Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Schválené: 10.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

Mesto Banská Bystrica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica.


§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica (ďalej len „nariadenie“) upravuje:
a) vymedzenie úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta,
b) podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica na určených úsekoch miestnych komunikáciách v súlade s organizáciou dopravy vyplývajúcej z použitého dopravného značenia,
c) výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1,
d) spôsob platenia a spôsob preukázania zaplatenia úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel,
e) podmienky prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby.

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) motorovým vozidlom motorové vozidlo kategórie M1 s dĺžkou do 5,5 m, M1 s dĺžkou presahujúcou 5,5 m, M2/M3 (autobusy), N1 s dĺžkou do 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2, kategória vozidiel L2,
b) dočasným parkovaním parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v zóne plateného a rezidentského parkovania,
c) rezidentom fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne plateného a rezidentského parkovania,
d) zónami plateného a rezidentského parkovania úseky miestnych komunikácií vymedzené na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta.

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania počas vymedzenej doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak.


§ 2
Zóna plateného a rezidentského parkovania

1. Zónou plateného a rezidentského parkovania sú miestne komunikácie na uliciach uvedených v prílohe č. 1. Súčasťou zóny plateného parkovania sú aj parkoviská zabezpečené závorovým parkovacím systémom. Grafický plán zóny plateného a rezidentského parkovania je uvedený v prílohe č. 2.
2. Zóna plateného parkovania je označená dopravnou značkou IP27a a IP27b, parkovacie plochy s rezidentským parkovaním sú označené dopravnou značkou IP16 s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „Pre vozidlá označené platnou parkovacou kartou / Pásmo R“, alebo sú vymedzené dopravnými značkami IP24a a IP24b – zóna s dopravným obmedzením, státie povolené len s platnou rezidentskou parkovacou kartou.

3. Za súčasť zóny plateného a rezidentského parkovania sa nepovažujú úseky miestnych komunikácií, vo vzťahu ku ktorým mesto ako príslušný cestný orgán rozhodlo o zvláštnom užívaní podľa osobitného predpisu3.

4. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania je možné výlučne na parkovacích plochách označených dopravným značením:
a) IP17a [platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)] (ďalej len „všeobecne platené parkovacie miesta“) s dodatkovou tabuľou E12 s uvedením doby spoplatnenia dočasného parkovania a vodorovným dopravným značením,
b) IP16 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou E13 (Dodatková tabuľa s upresňujúcim textom) s vyznačením doby vyhradenia pre určenú osobu a príslušným vodorovným dopravným značením (ďalej len „dočasne vyhradené parkovacie miesta“),
c) IP16 (vyhradené parkovisko) s dodatkovou tabuľou E12 (Dodatková tabuľa s upresňujúcim textom) s vyznačením doby vyhradenia a upresňujúcim textom „Pre vozidlá označené platnou parkovacou kartou / Pásmo R“ a príslušným vodorovným dopravným značením (ďalej len „rezidentské parkovacie miesta“).


§ 3
Doba spoplatenia dočasného parkovania

1. Doba spoplatenia sa určuje nasledovne:
a) v zóne plateného parkovania:
pondelok – piatok od 07.00 hod do 19.00 hod
sobota od 7.00 hod do 12.00 hod
nedeľa bezplatne,
b)  parkovacie miesta označené dopravnou značkou IP16 a vymedzené dopravnými značkami IP24a a IP24b majú nepretržitú prevádzkovú dobu, t.j. sú nepretržite vyhradené pre rezidentov zóny, pre dopravnú obsluhu verejných inštitúcií a pre držiteľov vyhradzovacích parkovacích kariet.

2. Za dočasné parkovanie motorových vozidiel mimo dobu spoplatnenia, počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja uznaných v Slovenskej republike sa úhrada neplatí.


§ 4
Podmienky parkovania v zóne plateného parkovania

1. V rámci zóny plateného a rezidentského parkovania môžu parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1 s dĺžkou do 5,5 m a kategórie L s výnimkou parkovísk, na ktorých sú označené príslušným dopravným značením parkovacie státia pre motorové vozidlá kategórie M2 a M3.

2. Motorové vozidlá kategórie M1 s dĺžkou nad 5,5 m, N1 s dĺžkou nad 5,5 m a N2 nemôžu parkovať v zóne plateného a rezidentského parkovania. Motorovým vozidlám týchto kategórií je povolené iba zastavenie na čas nevyhnutný k naloženiu alebo vyloženiu tovarov či osôb.

3. Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce motorové vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na miestnych komunikáciách v zóne plateného a rezidenstkého parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“).

4. Dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách v rámci zóny plateného a rezidentského parkovania sa riadi podmienkami parkovania vyznačenými príslušným dopravným značením a platnou legislatívou Slovenskej republiky.


§ 5
Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách (ďalej len „úhrada“) v zóne plateného a rezidentského parkovania je stanovená v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

2. Úhrada musí byť zaplatená vopred na celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia. To neplatí v prípade dočasného parkovania na parkoviskách zabezpečených závorovým parkovacím systémom, kedy sa úhrada platí za čas dočasného parkovania na parkovisku pri výjazde z parkoviska.

3. Úhradu je možné realizovať:
a)  zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate príslušného tarifného pásma (ďalej len „parkovací lístok“),
b)  predplatením parkovacej karty do zóny plateného a rezidentského parkovania (ďalej len „parkovacia karta“), elektronickou parkovacou kartou
c)  zakúpením SMS parkovacieho lístka (ďalej len „SMS parkovací lístok“),
d)  zaplatením parkovného na parkovisku zabezpečeného závorovým parkovacím systémom.
e)  predplatenou elektronickou kartou

4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia.


§ 6
Doklad o zaplatení úhrady

1. Dokladom o zaplatení úhrady je:
a) platný parkovací lístok,
b) platná parkovacia karta, platná elektronická parkovacia karta
c) spätná potvrdzujúca SMS správa od mobilného operátora,
d) pokladničný blok vydaný pokladňou závorového systému.

2. Parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích miestach, a to po dobu vyznačenú na tomto lístku.

3. Parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne plateného a rezidentského parkovania, a to po dobu platnosti vyznačenú na parkovacej karte. Rozsah možnosti dočasného parkovania motorových vozidiel na základe parkovacej karty závisí od kategórie parkovacej karty. Parkovaciu kartu možno vydať záujemcovi len v prípade, ak preukáže splnenie podmienok uvedených v prílohe č. 4 tohto nariadenia.

4. Platný parkovací lístok alebo platnú parkovaciu kartu je platiteľ úhrady povinný umiestniť za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na čelnej strane parkovacieho lístku alebo parkovacej karty boli čitateľné z vonkajšej strany vozidla. Ak z parkovacieho lístka alebo z parkovacej karty nie je jasne viditeľná doba platnosti alebo iný údaj potrebný ku kontrole dodržiavania tohto nariadenia, považuje sa to za nezaplatenie úhrady za dočasné parkovanie.

5. SMS parkovací lístok sa považuje za zakúpený momentom doručenia SMS správy od mobilného operátora potvrdzujúcej vykonanie úhrady za dočasné parkovanie. SMS parkovací lístok umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na platených parkovacích miestach v zóne plateného parkovania, okrem parkovísk zabezpečených závorovým parkovacím systémom, a to po dobu 60 minút od jeho zakúpenia. V prípade zakúpenia viac ako jedného SMS parkovacieho lístku, platnosť každého ďalšieho zakúpeného nastáva po uplynutí platnosti prechádzajúceho.

6. Úhrada za dočasné parkovanie na parkoviskách zabezpečených závorovým parkovacím systémom sa platí za čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia najskôr 15 minút pred výjazdom z parkoviska. Platiteľ úhrady je povinný zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie až do skončenia doby spoplatnenia. Táto povinnosť mu trvá aj v prípade, že odchádza z parkoviska až po uplynutí doby spoplatnenia. 


§ 7
Osobitné ustanovenia o parkovacej karte

1. Parkovacia karta sa člení na nasledovné kategórie:
a) neprenosná parkovacia karta,
b) prenosná parkovacia karta,
c) zľavnená parkovacia karta,
d) vyhradzovacia parkovacia karta,
e) rezidentská parkovacia karta.

2. Neprenosná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na všeobecne platených parkovacích miestach mimo parkovísk zabezpečených závorovým parkovacím systémom a mimo dočasne vyhradených parkovacích miest, pričom na parkovacej karte je uvedené evidenčné číslo oprávneného motorového vozidla (EČV).

3. Prenosná parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na všeobecne platených parkovacích miestach mimo parkovísk zabezpečených závorovým parkovacím systémom a mimo dočasne vyhradených parkovacích miest.

4. Zľavnená parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla obyvateľovi zóny plateného parkovania na na všeobecne platených parkovacích miestach mimo parkovísk zabezpečených závorovým parkovacím systémom a mimo dočasne vyhradených parkovacích miest.

5. Vyhradzovacia parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie oprávneného motorového vozidla na konkrétne určenom dočasne vyhradenom parkovacom mieste. Na konkrétne určené dočasne vyhradené parkovacie miesto nemožno vydať viac vyhradzovacích parkovacích kariet pre rôzne osoby.

6. Rezidentská parkovacia karta umožňuje dočasné parkovanie motorového vozidla na rezidentských parkovacích miestach nachádzajúcich sa na uliciach, ktoré sú uvedené na tejto parkovacej karte.

7. Parkovacia karta môže byť vydaná aj ako elektronická parkovacia karta, ktorá plnohodnotne nahrádza parkovacie karty bližšie špecifikované v bodoch 2, 3 a 4.


§ 8
Oslobodenie od úhrady

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené motorové vozidlá, ktoré prepravujú osobu, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu4 osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ak toto motorové vozidlo dočasne parkuje na vyhradenom parkovacom mieste pre osoby so zdravotným postihnutím označeným zvislým dopravným značením IP16 a dodatkovou tabuľkou E15 a zároveň držitelia preukazu splnia podmienku uvedenú v odseku 2.

2. Držiteľ preukazu ŤZP preukazuje oslobodenie od úhrady umiestnením parkovacieho preukazu ŤZP viditeľne za čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany motorového vozidla.


§ 9
Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku

1. Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného a rezidentského parkovania zabezpečuje právnická osoba poverená Mestom na základe Zmluvy o nájme5.

2. Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej právnickej osoby.

3. Odplatou poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájmu.

 


§ 10
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia v Banskej Bystrici.

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy6.

 

§ 11
Záverečné ustanovenie

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica.

2. Zrušuje sa :
a) VZN č. 108/2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 371/2002 dňa 22.10.2002,
b) VZN č. 122/2003, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 108/2002 o režime státia a parkovania motorových vozidiel na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č.101/2003-MsZ dňa 25.11.2003.

3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1144/2013 - MsZ zo dňa 10. decembra 2013 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2014.

 

 

Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1378127

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka