Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Železničiarska ulica

Schválené: 8.4.2014

Vyhlásené: 15.4.2014

Účinnosť: 20.5.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.

 

§1
Účel nariadenia
Hlavným cieľom riešenia ZaD je potvrdenie existujúcej zástavby radových garáží s korekciou dostavby 7 nových garáží, zmena funkčného využívania pozemkov zelene na funkčné využitie zástavby objektami garáží so zachovaním existujúcej zelene v maximálne možnej miere a premiestnením detského ihriska do severovýchodnej časti vnútrobloku na existujúcu zvýšenú trávnatú terasu.

 

§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1. Regulatívy priestorového usporiadania
1.1. riešené stavby v území musia akceptovať založenú urbanistickú mierku a štruktúru
1.2. osadenie jednotlivých radových garáží je definované:
existujúcou stavebnou čiarou pri zachovaní existujúcich výšok garáží ako prízemných stavieb, t.j. max. 1 nadzemné podlažie
1.3. nie je prípustná rozsiahla prestavba a zmena mierky v území
2. Regulatívy funkčného usporiadania
2.1. regulatívy funkčného usporiadania akceptujú súčasné funkčné využitie radových garáží,
vnútroblokových komunikácií a vnútroblokovej zelene.
2.2. neprípustné sú funkcie v objektoch, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, celkovú pohodu obytného prostredia; výrobné a skladové objekty a funkcie so zvýšeným nárokom na riešenie statickej dopravy.
 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1. rešpektovať existujúci dopravný komunikačný systém mestských komunikácií
2. rešpektovať pešie komunikácie a doplniť o chodníky pre pohyb peších vo vnútrobloku
3. riešiť odstavné plochy vo vnútrobloku v zmysle výkresu č.2 (Návrh verejnej dopravnej vybavenosti)
4. riešiť 4% odstavných plôch pre imobilných občanov v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z.

 

§5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok
1. pre umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch je záväzný výkres číslo 4. Návrh funkčnej a priestorovej regulácie
2. zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb sú určené regulačnými čiarami (záväzná stavebná čiara, hĺbka zástavby, regulačná čiara), funkciou a podlažnosťou.

 

§6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Vzhľadom na predmet Zmien a doplnkov sa neurčuje.

 

§7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

1. výstavba musí rešpektovať existujúcu okolitú zástavbu garáží
2. pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov, potrebné je rešpektovať platné všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze postupovať v ich zmysle
3. predmetné územie spadá do Ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta B. Bystrica – okrsku 12A Za Hornou bránou, pričom podmienky z hľadiska pamiatkovej ochrany určuje Krajský pamiatkový úrad v B. Bystrici
4. zachovanie vzrastlej zelene, navrhovaná výstavba sa nachádza mimo zelene

 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Nestanovujú sa.

 

§9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Návrhom ZaD nedochádza k potrebe delenia a sceľovania pozemkov.

 

§10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Návrh ZaD nevyžaduje určenie stavebnej uzávery.
Na vykonanie asanácie je určená stavba garáže na pozemku parcela KN-C 1245/4 k.ú. B. Bystrica.

Pozemky určené na verejnoprospešné stavby sú nasledovné:
VPS č.1 Komunikácie obslužné
KN C - 1238/1, 1245/2,3 k.ú. Banská Bystrica,
KN E - 1-172/20, 1-172/7 k.ú. Banská Bystrica

VPS č.2 Chodníky
KN C - 1238/1, 1245/2,3 k.ú. Banská Bystrica

 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
VPS č.1 Komunikácie obslužné
VPS č.2 Chodníky

 

§12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V riešenom území je funkčné členenie pozemkov záväzné podľa výkresovej dokumentácie – pozemky pre dopravnú infraštruktúru, technickú infraštruktúru, pozemkov zelene a technického vybavenia – grafická časť:
výkres č.2 – Návrh verejnej dopravnej vybavenosti
výkres č.4 – Návrh priestorovej a funkčnej regulácie
výkres č.5 – Návrh verejnoprospešných stavieb


§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Železničiarska ulica bude uložený:
1 x na Okresnom úrade, odd. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica


§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 08.4.2014 uznesením č. 1330/2014-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 20.05.2014.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 7 - 2014.pdf VZN č. 7 - 2014.pdf (1.3 MB)


1378148

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka