Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2014 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Banská Bystrica

Schválené: 8.4.2014

Vyhlásené: 15.4.2014

Účinnosť: 1.6.2014

Mesto Banská Bystrica podľa § 4 ods. 3 písm. n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o dopravnom režime v pešej zóne pamiatkovej rezervácie mesta Banská Bystrica (ďalej „nariadenie“).§ 1
Rozsah a účel nariadenia

1. Toto nariadenie upravuje dopravný režim v pešej zóne pamiatkovej rezervácie (PR)1 mesta Banská Bystrica s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, zvýšiť bezpečnosť pohybu chodcov, skvalitniť životné prostredie a chrániť kultúrno-historické pamiatky mesta Banská Bystrica.

2. Za pešiu zónu podľa tohto nariadenia sa považujú úseky komunikácií a spevnených plôch (miestne komunikácie) na uliciach:
Námestie SNP
Dolná
Horná Strieborná
Dolná Strieborná
Lazovná
Národná
Nám. Š. Moysesa,
ktoré sú vymedzené zvislým dopravným značením IP 25a (Pešia zóna) a IP 25b (Koniec pešej zóny), prípadne doplnené dopravným zariadením.

 

§ 2
Dopravný režim v pešej zóne

1. Na účely jazdy vozidiel slúžia predovšetkým obslužné dopravné pásy, ktoré sú vymedzené odlišnou materiálovou alebo farebnou úpravou povrchu miestnych komunikácií, resp. stavebne:
Námestie SNP a Dolná ul. - asfaltový povrch vozovky,
ulice Horná Strieborná a Dolná Strieborná – stavebne,
Lazovná ul. - farebná úprava dlažby.

2. Pre vjazd vozidiel sa stanovuje hmotnostné obmedzenie (celková hmotnosť) do 5t. V odôvodnených prípadoch môže Mesto Banská Bystrica (ďalej „Mesto“) povoliť prekročenie uvedeného obmedzenia a stanoviť podmienky2.

3. Na účely nastúpenia a vystúpenia osôb, naloženia a vyloženia nákladu (zastavenie)3 je vodič povinný vozidlo zastaviť pri pravom okraji obslužného dopravného pásu v smere jazdy.

4. Na účely státia4 je osoba s oprávnením podľa § 3, ods. 2, písm. a) a b) tohto nariadenia povinná použiť nehnuteľnosť, ktorú vlastní alebo užíva (odstavná plocha, garáž, a pod.).

5. Práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky upravujú ustanovenia § 59 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.


§ 3
Oprávnenie na vjazd do pešej zóny

1. Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka:
a) zabezpečujúcim zásobovanie prevádzok so sídlom v pešej zóne
v čase od 04.00 h do 09.00 h,
b) s oprávnením Mesta Banská Bystrica,
c) s povolením podľa osobitných predpisov5,
d) cyklistom.

2. Oprávnenie podľa § 3, ods. 1, písm. b) môže Mesto vydať:
a) občanom s trvalým alebo prechodným pobytom alebo vlastníkom nehnuteľností v pešej zóne, ktorí nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia alebo užívajú, ako cez pešiu zónu,
b) právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom so sídlom firmy, resp. prevádzky alebo vlastniacim nehnuteľnosť v pešej zóne, ktorí nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ktorú vlastnia alebo užívajú, ako cez pešiu zónu,
c) správcom inžinierskych sietí, ktorí zabezpečujú opravy na podzemnom alebo nadzemnom vedení, na ktorom nastala porucha,
d) správcovi miestnych komunikácií a vozidlám zabezpečujúcim stavebno technickú údržbu, čistenie miestnych komunikácií a komunálne služby pre Mesto,
e) obsluhe zabezpečujúcej kultúrne, športové, spoločenské a obdobné podujatia, ktoré boli povolené Mestom,
f) v súvislosti s konaním občianskych obradov (dve vozidlá),
g) na účely operatívneho riešenia havarijných situácií v objektoch nehnuteľností v pešej zóne, ktoré nemajú možnosť iného prístupu k nehnuteľnosti, ako cez pešiu zónu, a to na základe ohlásenia vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti na Mestskú políciu Banská Bystrica (č. tel. 159).

3. Oprávnenie podľa § 3, ods. 1, písm. b) tohto nariadenia vydáva na základe písomnej žiadosti Mesto.

4. Oprávnenie podľa § 3, ods. 2, písm. a) a b) tohto nariadenia sa vydáva v prípade, že:
a) žiadateľ má v rámci nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo užíva, možnosť parkovať, v počte 1 ks na jedno parkovacie miesto, maximálne na počet parkovacích miest preukázaných žiadateľom,
b) žiadateľ nemá v rámci nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo užíva, možnosť parkovať, v počte 1 ks na žiadateľa a to len za účelom podľa § 2, ods. 3 tohto nariadenia.


5. Platnosť oprávnenia:
a) na dobu určitú 12 mesiacov, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. a) a b) tohto nariadenia. Ak počas platnosti oprávnenia nastanú zmeny v skutočnostiach, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, je držiteľ oprávnenia povinný tieto oznámiť Mestu najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
b) na dobu neurčitú, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. c) a d) tohto nariadenia. Ak počas platnosti oprávnenia nastanú zmeny v skutočnostiach, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané, je držiteľ oprávnenia povinný tieto oznámiť Mestu najneskôr do 15 dní od ich vzniku.
c) na dobu určitú, stanovenú v oprávnení, ak bolo oprávnenie vydané podľa § 3, ods. 2, písm. e) a f) tohto nariadenia.


§ 4
Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia v Banskej Bystrici.

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy6.

 

§ 5
Záverečné ustanovenie

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica.

2. Zrušuje sa VZN č. 187/2007 o pravidlách a dopravnom režime v peších zónach v meste Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 127/2007 dňa 16. 10. 2007.

3. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1331/2014 – MsZ zo dňa 08. 04. 2014 a nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1378138

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka