Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 7/2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele

Schválené: 26.3.2013

Účinnosť: 15.4.2013

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.7/2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele Mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).

 

Článok 1
Základné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťu, príspevku na dopravu do detského domova (ďalej DeD) a ostatných foriem, podmienok poskytovania pomoci podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej zákon č.305/2005 Z.z.)

 

Článok 2
Výklad pojmov

1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem podľa medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:
a) orgány štátnej správy (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny , Úrad práce sociálnych vecí a rodiny , Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) akreditovaný subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

4. V zmysle tohto nariadenia ohrozené dieťa je maloleté dieťa s miestom obvyklým v meste Banská Bystrica alebo sa preukázateľne najmenej jeden rok pred umiestnením do DeD zdržiavalo na území mesta Banská Bystrica.
5. Pod pojmom sociálna kuratela pre plnoletú fyzickú osobu, sa rozumie súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza plnoletá fyzická osoba a to najmä:
a) po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,
b) ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov,
c) ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,
d) po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti,
e) ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo iných závislostí,
f) ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
g) ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.

6. Príslušným organizačným útvarom Mestského úradu v Banskej Bystrici je útvar v kompetencií ktorého je zabezpečovanie opatrení v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. v rámci Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len príslušný útvar MsÚ).

 

Článok 3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti mesta.

1. Mesto Banská Bystrica vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov podľa čl. 4, tohto nariadenia podľa svojich finančných možností pre každý rozpočtový rok..

2. Mesto Banská Bystrica poskytne ohrozenému dieťaťu umiestnenému do DeD alebo iného zariadenia zriadeného na vykonávanie opatrení podľa zákona 305/2005 Z.z., na základe žiadosti DeD v ktorom sa takéto dieťa nachádza a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, poskytuje príspevok na tvorbu úspor podľa čl. 5 tohto nariadenia.

3. Mesto Banská Bystrica môže vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na dopravu rodiča za dieťaťom umiestneným v DeD podľa čl. 6 tohto nariadenia a na poskytovanie finančného príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa čl.7 tohto nariadenia.

 

Článok 4
Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou

1. Finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinného prostredia poskytne Mesto Banská Bystrica len v prípade, ak ich použitie napomôže úprave alebo obnove rodinných pomerov dieťaťa a je zrejmé, že ich použitie môže zlepšiť výchovné pomery v ktorých dieťa žilo pred umiestnením do DeD.

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3, zák.č. 305/2005 Z.z. za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v DeD.
3. Oprávnenú rodinu, v ktorej bude Mesto Banská Bystrica spolupôsobiť pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa, tvoria rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Členovia rodiny musia spĺňať tieto podmienky:
a) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú trvalý pobyt na území
mesta Banská Bystrica,
b) dieťa, ktoré je umiestnené v DeD, má obvyklý pobyt na území mesta Banská Bystrica a najmenej jeden rok pred umiestnením do DeD sa zdržiavalo na území mesta Banská Bystrica,
c) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa, majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov a aktívne spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi príslušného útvaru MsÚ alebo s akreditovaným subjektom, ktorého súčinnosť si vyžiadalo alebo objednalo Mesto Banská Bystrica.

5. Návrh výšky a účel použitia finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu
rodinných pomerov pripraví príslušný útvar MsÚ na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa musí obsahovať :
- meno a priezvisko žiadateľa (oprávnený rodič alebo oprávnená osoba)
- meno a priezvisko dieťaťa
- rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti
- potvrdenie o umiestnení dieťaťa DeD
- potvrdenie o výške mesačného príjmu spoločne posudzovaných osôb
- návrh účelu a formy použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa

6. Príslušný útvar MsÚ preverí šetrením sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je
nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie
úpravy a obnovy rodinných pomerov a či je obnova pomerov zrealizovateľná a reálna. Návrh riešení príslušný útvar MsÚ zaznamená aj do Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

7. Príslušný útvar MsÚ spracuje návrh, ktorý predloží na prerokovanie Komisii pre zdravie,
sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ v Banskej Bystrici.
V zmysle odporučenia komisie primátor mesta vydá rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných prostriedkov alebo vecnej výpomoci podľa finančných možností mesta.

8. Za realizáciu formy (vecnej alebo finančnej) a za správne vyúčtovanie finančných prostriedkov použitých na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa zodpovedá žiadateľ a príslušný útvar MsÚ.

 

Článok 5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťu

1. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina
z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške
priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných
bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých DeD a DeD pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately za uplynutý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v DeD.

2. Mesto nie je povinné vyčleniť finančné prostriedky podľa ods. 3) tohto nariadenia ak Mesto vykonávalo pre fyzické osoby niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zákona č.305/2005 Z.z., zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny. Splnenie povinnosti preukazuje mesto najmä záznamom v evidencii podľa § 75 ods. 1 písm. k) zákona 305/2005 Z.z. Na účely posúdenia splnenia povinnosti sa považuje povinnosť za splnenú, ak oprávnené fyzické osoby preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc mesta počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do DeD alebo mesto nemalo preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu.

3. Mesto v prípade nenaplnenia ods. 2 tohto článku mesačne poukáže príspevok na tvorbu úspor na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktorý/-ú založí a vedie dieťaťu DeD, v ktorom je dieťa umiestnené. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.

 

Článok 6
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu rodiča za dieťaťom
umiestneným v detskom domove

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do DeD, môže Mesto Banská Bystrica poskytnúť príspevok na dopravu do DeD, v ktorom je dieťa umiestnené.

2. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe žiadosti rodiča alebo oprávnenej osoby o refundáciu nákladov spojených s dopravou z mesta Banská Bystrica do DeD v ktorom sa oprávnené maloleté dieťa nachádza. K žiadosti o refundáciu nákladov spojených s dopravou do DeD je potrebné predložiť príslušnému útvaru MsÚ nasledovné podklady:

žiadosť o refundáciu nákladov spojených s dopravou do DeD,
originál cestovných lístkov do a z DeD,
rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v DeD,
potvrdenie detského domova o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v DeD na tlačive príslušného útvaru MsÚ,
potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
potvrdenie správcu dane o úhradách za miestne dane a poplatky.

3. Ak je predložená žiadosť úplná v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia, Mesto Banská Bystrica môže poskytnúť rodičovi príspevok formou rozhodnutia.

4. Podmienkou opakovaného poskytnutia refundácie nákladov spojených s dopravou do DeD je prejavenie skutočného záujmu rodiča o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom. Na posúdenie skutočného záujmu rodiča slúži vyjadrenie príslušných spolupracujúcich subjektov – Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Detského domova prípadne zapojeného akreditovaného subjektu. Všetky pozitívne aj negatívne zistenia a návrhy riešení musia byť zapracované v Individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého sa intervencia týka.

5. Ak je výsledkom posúdenia subjektov podľa ods.4 tohto článku zistené, že poskytnutie príspevku nie je účelné alebo rodičia dieťaťa umiestneného v DeD neprejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, môže Mesto Banská Bystrica žiadosť o príspevok na dopravu zamietnuť.

6. Príspevok na dopravu rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne starala o dieťa pred jeho umiestnením do DeD, ktoré sú obyvateľmi mesta Banská Bystrica, môže Mesto Banská Bystrica poskytnúť opakovane maximálne 4 - krát v kalendárnom roku na cestu do DeD v ktorom je dieťa alebo súrodenecká skupina umiestnené.

7. Na priznanie nároku príspevku na dopravu v zmysle tohto nariadenia má oprávnená osoba, ktorej príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako suma životného minima podľa zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Článok 7
Poskytovanie finančného príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe

1. Mesto Banská Bystrica na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi rodičom a dieťaťom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia môže spolupracovať s akreditovaným subjektom u ktorého si objedná realizáciu úkonov smerujúcich k náprave týchto vzťahov. Výška finančného príspevku a účelové viazanie pre akreditovaný subjekt budú predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle potrieb mesta a sociálnej politiky Mesta Banská Bystrica. 
2. Mesto Banská Bystrica prostredníctvom príslušného útvaru MsÚ v Banskej Bystrici v prípade potreby vyzve akreditované subjekty a fyzické osoby alebo právnické osoby o predloženie ponúk programov, foriem pomoci a spolupráce pri realizácií opatrení a nariadení zákona č. 305/2005 Z.z. (ďalej len ponuka) V prípade, že Mesto Banská Bystrica - príslušný útvar MsÚ, bude mať v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na zabezpečovanie opatrení podľa zákona 305/2005 Z.z. a zároveň sa identifikuje potreba na zabezpečenie programu alebo služby pre oprávneného klienta, bude Mesto Banská Bystrica postupovať v zmysle platnej Smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica.

3. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
Obchodné meno alebo názov organizácie
Sídlo akreditovaného subjektu, fyzickej osoby alebo právnickej osoby
Štatutárny zástupca a zodpovedné osoby
Právoplatné Rozhodnutie o udelení akreditácie ak to povaha ponúknutých alebo požadovaných činností vyžaduje
Vymedzenie cieľových skupín a metód, foriem práce s týmito skupinami
Vymedzenie priestoru na realizáciu ponuky
Potvrdenie o registrácii subjektu na VÚC ak si to legislatíva vyžaduje

4. Mesto Banská Bystrica môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej alebo právnickej osobe spôsobilej na napĺňanie opatrení zákona 305/2005 Z.z. vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa zákona 305/2005 Z.z., najviac vo výške dohodnutej v zmluve alebo objednávke.

 

Článok 8
Záverečné ustanovenie

1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 170/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa Mesta Banská Bystrica.
2. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 26.03.2013 uznesením č. 864/2013 a nadobúda účinnosť dňom 15.04.2013.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 1378107

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka