Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.3.2013

Účinnosť: 20.4.2013

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:
 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Banská Bystrica – časť Banská Bystrica - „Graniar“
Urbanistická štúdia „ Nad amfiteátrom“ v blízkosti Školskej ulice a Tajovského ulice
Muškátová ulica – navrhovaná ulica je napojená zo Školskej ulice, prvá odbočka vľavo smer severo-západne.
Ľaliová ulica – navrhovaná ulica súbežne s Muškátovou ulicou smerom na Graniar.
Gerberová ulica – navrhovaná ulica z existujúcej Školskej ulice smerom severo-východne k Laskomeru
Tulipánová ulica - navrhovaná ulica druhá odbočka z navrhovanej Ľaliovej ulice smerom k Laskomeru
Zvončeková ulica - navrhovaná ulica tretia odbočka z navrhovanej ulice severne smerom k Laskomeru.

b/ Lokalita II: Banská Bystrica - časť Rudlová
Zdenka Mikulu – navrhovaná ulica je po ľavej strane južne z Dedinskej ulice.

c/ Lokalita III: Banská Bystrica Suchý vrch - Pod Flosom
Urbanistická štúdia „ Obytný súbor Suchý vrch-Pod Flosom, Banská Bystrica“
Dúhová ulica - navrhovaná ulica vedúca z severnej časti na južnú časť a napojená na navrhovanú Oblačnú ulicu.
Oblačná ulica - navrhovaná ulica vedúca stredom riešeného územia v smere východ – západ je napojená z južnej strany z Fončordy.

d/ Lokalita IV: Banská Bystrica – Pršianska terasa
ÚPN Z Pršianska terasa v lokalite C
Achátová ulica - navrhovaná ulica je po ľavej strane západne od existujúcej Diamantovej ulice.
Tyrkysová ulica - navrhovaná ulica je po pravej strane severne z Medenej ulice


e/ Lokalita V: Banská Bystrica – Tulská ulica
Zóna bývania „Triangel“ Tulská ulica – Banská Bystrica
Kovačická ulica – navrhovaná ulica je po ľavej strane západne od Tulskej ulice

f/ Lokalita VI. - Banská Bystrica – Radvaň
Ovčiarska ulica – navrhovaná ulica sa nachádza v obci Králiky v k.ú. Radvaň nad ulicou Pánska.


Pomenovanie verejných priestranstiev:

Pomenovať park pod pamätníkom SNP navrhujeme - Park pod Pamätníkom SNP
Pomenovať verejné priestranstvo nad OC Europa pri ulici Tibora Andrašovana – kde je plánované vybudovať námestie – pomenovať po pápežovi Jánovi Pavlovi II – Námestie Jána Pavla II.
Pomenovať verejné priestranstvo medzi krematóriom a miestnym pamätníkom obetí II. svet.vojny – nástupný areál parkoviska a služieb po účastníčke odboja - Areál Chavivy Reikovej
 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 868/2013 dňa 26. marca 2013 a nadobúda účinnosť dňom 20. apríla 2013

 

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 1377846

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka