Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Wolkerova ulica

Schválené: 11.6.2013

Účinnosť: 23.7.2013

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.

 

§1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlasuje záväznú časť Územného plánu Centrálnej mestskej
zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Wolkerova ulica.

 

§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1.1. Regulatívy priestorového usporiadania
1.1.1. Riešené objekty v území musia akceptovať založené urbanistickú mierku a štruktúru.
1.1.2. V bytových domoch je prípustné využitie obytného podkrovia bez nárastu počtu bytových jednotiek v bytovom dome.
1.1.3. Rodinné domy pri prestavbe, rekonštrukcii musia akceptovať výšku susediacich hlavných ríms rodinných domov.
1.1.4. Osadenie jednotlivých rodinných domov je definované:
 stavebnou čiarou
 čiarou hĺbky zástavby
 čiarou vzájomných odstupov.
1.1.5. Nie je prípustná rozsiahla prestavba a zmena mierky v území.

1.2. Regulatívy funkčného usporiadania
1.2.1. Regulatívy funkčného usporiadania akceptujú súčasné funkčné využitie v budovách na bývanie.
1.2.2. Prípustné sú objekty s doplnkovou funkciou k hlavnej.
1.2.3. Neprípustné sú funkcie v objektoch, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, celkovú pohodu obytného prostredia; výrobné a skladové objekty a funkcie so zvýšeným nárokom na riešenie statickej dopravy.

 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1.1Dopravný komunikačný systém zohľadňuje existujúcu štruktúru mestských komunikácií
1.2.Pešie komunikácie a plochy dopĺňajú komunikačný systém
1.3.Mestská hromadná doprava je vedená v línii komunikácie B2MZ 8,5/40 (Ulica kpt. Nálepku) bez zmeny
1.4.V novovybudovanom rodinnom dome po vydaní rozhodnutia o povolení užívania stavby určí obec vhodné podzemné, alebo nadzemné priestory na jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne s kapacitou ukrytia pre počet bývajúcich osôb, podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v súčinnosti s § 12 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. O vybraných priestoroch stavby vypracuje obec určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne podľa prílohy č. 4 predtým uvedenej vyhlášky č. 532/2006 Z. z. a zaradí úkryt do zoznamu jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v obci a do plánu ukrytia obyvateľstva obce.
1.5. Statická doprava je riešená stanovením regulatívu - zabezpečiť odstavenie vozidiel na vlastnom pozemku objektu. V riešenom území statická doprava bude riešená v zmysle STN 73 6110 - Z1 vytvorením pozdĺžnych státí v pásoch ochrannej zelene pozdĺž komunikácií a doplnením troch radových garáží.
1.6.Celé riešené územie má výškové obmedzenie ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru letiska Sliač (sklon 1:70), s výškovým obmedzením cca 434-440 m.n.m. B.p.v.

 

§5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

1. Pre umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch je záväzný výkres číslo 4. Návrh funkčnej a priestorovej regulácie.
2. Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb sú určené regulačnými čiarami (záväzná stavebná čiara, hĺbka zástavby, regulačná čiara), funkciou a podlažnosťou.

 

§6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Pre budovy na bývanie nie je prípustné lokalizovanie funkcie vybavenosti.

 

§7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
1. výstavba musí rešpektovať existujúcu okolitú zástavbu
2. pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov, potrebné je rešpektovať platné všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze postupovať v zmysle nich
3. v území vhodne doplniť vzrastlú mestskú zeleň.

 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Pre bytové budovy (§43b stavebného zákona) a pre stavby s doplnkovou funkciou k bývaniu (garáže) v súlade s §39a odst.4 Zákona č. 50/1976 v znp je možné spojiť územné a stavebné konanie. ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Wolkerova ulica nenahrádza územné rozhodnutie.

 

§9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Návrhom ZaD nedochádza k potrebe delenia a sceľovania pozemkov.

 

§10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Návrh ZaD nevyžaduje určenie stavebnej uzávery a vykonanie asanácie.
Určujú sa tieto verejnoprospešné stavby:
VPS č.1 Zberná komunikácia funkcie B2 kategórie MZ 9/40
KN-C
1306/3,1306/4,1306/2,1320/3,1320/2,1320/5,1307/1,466/6,466/4,466/1,414,415,418,1330/1, 464/1,470471,3372/12,1331/5,1332,1306/1,1320/4,1320/1
KN-E
1-519/1,3-1715/18,3-2594/7,3-1727/44,1-519/2,1-449/3,1-449/1,3-2680/3,3-1715/100, 3-1715/7, 3-1715/6,3-1715/1,3-1714,3-1713,3-2680/2,1-450/11,3-1716

VPS č.2 Cyklistické chodníky
KN-C
466/4,466/6,1320/3,1330/1,767/1,466/5,1332,469/1,471,470,3372/1,3372/12,3372/11
KN-E
3-2680/3,1-449/1,1-449/3,3-1714,1-450/11

VPS č.3 Prístupy k objektom
KN-C
294/1,1318/1
KN-E
3-1726/26,1726/25,3-1724/3

VPS č.4 Chodníky pozdĺž komunikácií
KN-C
3372/1,3772/11,471,470,469/1,1330/1,1332,466/4,466/5,466/6,467/1,466/1,419,418,415,414,410,407,406,1320/3,1,2,4,1307/1,932/13,932/51,932/12,932/50,932/5,932/39,932/1,932/2,932/37, 932/7,1306/4
KN-E
1-519/1,1-519/2,1-449/3,1-449/1,3-2680/3,3-1717,1-450/11,3-1715/1,3-1715/5,3-1715/6, 3-1727/21, 3-1715/18,3-1727/22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42


§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
VPS č.1 Zberná komunikácia funkcie B2 kategórie MZ 9/40
VPS č.2 Cyklistické chodníky
VPS č.3 Prístupy k objektom
VPS č.4 Chodníky pozdĺž komunikácií


§12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V riešenom území je funkčné členenie plôch záväzné podľa výkresovej dokumentácie – plochy zástavby s objektami bývania, plochy dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a technického vybavenia – grafická časť:
výkres č.3 – Návrh verejnej dopravnej vybavenosti
výkres č.4 – Návrh priestorovej a funkčnej regulácie
výkres č.5 – Návrh verejnoprospešné stavby
výkres č.6 – Doložka civilnej ochrany.

 

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Wolkerova ulica bude uložený:
1 x na Okresnom úrade, odd. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica


§ 14
Účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 11.06.2013 uznesením č. 987/2013-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 23.07.2013.

 

 

Mgr Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1378074

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka