Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Blok 12

Schválené: 15.10.2013

Účinnosť: 26.11.2013

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.

 

§1
Účel nariadenia
Hlavným cieľom riešenia ZaD je korekcia urbanistickej štruktúry a výšková regulácia riešeného územia.


§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.


§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1. Regulatívy priestorového usporiadania územia

1.1. Objekt občianskej vybavenosti situovaný na parcele č.1538/3 a 1538/8 k.ú. Banská Bystrica,
reg.“C“.
Zastavovací plán zachovať podľa výkresu č. 6 – Vymedzenie regulovaných priestorov a pozemky na verejnoprospešné stavby.
Počet podlaží maximálne – 2NP + podkrovie
Zachovanie uličnej čiary Dolnej ulice do akcentujúceho nárožia.
Dodržanie línie hlavných ríms vedľajšej zástavby objektu na Dolnej ul. č. 51.
Hlavný vstup orientovať z nárožia.
Tvarovo priblížiť pôvodne situovanej historickej budove školy.

1.2. Objekt občianskej vybavenosti situovaný na parcele č. 1539/2 k.ú. Banská Bystrica, reg.“C“
Zastavovací plán zachovať podľa výkresu č. 6 – Vymedzenie regulovaných priestorov a pozemky na verejnoprospešné stavby.
Počet podlaží maximálne – 2NP + podkrovie
Zachovať peší priechod v zástavbe.
Zachovať minimálne 1,5 m odstup od okraja komunikácie Kuzmányho ulice.
Hlavný vstup orientovať z Kuzmányho ulice a vedľajší zo strany komunikácie I/66, Štadlerovho nábrežia.


1.3. Objekt občianskej vybavenosti situovaný na parcele č. 1379.k.ú. Banská Bystrica, reg.“C“, 1505/2
k.ú. Banská Bystrica, reg.“E“
Zastavovací plán zachovať podľa výkresu č. 6 – Vymedzenie regulovaných priestorov a pozemky na verejnoprospešné stavby.
Počet podlaží maximálne 1NP
Zachovať pôvodný sklon strechy.
Odstup objektu od hradobného múru min. 1,5 m.
Hlavný vstup orientovať z Kuzmányho ulice.
Zakomponovať hmotu daného objektu v súlade s hradobným múrom.

1.4. Objekty bývania situovaný na parcele č. 1382,1383, 1384/7 k.ú. Banská Bystrica, reg. „C“
Zastavovací plán zachovať podľa výkresu č. 6 – Vymedzenie regulovaných priestorov a pozemky na verejnoprospešné stavby.
Počet podlaží maximálne – 4NP + podkrovie
Hlavný vstup orientovať z Kuzmányho ulice.
Na nadstavbe zachovať pôvodný sklon strechy.
Navrhovaná nadstavba nepresiahne výšku hrebeňa strechy susediaceho objektu bytového domu Kuzmányho ul. 13 – 15.

Výška typického podlažia pre jednotlivé navrhované objekty je 3m – 3,5m, s výnimkou objektu na parcele č 1538/3, 1538/8 k.ú. Banská Bystrica, reg.“C“, kde sa výška podlažia prispôsobuje vedľajšiemu historickému objektu s dochovaním ríms na fasáde. V prípade podkrovia (resp. šikmej strechy), ktoré je chápané ako posledné podlažie, je možné stanovenú výšku 3m – 3,5m podlažia primerane zväčšiť. Podkrovie sa neráta do predpísanej podlažnosti.
Strešné roviny navrhovaných objektov riešiť kombináciou sedlových a plochých striech.
Stavebnú čiaru zachovať s náväznosťou na okolité objekty, podľa výkresovej dokumentácie.


2. Regulatívy funkčného využívania územia

2.1. Objekt situovaný na parcele č.1538/3 a 1538/8 k.ú. Banská Bystrica, reg.“C“- občianska
vybavenosť (služby, administratíva)
2.2. Objekt situovaný na parcele č. 1539/2 k.ú. Banská Bystrica, reg.“C“- občianska vybavenosť
(služby, administratíva)
2.3. Objekt situovaný na parcele č. 1379 k.ú. Banská Bystrica, reg.“C“, 1505/2 k.ú. Banská Bystrica,
reg.“E“- občianska vybavenosť (stravovacie zariadenie)
2.4. Objekty situovaný na parcele č. 1382,1383, 1384/7, k.ú. Banská Bystrica, reg. „C“– objekt
bývania

 

 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1. Dopravné regulatívy
1.1. Celková koncepcia dopravnej obsluhy zostáva nezmenená, statickú dopravu riešiť individuálne
investorom na vlastnom pozemku podľa platnej STN 73 6110 a STN 73 6110/Z1 –Projektovanie miestnych komunikácií, Vyhláška č. 532/2002 Z. z.
Odstavné plochy napájať len na miestnu komunikáciu Kuzmányho ul., kategória MO 7,5/40 a nepripájať na komunikáciu Štadlerovo nábrežie, kategória MZ 18,5/60.
1.2. Rešpektovať cyklotrasy v dotknutom území vychádzajúce z Generelu nemotorovej dopravy. Cyklotrasa vedie pozdĺž Kuzmányho ulice a jej predĺžením smerom na Hušták Belveder. Ďalšia cyklotrasa vedie pozdĺž komunikácie I/66.
1.3. Rešpektovať existujúcu polohu zastávky MHD na ceste I/66
1.4. Rešpektovať polohu obslužnej komunikácie MO 8/40.


2. Regulatívy verejného technického vybavenia
Navrhované objekty napojiť na súčasnú štruktúru verejného technického vybavenia.
Napojenie objektov na:
2.1. verejný vodovodný rád DN 300 prechádzajúci koridorom Kuzmányho ulice.
2.2. kanalizačný zberač DN 800 prechádzajúci koridorom Kuzmányho ulice.
2.3. napojenie samostatnými prípojkami na plynovodné potrubie STL1  200 OCL
2.4. napojenie objektov na elektrický rozvod 230/400V a na jestvujúce slaboprúdové rozvody.
2.5. navrhované objekty vykurovať decentralizovane z individuálnych objektových kotolní, s vylúčením zdrojov tepla na pevné palivo.
2.6. zachovať ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí:
2.6.1. Trasu a ochranné pásma zrealizovaného hlavného kanalizačného zberača „A“ DN
1600 , ochranné pásmo je 2,5 m od kraja zberača na každú stranu.
2.6.2. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie podľa Z. z. č. 442/2002 o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.
z. o regulácii sieťových odvetviach je vymedzené najmenšou vodorovnou
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo
kanalizačného potrubia na obidve strany.
- 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500mm
- 2,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500mm
2.6.3. Na ochranu plynárenských zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, ktoré určujú: Zákon o energetike 656/2004 §56 a norma STN 38 6417 – Regulačné stanice plynu. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu, alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:
- 4,0m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm
- 8,0m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500mm
- 12,0m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501mm do 700mm
- 1,0m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa
2.6.4. Ochranné pásmo podzemných elektrických vedení v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 podľa §19 je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je :
-1m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej

a zabezpečovacej techniky
- 3m pri napätí nad 110 kV
Ochranné pásmo slaboprúdových podzemných vedení je 1m.


3. Zariadenia civilnej ochrany
V každom dome vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch vybudovať jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne s dvojúčelovým využitím (JÚBS) s kapacitou pre počet bývajúcich, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti podľa podľa Doložky CO v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z., o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Prílohy 1, tretia časť.
O vybraných priestoroch stavby vypracuje obec určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne podľa prílohy č. 4 predtým uvedenej vyhlášky č. 532/2006 Z. z. a zaradí úkryt do zoznamu jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v obci a do plánu ukrytia obyvateľstva obce.

 


§5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

1. Zachovanie hradobného múru (Národná kultúrna pamiatka) – zakomponovanie do štruktúry zástavby ako prvok s historickým, architektonickým významom riešenej lokality a zároveň rešpektovať jeho vizuálnu prezentáciu
2. Zakomponovanie novo navrhovanej výstavby do štruktúry riešeného územia, nerealizovať veľkoplošnú alebo veľkoobjemovú zástavbu vytvárajúcu jednoliate stavebné hmoty.
3. Pôdorysné, výškové a hmotovo – priestorové riešenie novej zástavby prispôsobiť pôvodnej historickej štruktúre zástavby a národných kultúrnych pamiatok.
4. Vyústenie Dolnej ulice so zachovaním uličnej čiary do akcentujúceho nárožia dostavbou občianskej vybavenosti na mieste bývalej školy a jej pôvodnej parcele s dodržaním línie hlavných ríms vedľajšej zástavby objektu na Dolnej ul. č. 51 a maximálnou podlažnosťou 2 NP + podkrovie, tvarovo priblížiť pôvodne situovanej historickej budove školy
5. Podľa historickej zástavby v priestore medzi alejou a hradobným múrom prinavrátiť jednopodlažnú budovu, zakomponovať hmotu daného objektu do súladu s hradobným múrom, s vyzdvihnutím jeho architektonického stvárnenia a vyzdvihnúť jeho historickú hodnotu v charaktere daného priestoru, odstup objektu od hradobného múru min. 1,5m.
6. Zachovať podľa regulatívu pešie priechody v zástavbe ako vedľajšie kompozičné osi, zároveň vyplývajúce z historického dochovania a zaužívania peších ťahov.
7. Medzi objektami Kuzmányho 13-15 a  9-11 zachovať prejazd do vnútrobloku a ochranné pásmo kanalizačného zberača DN1600.  Zvýšiť počet nadzemných podlaží obytnej budovy Kuzmányho 9-11 z pôvodných 3NP na 4NP + podkrovie, so zachovaním pôvodného sklonu strechy, a nepresiahnutím výšky hrebeňa strechy susediaceho objektu Kuzmányho ul. 13 – 15, s cieľom zjednotenia vzájomne naväzujúcich stavieb.
8. Vnútroblok vymedzený z južnej strany hradobným múrom a zo severnej strany samotnou zástavbou objektov Kuzmányho 13-15 a 9-11, zachovať, doplniť o parkovacie plochy, odstavné parkovacie plochy v zmysle platnej normy STN 736110 a STN 736110/Z1 – Projektovanie miestnych komunikácií.
Vo vnútrobloku zachovať verejné priestranstvá s drobnou architektúrou.
9. Dostavbu občianskej vybavenosti medzi predĺžením Kuzmányho ulice a Štadlerovým nábrežím, objekt na parcele č.1539/2 k. ú. Banská Bystrica, reg.“C“ zakomponovať do priestoru, s možnosťou realizácie maximálne 2NP + podkrovie, zachovať minimálne 1,5m odstupu od okraja komunikácie a peší podchod naväzujúci na pešiu trasu ako dochovaný ťah Štadlerovo nábrežie - Dolná ulica.
10. Strešné roviny navrhovaných objektov riešiť v súlade so stanoviskom KPÚ B.Bystrica
11. Stavebnú čiaru zachovať s náväznosťou na okolité objekty, podľa výkresovej dokumentácie
12. V rámci funkčného vybavenia novo navrhovaných budov umiestňovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou nebudú mať rušivý vplyv na okolitú zástavbu.
13. Nádoby na triedený komunálny odpad prístupný z verejného priestranstva umiestňovať na vlastnom pozemku
14. Pre každý objekt riešiť statickú dopravu individuálne investorom na vlastnom pozemku podľa STN 73 6110 a STN 73 6110/Z1 – Projektovanie miestnych komunikácií.
15. Oplotenie pozemkov je neprípustné
16. V prípade archeologických nálezov postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení.

 


§6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Pre budovy na bývanie nie je prípustné lokalizovanie funkcie vybavenosti.

 

 

§7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Za nosnú funkciu navrhovaných objektov v riešenom území považovať občiansku vybavenosť a bývanie s príslušným dopravným napojením a parkovacími plochami, realizovať výsadbu krajinárskej zelene, ako neprístupné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva a prevádzky so zvýšenou hladinou hluku.

1. v uličnej fronte riešiť obchodnú vybavenosť ako pokračovanie pešej zóny
2. významnú pozornosť venovať stvárneniu nárožia, neuvažovať so štítovými stenami
3. objekty navrhované v ochrannom pásme MPR musia mať vyriešenú strešnú rovinu v symbióze s historickou architektúrou s primeraným použitím rôznych typologických a tvaroslovných prvkov
4. tvaroslovie architektúry v kontaktných priestoroch MPR nevylučuje súčasné architektonické výrazové prostriedky s rešpektovaním hodnoty národných kultúrnych pamiatok, historickej zástavby, nesmie vnášať do prostredia prvky a farebné riešenia poškodzujúce pamiatkové hodnoty kultúrnych pamiatok
5. stavebník/ investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie komunikácií atď.) je povinný postupovať v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
6. pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených počas výkopových a zemných prác – si orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vyhradzuje právo rozhodnúť (na základe spoločného pracovného rokovania za účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica) o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.
7. Zachovať stromovú aleju medzi hradobným múrom a Štadlerovým nábrežím v jej doterajšej plošnej a výškovej veľkosti, výrub stromov realizovať len na základe nevyhovujúceho zdravotného stavu, odstránené stromy nahradiť výsadbou adekvátnych druhov stromov na mieste aleje
8. Záväzný podiel verejnej zelene na plochu riešeného územia - 25%.

 


§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Blok 12 nenahrádza územné rozhodnutie.

 


§9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V ďalších konaniach je potrebné vykonať delenie a sceľovanie pozemkov pre verejno-prospešné stavby – pešie a dopravné komunikácie, verejné priestranstvá, plochy pre technickú vybavenosť, ako aj úpravu toku Bystrica.
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov vyplývajú z návrhu riešenia urbanistickej štruktúry riešeného územia Bloku 12, v súlade s „ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Hušták – Belveder“ – schválený uznesením MsZ č. 402/2005 zo dňa 26.08.2005.

 


§10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce


Výstavbu usmerňovať v súlade s dlhodobou koncepciou rozvoja a osobitného postavenia Banskej Bystrice ako sídla Stredoslovenského kraja a spoločenského a kultúrneho centra stredného Slovenska

1. Pozemky na verejnoprospešné stavby navrhované v členení:
1a) dopravné napojenie objektu občianskej vybavenosti situovanom na parcele č. 1379 k. ú. Banská Bystrica, reg.“C“, 1505/2 k. ú. Banská Bystrica, reg.“E“ na Kuzmányho ulicu
KN-C 5511/1, 1384/5, 1379
KN-E 1505/2, 1504/1, 1473/2

1b) dopravné napojenie odstavných parkovacích plôch pre objekt bývania situovaný na parcele č. 1382, 1383, 1384/7 k. ú. Banská Bystrica, reg. „C“
KN-C 1384/1, 1384/3, 1384/14, 1384/9
KN-E1-1493/1

1c) dopravné napojenie parkovacích plôch
KN-C 5511/4, 5511/6, 5511/5, 5511/2, 5511/3, 1384/2, 1384/1, 1384/5
KN-E 1-1473/2, 1-1517/1

 

1d) pešie trasy
KN-C 5513/1, 1538/8, 1539/2, 1539/1, 1379, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 5511/1, 1384/5, 1384/6, 5511/6, 1384/9, 5400/9, 1538/1, 1384/1
KN-E 1-1525, 1-1524, 1-2540/8, 1-1504/4, 1505/1, 1-1473/2, 1-1504/1, 1-1502/1, 1-1502/2, 1-1492, 1-1490, 1-1517/1, 1-1526/1, 1-2692/17

1e) cyklistické trasy
KN-C 5513/1, 1539/1, 1539/2, 5511/1, 1384/5
KN-E 1-1525, 1-1524, 1-2540/8, 1-1504/4, 1-1505/1, 1-1473/2, 1-2566

1f) objekt trafostanice
KN C 1384/14

1g) napojenie na rozvody NN a zemného plynu podľa výkresu č. 4

2. Na asanáciu je určený objekt trafostanice TS032 na parcele KN-C č. 5511/3 a 1384/2.

 


§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Zo zámerov ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a Doplnky, Blok 12. vyplývajú požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb. Z § 108 Zákona č. 50/1976 Zb. z. v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby graficky uvedené v grafickej dokumentácii, podfarbením.

1. Doprava
1a) dopravné napojenie objektu občianskej vybavenosti situovanom na parcele č. 1379 k. ú. Banská Bystrica, reg.“C“, 1505/2 k. ú. Banská Bystrica, reg.“E“ na Kuzmányho ulicu
1b) dopravné napojenie odstavných parkovacích plôch pre objekt bývania situovaný na parcele č. 1382, 1383, 1384/7 k. ú. Banská Bystrica, reg. „C“
1c) dopravné napojenie parkovacích plôch
1d) pešie trasy
1e) cyklistické trasy

2. Energetika
2a) transformačná stanica podľa grafickej časti vo vnútrobloku
2b) napojenie na rozvody NN a zemného plynu

 


§12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V riešenom území je funkčné členenie plôch záväzné podľa výkresovej dokumentácie – plochy zástavby s objektami občianskej vybavenosti, služieb, administratívy a bývania, plochy dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a technického vybavenia – grafická časť – výkres č. 2 – Komplexný návrh, výkres č. 3 – Návrh dopravného riešenia, výkres č. 4 – Návrh riešenia technickej infraštruktúry, výkres č. 6 – Vymedzenie regulovaných priestorov a pozemky na verejnoprospešné stavby, v rozsahu záväznej textovej časti.

 

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Blok 12 bude uložený:
1 x na Okresnom úrade, odd. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 15.10.2013 uznesením č. 1103/2013 - MsZ a nadobúda účinnosť dňom 26.11.2013.

 

 

Mgr Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1377918

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka