Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.16/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H, zmena č.2

Schválené: 27.5.2014

Vyhlásené: 2.6.2014

Účinnosť: 7.7.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 4, § 6 a § 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – vyhláška č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.
 

§1
Účel nariadenia
Hlavným cieľom riešenia ZaD je zmena urbanistickej štruktúry v spôsobe zástavby riešeného územia
a to z polyfunkčnej na individuálnu bytovú výstavbu v určenom území bez nárastu kapacít.

 

§2
Rozsah platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1. Regulatívy priestorového usporiadania
Pôvodný text sa dopĺňa v textovej časti 4.1. na stranách 42 - 45:
Riešené objekty v území musia akceptovať založenú urbanistickú mierku a štruktúru.
Rodinné domy pri novej výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii musia akceptovať výšku susediacich hlavných ríms rodinných domov. Pre rodinné domy sa stanovuje v súlade so stavebným zákonom výška max. 2NP.
Objekt občianskej vybavenosti je definovaný
stavebnou čiarou
čiarou hĺbkou zástavby
regulačnými vzdialenosťami
výškovou hladinou 2 – 4 NP
intenzita zastavania územia je určená koeficientom zastavanosti KZ= 0,8
podiel zelene je minimálne 20 % plochy riešeného územia
Osadenie jednotlivých rodinných domov je definované:
stavebnou čiarou
čiarou hĺbky zástavby
regulačnými vzdialenosťami
výškovou hladinou 2 NP
intenzita zastavania územia je určená koeficientom zastavanosti KZ= 0,6
podiel zelene je minimálne 40 % plochy riešeného územia
Nie je prípustná rozsiahla prestavba a zmena mierky v území.

2. Regulatívy funkčného usporiadania
Regulatívy funkčného usporiadania akceptujú navrhnuté funkčné využitie v okolitej zástavbe a dopĺňa sa funkčné využitie formou rodinných domov a objektu občianskej vybavenosti
Prípustné sú objekty s doplnkovou funkciou k hlavnej (prístrešok pre osobné automobily)
Neprípustné sú funkcie v objektoch, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, celkovú pohodu obytného prostredia; výrobné a skladové objekty a funkcie so zvýšeným nárokom na riešenie statickej dopravy a ochranu životného prostredia. Neprípustné sú prevádzky škôlok, škôl, nemocničných izieb a účelovo podobných budov.

 

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
Pôvodný text sa dopĺňa v textovej časti 4.2, str. 45:
Dopravný komunikačný systém zohľadňuje existujúcu štruktúru miestnych komunikácií a pôvodnú dopravnú koncepciu UPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder (2005) akceptuje. Obslužná komunikácia ostáva navrhnutá C3 MO 7,5/40.
Kapacity navrhovaných objektov nesmú prekročiť potenciál pozemku pre uspokojenie potrieb statickej dopravy navrhnutých objektov na vlastnom pozemku.
Pešie komunikácie a plochy komunikácií dopĺňajú komunikačný systém.
Statická doprava je riešená stanovením regulatívu - zabezpečiť odstavenie vozidiel na vlastnom pozemku objektu. V riešenom území statická doprava bude riešená v zmysle
STN 73 6110 - Z1 teda na pozemkoch rodinných domov minimálne dve státia pre osobné vozidlá. Objekt občianskej vybavenosti má navrhnuté parkovanie v objekte so samostatným vjazdom do podlažia využívajúc terén. Na obslužnej komunikácii rezervovať plochy pre parkovanie v súlade so STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií.
Pri investičných zámeroch rešpektovať ochranné pásma v zmysle zákona 442/2002 Z.z.
Zariadenia civilnej ochrany:
Civilnú ochranu v riešenom území realizovať v zmysle doložky CO. Pre objekt občianskej vybavenosti riešiť ukrytie obyvateľstva prostredníctvom JÚBS do 50 ukrývaných osôb.
Pri projektovaní a výstavbe dodržať podmienky v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

 

§5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

Pôvodný text sa dopĺňa v textovej časti 4.3, str. 45:
Pre umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch je záväzný Výkres číslo 6. Návrh funkčnej a priestorovej regulácie.
Zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb sú určené regulačnými čiarami (záväzná stavebná čiara, hĺbka zástavby, regulačná čiara), funkciou, podlažnosťou a koeficientom zastavanosti.
Statická doprava pre novonavrhované objekty a kapacity bude riešená v súlade s STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s Vyhl. č. 532/2002 Z.z.
Pre stavebné pozemky rodinných domov je stanovený koeficient zastavanosti
KZ = max. 0,6.
Pre objekt občianskej vybavenosti je stanovený koeficient zastavanosti KZ = max. 0,8.
Rodinné domy musia mať miesto pre nádobu na komunálny odpad prístupnú z verejného priestranstva – ulice. Toto miesto musí umožňovať umiestnenie min. 2 ks nádob, z toho 1 ks s objemom min. 240 l.
Navrhovaná zástavba musí rešpektovať ochranné pásmo vzletového a približovacieho priestoru Letiska Sliač s výškovým obmedzením (430,70 m.n.m.B.p.v. do 463,72 m.n.m.B.p.v.)
Koeficient zastavanosti - KZ je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

 

§6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Pre budovy na bývanie nie je prípustné lokalizovanie funkcie vybavenosti.
 

§7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Naviazať na okolitú zástavbu prostredníctvom stavebnej čiary.
Pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov, potrebné je rešpektovať platné všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze postupovať v zmysle nich.
 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Neurčujú sa.


§9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Neurčujú sa.

§10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Návrh ZaD – H č.2 si nevyžaduje určenie stavebnej uzávery a vykonanie asanácie.
Návrh ZaD – H č.2 nerieši verejnoprospešné stavby.

 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Pôvodný text na str. 49 zostáva bez zmeny.

 

§12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
V riešenom území je funkčné členenie plôch záväzné podľa výkresovej dokumentácie – plochy zástavby s objektami bývania a vybavenosti, plochy dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry a technického vybavenia – grafická časť:
výkres č.6 – Návrh priestorovej a funkčnej regulácie

 

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica, Zmeny, časť Hušták – Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny H, zmena č. 2 bude uložený:
1 x na Okresnom úrade, odd. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – Stavebný odbor – Stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 27.05.2014 uznesením č. 1384/2014 - MsZ a nadobúda účinnosť 07.07.2014.

 

 

Mgr Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 16 - 2014.pdf VZN č. 16 - 2014.pdf (4 MB)


1377923

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka