Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2014, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica

Schválené: 8.4.2014

Vyhlásené: 15.4.2014

Účinnosť: 1.5.2014

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 5 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 178/1998 Zb.) a § 4 a 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.../2014, ktorým sa mení VZN č. 16/2012 - Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica (ďalej Trhový poriadok).

 

I.

1. v § 1 „Vymedzenie trhoviska a správcu“ sa ods. 2 mení nasledovne :


2. Správcom trhoviska je Dušan Dubovický, Podháj 41, Banská Bystrica, IČO : 44 542 666 na základe zmluvy o nájme s firmou Tržnica a.s., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica zo dňa 21.2.2014, ktorá je vlastníkom objektu (ďalej správca).

2. v § 5 „Prenájom predajných zariadení a výška nájomného„ sa ods. 2 mení nasledovne :

2. Poplatok za predajné zariadenie a predajnú plochu sa stanovuje dohodou správcu
s predávajúcim.


II.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1333/2014 dňa 8.4.2014 a nadobúda účinnosť 1.mája 2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta1378146

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka