP) - 360 miest
vo väzbe na športový areál na Štiavničkách dostavba športovej haly ( 4 NP) a pešieho prepojenia s novým kultúrno-spoločenským centrom
úprava a dostavba zelene, pokračovanie cyklotrás
zachovanie existujúcich rodinných domov okolo Cesty na štadión
napojiť objekty na inžinierske siete vedené v komunikáciách.

7. Objekty Bloku F
priestor určený z 2/3 plochy pre bývanie hrebeňovovou blokovou zástavbou so striedaním hmôt od 5 NP do 8 NP s vnútroblokovou zeleňou a podzemnou garážou
severná 1/3 plochy je určená pre areál Hospic-u (4 NP) s priestorovou rezervou pre polyfunkčný objekt (5 NP)
dobudovanie pešej trasy súbežnej so št. cestou č. I/59 na úroveň vyhliadkovej a oddychovej zóny s mimoúrovňovým prepojením na Murgašovu ul.
pokračovanie cyklotrás a vytvorenie mestskej triedy na juhozápadnom okraji bloku F s alejovou zeleňou
objekty napojiť na inžinierske siete vedené v hlavných cestných komunikáciách

8. Objekty Bloku G
súbor polyfunkčných objektov vo výškovej hladine 5 NP je naviazaný z oboch strán na centrálne koncipovanú mestskú triedu so stredným zeleným pásom
uzavretie priestoru na juhu dominantným sakrálnym objektom (5 NP)
doplnenie funkcií o vybavenosť (2 NP) a dopravné skĺbenie blokov E, F, G okružnou križovatkou s perspektívnym napojením na priestor Plážového kúpaliska
dotvorenie vnútroblokov a peších ťahov zeleňou
pokračovanie cyklotrás
napojiť objekty na inžinierske siete vedené v hlavných komunikáciách

9. Objekty Bloku H
doplnenie územia jadrovou vnútroblokovou zástavbou polyfunkčných objektov v hladine 3 – 5 NP v južnej centrálnej časti bloku
naviazanie na jestvujúcu IBV mestskými vilami 3 NP,
uplatnenie zástavby mestskými vilami (3 NP) nad severným svahom (nad ZARES-om)
štruktúra bytových domov s výškou 5 NP ako pokračovanie existujúcich bytových domov na Belvederi v juhovýchodnej časti bloku
okrajové časti bloku – juhozápadnej, západnej a severnej časti sú tvorené polyfunkčnými objektmi s 5 NP,
priestor východne od nákupného centra LIDL formovať na námestie s bytovými objektmi s gradovaním do centrálnej polohy námestia od 3 – 9 NP a podnožou vybavenosti (2 NP) s akcentami 9 podlažnej vybavenosti v severnom cípe námestia a administratívnej budovy
(11 NP) jeho centrálnej časti
náročný terén dostatočne zabezpečiť statickou dopravou a peším prepojením akceptovaním výhľadov na centrum mesta
vzhľadom na terénne danosti uplatňovať tiež terasové formy zástavby
objekty napojiť na inžinierske siete vedené v hlavných cestných komunikáciách

10. Objekty Bloku I
úprava priestorov terénneho amfiteátra na oddychovo-relaxačný komplex v parkovej úprave charakteru arboréta so športovou vybavenosťou a vodnými plochami,

Článok 4.
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

1. Umiestnenie verejného dopravného vybavenia je podrobne riešené vo výkrese č. 4

2. Pokračovať v budovaní hlavnej pešej osi z Dolnej ulice smerom do Radvane, Fončordy a na Belveder.

3. Dopravné napojenie zóny riešiť
hlavná obslužná komunikácia C2MO 8/40
hlavné dopravné napojenie z nových okružných križovatiek pod Krajským úradom, Na Huštáku a na Tajovského ulici
napojením na ulicu na Troskách
napojením na ulicu Hurbanova
napojením na ulicu Hutná
územie zabezpečiť linkami MHD s troma zástavkami
statickú dopravu riešiť na vlastnom pozemku stavby
rezervovať 5 % navrhovaných parkovacích miest na parkovanie pre telesne postihnutých
v oblasti pešej dopravy územie napojiť na pešiu zónu z Dolnej ulice na priečnu os Trosky - Belveder a rozvojovú plochu CMZ na Fončorde a Radvani
umožniť pešie napojenie na areál plážového kúpaliska
cyklotrasy v smere Radvaň – ESC – MPR s rozvetvením Fortnička a Kuzmányho ul.; pozdĺž potoka Štiavnička, cez Belveder smerom na Tajov.

4. Umiestnenie verejného technického vybavenia je podrobne riešené vo výkrese č. 4
Zóna Hušták – Belveder bude napojená na technickú infraštruktúru nasledovne
Prípojky VN 22 kV z rozvodne Stred
Plynovod z RS Zares – smer Belveder a Shopping Center Europa
Kanalizácia splašková vedená v komunikáciách Belvederu so zaústením do zberača AH DN 1200 v ulici Cesta na štadión
Kanalizácia splašková z časti Belveder vedená do ul. Hurbanova
Dažďové vody budú zaústené do Tajovského potoka
Vodovod je navrhnutý v hlavnej dopravnej trase po predajňu LIDL
Prekládka verejného vodovodu DN 250 od NsP FDR po LIDL
Regulácia potoka Štiavnička v úseku Námestie Európy po štadión na Štiavničkách - úprava brehov a trasy
Úprava nábrežia rieky Hron v úseku Štadlerovo nábrežie – Radvaň železničná stanica a potoka Bystrica

Článok 5.
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

A. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych priestorov a určenie zastavovacích podmienok je podrobne riešené v časti “a” – regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov.
V časti Belveder – Zóna “H” uvažovať so strešnými rovinami so sklonom 32º-45º so štruktúrovanou krytinou, vrátane objektov areálu Hospic.
V častiach A, B, C, D, E, F, G riešiť architektúru v súčasných výrazových prostriedkoch .
Hlavné vstupy orientovať z verejných uličných priestorov a námestí.
Podrobnejšie sa určuje umiestnenie nasledovných stavieb:

B. Hospic – 101
Dotýka sa parcely: 3352/2;

1. Objekt SO 01
Objekt v sebe integruje 3 samostatné prevádzky: domov dôchodcov, materskú školu
a formačný dom – pôdorysného tvaru “L”, bude 4 podlažný, čiastočne podpivničený, vertikálne prepojený jedným centrálnym schodiskom s lôžkovým výťahom a dvomi bočnými schodiskami.
dĺžka - 68,025 m
šírka - 15,000 m
- 33,570 m
- vzdialenosť od južného okraja parcely 5,415 m
- vzdialenosť východného rohu parcely 29,410 m
- vzdialenosť južnej časti stavby od južného rohu parcely 45,900 m
- vzdialenosť juhozápadného okraja stavby od juhozápadného okraja parcely 57,243 m
- vzdialenosť severozápadnej časti stavby od severného okraja pozemku 28,700 m
- 0,000=376,00 m.n.m.
- počet podlaží 4

2. Objekt SO 02
(Ubytovací objekt) – 2 podlažný blok s využitým podkrovím, nepodpivničený, vertikálne prepojeným jedným vonkajším schodiskom.
dĺžka 16,150 m
šírka 11,500 m
vzdialenosť severozápadného okraja stavby od južného rohu parcely 22,377 m
juhozápadné priečelie vzdialené od hranice parcely 7,515 m
0,000=376,0 m.n.m.
Počet podlaží 4

C. Komunikácie a inžinierske siete – prepojenie na Belveder – 102

Dotýka sa parciel: 5547/1; 3437;
Objekt obsahuje komunikáciu vetvu “B” – pokračovanie dopravného prepojenia Hušták – Belveder v úseku od odbočky k severnému vstupu ESC po koniec parcely pre objekt Hospic-u; prípojku VN + trafo z rozvodne stred po Hospic, kanalizácie splaškovej, kanalizácie dažďovej, vodovodu, vonkajšieho osvetlenia a plynovodu
komunikácia vetva “B” š 7,5 m s obojstranným chodníkom š = 2,0 m, dĺžka 290 m
VN prípojka + trafo 630 kVA, dl. VN 421 m
Vonkajšie osvetlenie dl. 290 m
Vodovod DN 150, dl. 472 m
Kanalizácia splašková DN 300, dl. 475 m
Kanalizácia dažďová DN 600, dl. 493 m

D. Bytový dom ul. T. Vansovej – 103

Dotýka sa parciel: 1720/9; 1720/2; 1701/26; 1647/6; 1723/3; 1701/19; 1701/21
Jedná sa o bytový dom, ktorý pozostáva z 5. nadzemných podlaží a 1. podzemného podlažia. Prvé nadzemné podlažie zvýšené nad terén o 1,4 m obsahuje vstupné priestory a priestory pre občiansku vybavenosť. 2. – 5 NP sú byty v celkovom počte 11. Na úrovni 1. PP sú podzemné garáže o kapacite 11 státí.
- dĺžka objektu 27,6 m
- šírka objektu 23,6 m
- odstup od existujúceho byt. domu p. č. 1691 – 2,0 m
- odstup od severnej hranice parcely 1720/2 – 2,0 m
- odstup od južnej hrany parcely 1720/2 – 27,5 m
- ±0,000=342,3 m.n.m.
- počet nadzemných podlaží 5

Článok 6.
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

1. v uličnej fronte riešiť obchodnú vybavenosť ako pokračovanie pešej zóny,
2. dostavbu v existujúcich urbánnych štruktúrach riešiť tak, aby sa formovali základné urbanisticko-priestorové prvky – ulica, námestie, skvér,
3. významnú pozornosť venovať stvárneniu nárožia, neuvažovať štítové steny,
4. objekty navrhnuté v ochrannom pásme MPR musia mať vyriešenú strešnú rovinu v symbióze s historickou architektúrou s použitím rôznych typologických a tvaroslovných prvkov,
5. tvaroslovie architektúry v kontaktných priestoroch MPR nevylučuje súčasné architektonické výrazové prostriedky.
6. stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby,
budovanie komunikácií atď.) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni
projektovej prípravy, resp. územného konania (v zmysle zákona 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní, v znení neskorších predpisov) vyžiada vyjadrenie
k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických
nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku/rozhodnutiu
Pamiatkového úradu SR alebo Krajskému pamiatkovému úradu v zmysle zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
7. pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených počas výkopových a zemných prác -si orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu - Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vyhradzuje právo rozhodnúť (na základe spoločného pracovného rokovania za účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica) o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.

Článok 7.
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
V zmysle § 39a ods. 3 písm. a) sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené. Uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:

A. Hospic – 101
Dotýka sa parcely : č. 3352/2
Stavebné objekty
SO 01 DOMOV DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
SO 02 UBYTOVACÍ OBJEKT
SO 03 OPLOTENIE
SO 04 PRÍPOJKA VODOVODU
SO 05 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 06 PRÍPOJKA KANALIZÁCIE
SO 07 PRÍPOJKA PLYNU
SO 08 PRÍPOJKA NN
SO 09 AREÁLOVÉ OSVETLENIE
SO 10 CESTA A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 11 CHODNÍKY, IHRISKÁ, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
KÁBELOVÁ PRÍPOJKA TELEFÓNU

B. Komunikácie a inžinierske siete – prepojenie na Belveder – 102
Dotýka sa parciel: č. 5547/1; 3437
Stavebné objekty
SO – 003.5 KOMUNIKÁCIA VETVA “B”
SO – 017 PRÍPOJKA VN + TRAFO
SO – 020 VONKAJŠIE OSVETLENIE
SO – 014 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
SO – 009.1 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
SO – 012.1 VODOVOD

C. Bytový dom ul. T. Vansovej – 103
Dotýka sa parciel: 1720/9; 1720/2; 1701/26; 1647/6; 1723/3; 1701/19; 1701/21
Stavebné objekty
SO – 01 BYTOVÝ DOM, GARÁŽ
SO – 02 PRÍPOJKA VODY
SO – 03 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
SO – 04 PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
SO – 05 PRÍPOJKA PLYNU
SO – 06 NN KÁBELOVÁ PRÍPOJKA
SO – 07 TELEFÓNNA PRÍPOJKA
SO – 08 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
SO – 09 VEREJNÉ OSVETLENIE
SO – 10 SADOVÉ ÚPRAVY

Článok 8.
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V ďalších konaniach je potrebné vykonať delenie a sceľovanie pozemkov pre verejno-prospešné stavby – pešie a dopravné komunikácie, verejné priestranstvá , plochy pre technickú vybavenosť, ako aj úpravy tokov Bystrica, Štiavnička a Hron.
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov sú uvedené v grafickej časti ÚPD – výkres č. 6.

ČASŤ TRETIA
Článok 9.
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce

1. Pozemky na verejnoprospešné stavby sú navrhnuté v členení:
plochy vozidlových komunikácií
plochy peších komunikácií a námestí
plochy pre technickú vybavenosť
cyklistické trasy
úpravy tokov Bystrica, Štiavnička a Hron.

2. Na asanáciu sú určené objekty na týchto parcelách: č. 1716; 1717; 178 katastrálne územie Banská Bystrica.

3. Predmetné pozemky sú v návrhu ÚPD vyznačené vo výkresovej časti č. 6,5.
Článok 10.
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Zo zámerov ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták - Belveder vyplývajú požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb. Z § 108 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby graficky uvedené vo výkresoch č. 5.

A. Doprava

1. hlavná obslužná komunikácia C2MO 8/40
2. hlavné dopravné napojenie z nových okružných križovatiek pod Krajským úradom, Na Huštáku a na Tajovského ulici
3. napojením na ulicu na Troskách
4. napojením na ulicu Hurbanova
5. napojením na ulicu Hutná
6. územie zabezpečiť linkami MHD s troma zástavkami cez Belveder
7. v oblasti pešej dopravy územie napojiť na pešiu zónu z Dolnej ulice na priečnu os Trosky - Belveder a rozvojovú plochu CMZ na Fončorde, s napojením na areál Plážového kúpaliska
8. cyklistické trasy viesť samostatným pruhom

B. Vodné hospodárstvo

1. Kanalizácia splašková vedená v komunikáciách Belvederu so zaústením do zberača AH DN 1200 v ulici Cesta na štadión
2. Kanalizácia splašková z časti Belveder vedená do Hurbanovej ulice
3. Dažďové vody budú zaústené do Tajovského potoka
4. Vodovod je navrhnutý v hlavnej dopravnej trase po predajňu LIDL
5. Prekládka verejného vodovodu DN 250 od NsP FDR po LIDL
6. Regulácia potoka Štiavnička v časti Námestie Európy – štadión na Štiavničkách
7. Úprava nábrežia rieky Hron – Štadlerovo nábrežie – železničná stanica Radvaň a potoka Bystrica

C. Energetika

1. Prípojky VN 22 kV z rozvodne Stred.
2. Plynovod z RS ZARES – smer Belveder a ESC.
3. Prekládka STL plynu – centrum - Fončorda

Článok 11.
Schéma záväzne časti riešenia a verejnoprospešných stavieb

Funkčné využitie pozemkov a stavieb je záväzné v zmysle výkresu č. 6.
Návrh regulačných prvkov a verejnoprospešné stavby sú záväzné v zmysle výkresu č. 5.
Návrh technickej infraštruktúry je záväzný v zmysle výkresu č. 4.
Návrh riešenia dopravy je záväzný v zmysle výkresu č. 3.
Návrh urbanistickej koncepcie je záväzný v zmysle výkresu č. 2.

ČASŤ ŠTVRTÁ
Článok 12.
Záverečné ustanovenia

Uloženie územného plánu
Územný plán CMZ Banská Bystrica –Zmeny časť Trosky bude uložený:
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská BystricaČlánok 13.
Všeobecné ustanovenia

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č.402/2005 - MsZ zo dňa 26.augusta 2005 a nadobúda účinnosť
03. októbra 2005.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor Mesta
1377916

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka