Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2013 Trhový poriadok trhoviska na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici

Schválené: 14.5.2013

Účinnosť: 1.6.2013

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 5 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 178/1998 Zb.) a § 4 a 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica Trhový poriadok trhoviska na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici (ďalej Trhový poriadok)

§ 1
Vymedzenie trhoviska a správcu

1. Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici (vedľa budov GAMO Consulting).
2. Správcom trhoviska je spoločnosť GAMO Consulting, spol. s r.o. , IČO: 00616010, so sídlom
na Kyjevskom námestí 6 v Banskej Bystrici (ďalej správca).
3. Správca je držiteľom živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie trhovísk.
4. Povolenie na zriadenie trhového miesta - trhoviska na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici vydalo Mesto Banská Bystrica dňa 16. 05. 2013 pod č. Pr..V – 74 195 /2013.

§ 2
Označenie trhoviska

1. Trhovisko je označené na vstupoch tabuľou „TRHOVISKO “, na ktorej je zverejnený tento Trhový poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom pre jeho oboznámenie sa predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca.

§ 3
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na trhovisku je povolené predávať:
a) ovocie, zeleninu
b) kvety, vence, vianočné stromčeky, kríky a stromčeky
c) lesné plodiny
d) huby za podmienky, že predávajúci vlastní osvedčenie o znalosti húb
e) liečivé rastliny
f) výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia o spôsobilosti na ich výrobu a predaj a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
g) ľudové a umelecké výrobky
h) trhové konzumné ryby
i) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje
j) spotrebné výrobky (textilné, odevné, obuv, elektronické, drobný tovar, papierenské a drogistické výrobky, športový tovar
k) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel;
l) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
2. Na trhovisku je povolené poskytovať služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie;
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov;
c) oprava dáždnikov;
d) oprava a čistenie obuvi;
e) kľúčové služby;
3. Na trhovisku je zakázané predávať:
a) potravinové výrobky mimo pohostinských, reštauračných služieb a rýchleho občerstvenia
b) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, mimo predaja liehovín
a destilátov na príležitostných trhoch;
c) zbrane a strelivo
d) výbušniny a pyrotechnické výrobky
e) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
f) tabak a tabakové výrobky
g) jedy, omamné a psychotropné látky, alkoholické nápoje
h) lieky
i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
j) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
k) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb s tým, že zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov
l) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

 

§ 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Trhové dni na trhovisku sú: pondelok – nedeľa.
2. Predajný čas na trhovisku je: od 5:30 – 21:30 hodiny.
3. Prevádzkový čas na trhovisku je: od 5:00 – 22:00 hodiny.

 

§ 5
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného

1. Predajné zariadenia /stoly/ a predajnú plochu prenajíma pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim správca trhoviska.
2. Poplatok za predajné zariadenie a predajnú plochu sa stanovuje dohodou, jeho výška je upravená v jednotlivých súhlasoch na predaj.
3. Správca o prenajatí predajného zariadenia a predajnej plochy a o uhradení poplatku vydá jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.


§ 6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhovisku

1. Na trhovisku môžu na základe povolenia Mesta predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
3. Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta vydáva primátor Mesta na základe žiadosti adresovanej na Mestský úrad v Banskej Bystrici, ul. Československej armády 26.

§ 7
Povinnosti predávajúcich na trhovisku

1. Predávajúci na trhovisku sú povinní najmä:
a) dodržiavať zák.č. 178/1998 Z.z. a tento Trhový poriadok
b) predávať tovar len na predajnom mieste určenom správcom
c) označiť svoje predajné zariadenie a predajnú plochu v prípade fyzickej osoby: menom a adresou bydliska, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie: obchodným menom a adresou sídla,
d) zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku. Predávajúci nesmie svojím počínaním ani iným spôsobom počas predaja negatívne ovplyvňovať svoje okolie,
g) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, v iných prípadoch vydať na požiadanie zákazníka potvrdenie o zaplatení tovaru,
h) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
i) mať k dispozícii inšpekčné knihy (predávajúci na základe živnostenského oprávnenia),
j) osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín
k) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.
2. Predávajúci na trhovisku sú povinní predložiť správcovi trhoviska a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov;
b) povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach;
c) doklad o nadobudnutí tovaru (ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky
pochádzajú z inej ako vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej
činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín);
d) povolenie na užívanie predajného zariadenia (súhlas na predaj) a doklad o zaplatení
nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného
na príležitostných trhoch;
e) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb;
f) pri predaji húb osvedčenie o znalosti húb;
g) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu.
3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžadujú, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

§ 8
Práva a povinnosti správcu trhoviska

1. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve),
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov ,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) zabezpečuje v priestoroch tržnice verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
g) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok (o čom vydá potvrdenie) po kontrole osvedčenia na predaj,
h) zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
i) presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste, kde sa nachádza správa trhoviska, predajný a prevádzkový čas ,
j) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí, aby bol k dispozícii predávajúcim i kupujúcim na základe ich požiadania,
k) zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej úpravy trhoviska,
l) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne zariadenia v blízkosti trhoviska
3. Správca trhoviska pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania ustanovení tohto nariadenia ako i trhového poriadku spolupracuje s Mestskou políciou v Banskej Bystrici a Mestským úradom v Banskej Bystrici.
4. Pri zistení porušenia ustanovení Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto skutočnosti primátorovi Mesta Banská Bystrica na ďalšie konanie.

 

§ 9
Dozor a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto Banská Bystrica prostredníctvom poverených zamestnancov Mestského úradu v Banskej Bystrici
c) Mestská polícia v Banskej Bystrici
2. Orgány dozoru môžu v zmysle § 12, ods. 2 zák.č. 178/1998 Z.z. uložiť pokutu do 16.596,- € :
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia ambulantného alebo správcovi za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zák.č. 178/1998 Z.z.,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo predáva výrobky mimo určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3. zák.č. 178/1998 Z.z.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11 ods. 3 zák.č. 178/1998 Z.z..

4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných
predpisov.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 914/2013 MsZ dňa 14. 05. 2013 a nadobúda účinnosť 01. 06. 2013.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta1377840

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka