Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne Záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 166/2005 k schválenému Územnému plánu zóny IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica Zmeny, časť Magurská ulica

Schválené: 12.12.2005

Vyhlásené: 2.1.2006

Účinnosť: 1.2.2006

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-6 a §-u 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica.Článok I.
Úvodné ustanovenie
§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č.465/2005 - MsZ zo dňa 20.decembra 2005.
§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Riešené územie je súčasťou parcely číslo 2495/1, k.ú. Sásová a nachádza sa v zastavanom území mesta Banská Bystrica a je vedená ako zastavaná plocha.
Riešené územie sa dotýka susediacich parciel č. 2495/53, 2495/86, 2495/87 2693/1, 2693/3, 2495/33, 34, 40 v k.ú. Sásová.
Podrobne je vymedzený vo výkrese C. 1 tohto nariadenia.

Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2015.


Článok II.

Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie, využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

Regulatívy priestorového usporiadania:
Rehabilitačné centrum
počet nadzemných podlaží 2 s akcentáciou hmotovej skladby objektu
maximálna výška hlavnej rímsy 10,0m od +-0,000
maximálna dĺžka objektu 39,000 m
maximálna šírka objektu 28,935 m

Koeficient zastavanosti pozemku:
je stanovený na maximálne 75 % pozemku


Regulatívy funkčného využívania:
za nosnú funkciu v riešenom území považovať občiansku vybavenosť
realizovať výsadbu mestskej zelene v riešenom území
ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Dopravné napojenie územia:
- obslužnou komunikáciou funkcie D vedenou pozdĺž západnej fasády rehabilitačného centra, napojenej na existujúce kapacitné parkovisko
odstavovanie vozidiel riešiť prostredníctvom stání na teréne formou kolmých a pozdĺžnych stání

Technická infraštruktúra – prípojky

Rehabilitačné centrum je napojené na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia:
prípojka NN vedenia z trafostanice na Tatranskej ulici
prípojka STL plynu z prepojovacieho STL plynovodu DN 150
prípojka oznamovacích vedení
prípojka vody z verejného vodovodu V. tlakové pásmo DN 300
kanalizácia splašková napojená na jednotnú kanalizáciu, zberač AM - 10 - 1


§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

Zastavovacie podmienky sú vymedzené vo výkrese č. 5 a navrhnuté pre jednotlivé objekty takto:

1) Rehabilitačné centrum
architektúru riešiť v súčasných výrazových prostriedkoch
počet nadzemných podlaží 2 s akcentáciou hmotovej skladby objektu
maximálna výška hlavnej rímsy 10,0m od +-0,000
maximálna dĺžka objektu 39,000 m
maximálna šírka objektu 28,935 m

2)Dopravné napojenie územia
- obslužnou komunikáciou funkcie D vedenou pozdĺž západnej fasády rehabilitačného centra, napojenej na existujúce kapacitné parkovisko
- odstavovanie vozidiel riešiť prostredníctvom stání na teréne formou kolmých a pozdĺžnych stání

3) Technická infraštruktúra – prípojky

Rehabilitačné centrum je napojené na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia:

prípojka NN vedenia z trafostanice na Tatranskej ulici
prípojka STL plynu z prepojovacieho STL plynovodu DN 150
prípojka oznamovacích vedení
prípojka vody z verejného vodovodu V. tlakové pásmo DN 300
kanalizácia splašková napojená na jednotnú kanalizáciu, zberač AM - 10 - 1

§ 6
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

stavebník / investor navrhovanej stavby vyžadujúcej si zemné práce ( líniové stavby, budovanie komunikácií atď ) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni projektovej prípravy, vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku / rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR alebo Krajskému Pamiatkovému úradu v zmysle zákona č. 49 / 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených nálezov počas výkopových a zemných prác – si orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vyhradzuje si právo rozhodnúť ( na základe spoločného pracovného rokovania za účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica ) o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.


Článok III.

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním

V zmysle § 39a ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov sa územné konanie o umiestnení stavby spojí so stavebným konaním na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené. Uvedené stavby je možné povoliť priamo v zlúčenom konaní.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním u nasledovných stavieb:

SO 01 Rehabilitačné centrum


§ 8
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V ďalších konaniach je potrebné vykonať delenie pozemku č.p. 2495/1, k.ú. Sásová, na ktorom je navrhovaná stavba rehabilitačného centra.


Článok IV.

§ 9
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce

Zo zámerov ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica, vyplývajú požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb. Zo zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby graficky uvedené vo výkrese č. 5

Pozemky na verejnoprospešné stavby sú navrhnuté v členení:
plochy pre technickú vybavenosť


§ 10
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Vodné hospodárstvo:
prípojka vody z verejného vodovodu V. tlakové pásmo
kanalizácia splašková napojená na jednotnú kanalizáciu, zberač AM - 10 - 1

Energetika:
prípojka NN vedenia z trafostanice na Tatranskej ulici
prípojka STL plynu z prepojovacieho STL plynovodu DN 150
prípojka oznamovacích vedení§ 11
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb


návrh urbanistickej koncepcie a funkčné využitie pozemkov a stavieb je záväzné v zmysle výkresu č. 3
návrh regulačných prvkov je záväzný v zmysle výkresu č. 4
návrh verejnoprospešných stavieb je záväzný v zmysle výkresu č. 5
návrh riešenia dopravy a technickej infraštruktúry je záväzný v zmysle výkresu č. 6
Ćlánok V.

§ 12
Záverečné ustanovenia

Uloženie územného plánu

ÚPN Z IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica, zmeny, časť Magurská ulica bude uložený:
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ - referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1 x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici


§ 13
Všeobecné ustanovenia

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 465/2005-MsZ zo dňa 20.decembra 2005 a nadobúda účinnosť 01.februára 2006.Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta1378072

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka