Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F

Schválené: 10.9.2013

Účinnosť: 21.10.2013

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.
 
 

§ 1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F .
Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.
 
 

§ 2
Rozsah platnosti
Záväzná časť UPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

 

§ 3
Regulatívy funkčného využitia územia
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez Zmeny a Doplnku.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Zmena a dopĺňa sa: zaistiť v riešenom území ÚL B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F výstavbu objektov
bývania podľa navrhnutej urbanistickej štruktúry

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Zmena a dopĺňa sa: v ÚL B2-C1 vylúčiť občiansku vybavenosť, vylučujú sa objekty B203 a C101,
v ktorých bola navrhovaná občianska vybavenosť

V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez Zmeny a Doplnku.
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Bez Zmeny a Doplnku.
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Bez Zmeny a Doplnku.

V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM
Zmena a dopĺňa sa: pri objektoch s 3 nadzemnými podlažiami a viac, ktoré sa nachádzajú v
ochrannom pásme letiska Sliač (lokality D1,C, F), je stavebník povinný letecký
úrad SR v stupni územného konania požiadať o udelenie výnimky z
ochranných pásiem letiska Sliač.
V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez Zmeny a Doplnku.

V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
Bez Zmeny a Doplnku.
 

§ 4
Regulatívy priestorového usporiadania územia
VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Dopĺňa sa: hranicou riešeného územia podľa Zmeny a doplnku sú ÚL B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F

KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez Zmeny a Doplnku.

VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY
Bez Zmeny a Doplnku.

DOMINANTY
Bez Zmeny a Doplnku.

VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Bez Zmeny a Doplnku.

REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT
Pre lokality B2,C1,G
Dopĺňa sa: RODINNÉ DVOJDOMY
1.PP – podzemné podlažie – nezáväzné
1.NP – nadzemné podlažie – obytné
2.NP – nadzemné podlažie – obytné
ustupujúce podlažie - nezáväzné
zastavanosť pozemkov – max.50% vrátane vonkajších spevnených plôch
zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom
stavebná čiara rodinných domov podľa výkresu B14
budovať akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody
zaistiť v rámci vonkajších úprav miesto pre nádoby na TKO a separovaný zber
zhodnocovať prednostne na vlastnom pozemku biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvateľmi rodinných domov
na vlastnom pozemku riešiť odstavovanie resp. garážovanie osobných motorových vozidiel v počte min.2

ÚZEMNÁ LOKALITA A1
Bez Zmeny a Doplnku
ÚZEMNÁ LOKALITA A2
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA A3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B1
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B2
Zmena:
- na parcele B206 nahradiť 4 radové rodinné domy za 7 rodinných dvojdomov
na parcelách B204 a B205 sa určuje stavebná čiara min.8,0 m od obrubníka komunikácie
úpravou normového šírkového usporiadania komunikácií sa mení stavebná čiara
normovou úpravou šírkového usporiadania komunikácií dochádza k ich šírkovej úprave

ÚZEMNÁ LOKALITA B3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B4
Dopĺňa sa:
úpravou normového šírkového usporiadania komunikácií sa mení stavebná čiara
normovou úpravou šírkového usporiadania komunikácií dochádza k ich šírkovej úprave

ÚZEMNÁ LOKALITA B5
Dopĺňa sa:
úpravou normového šírkového usporiadania komunikácií sa mení stavebná čiara
normovou úpravou šírkového usporiadania komunikácií dochádza k ich šírkovej úprave

ÚZEMNÁ LOKALITA B6
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B7
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B8
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA B9
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C1
Zmena: - na parcele 101 a 106 bytový dom s vybavenosťou a 5 radových rodinných domov sa mení
na 8 rodinných dvojdomov

ÚZEMNÁ LOKALITA C2
Zmena: - na parcele 101 a 106 bytový dom s vybavenosťou a 5 radových rodinných domov sa mení
na 8 rodinných dvojdomov
- v lokalite C2 sa určuje stavebná čiara min. 8,0 m od obrubníka komunikácie

ÚZEMNÁ LOKALITA C3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C4
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C5
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA C6
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA D1
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA D2
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA E
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA F
Zmena: - izolovaná zástavba 38 rodinných domov sa mení na zástavbu 39 izolovaných rodinných domov
ÚZEMNÁ LOKALITA G
Zmena: - izolovaná zástavba 3 mestských víl a 6 rodinných domov sa mení na zástavbu 12 izolovaných rodinných domov a 3 rodinných dvojdomov

ÚZEMNÁ LOKALITA H1
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H2
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H3
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H4
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H5
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H6
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H7
Bez Zmeny a Doplnku

ÚZEMNÁ LOKALITA H8
Bez Zmeny a Doplnku

§ 5
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

V OBLASTI DOPRAVY
Zmena: - v ÚL B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F sa pôvodné komunikácie nahrádzajú novo navrhnutými
komunikáciami funkčnej triedy C3, D1 a pešími chodníkmi

VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Ruší sa určenie povinnej výstavby dvoch plynotesných úkrytov v zrušených bytových domoch B 206 a C 101 a mení sa rozsah povinnej výstavby jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne /JÚBS/ v rodinných domoch a rodinných dvojdomoch na celkový počet 151 vo všetkých riešených lokalitách.


V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI ODKANALIZOVANIA
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Bez Zmeny a Doplnku
V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Bez Zmeny a Doplnku

 

§ 6 
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb

Pre všetky rodinné domy v lokalitách v zmysle § 39a odst.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území a za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny podľa výkresu B14.
Uvedené stavby je možné povoliť v zlúčenom územnom a stavebnom konaní v zmysle uvedeného ustanovenia pre územné lokality:
územnej lokality B2
územnej lokality B4
územnej lokality B5
územnej lokality C1
územnej lokality C2
územnej lokality D1
územnej lokality F
územnej lokality G
Stavby sú umiestnené v súlade s vyhláškou č.532 MŽP SR z 8.7.2002 §6 odst.3. Ich umiestnenie je znázornené v grafickej časti, na výkrese priestorovej regulácie B14, ktorý je spracovaný v podrobnosti podľa vyhlášky č.453 MŽP SR z 11.12.2000 §3 odst.4 písm. b.

 

§ 7
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby určené na verejnoprospešné zámery a pre ochranu životného prostredia. Zo zámerov riešenia ZaD ÚPN Zóny vyplynuli požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb, pre ktoré je potrebné do doby ich realizácie vytvoriť vhodné územné a technické podmienky, ktoré umožnia ich realizáciu podľa výkresu B14.
Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby:
V ODVETVÍ DOPRAVA
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
Bez Zmeny a Doplnku

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V ODVETVÍ VODNÉ HOSPODÁRSTVO
V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Bez Zmeny a Doplnku

V ČASTI KANALIZÁCIA
Bez Zmeny a Doplnku

V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Bez Zmeny a Doplnku

V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Bez Zmeny a doplnkov. 

V ODVETVÍ TELEKOMUNIKÁCIÍ
 Bez Zmeny a doplnku.  

§ 8
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Bez Zmeny a Doplnku      

 

§ 9
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
Bez Zmeny a doplnku.

 

§ 10
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Bez Zmeny a doplnku.

 

§ 11
Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavovanom území
PLOŠNÉ STAVBY KOMUNIKÁCIÍ
- obslužné komunikácie triedy C3 a D1 v lokalite B2, B4, B5, C1, C2, D1, G, F
chodníky v UL riešených ZaD
POZEMY DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
Bez Zmeny a Doplnku

POZEMKY PRE LÍNIOVÉ STAVBY TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Bez Zmeny a Doplnku

 

§ 12
Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb 

Je súčasťou grafickej prílohy dokumentácie ÚPN-Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F – výkres B14:
- priestorovej regulácie
- pozemkov pre verejnoprospešné stavby
- verejnoprospešné stavby


§ 13
Záverečná ustanovenie

Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny Pršianska terasa-Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F bude uložený:
1x  na Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky
1x  na Meste Banská Bystrica, MsÚ- stavebný odbor
1x  na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica 

 

§ 14
Účinnosť 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 10.septembra 2013 uznesením č. 1049/2013-MsZ a nadobúda účinnosť 21.októbra 2013.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1377905

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka