Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Hurbanova ulica Zmena číslo III.

Schválené: 27.5.2014

Vyhlásené: 2.6.2014

Účinnosť: 7.7.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.

 

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Hurbanova ulica Zmena číslo III., čím upravuje VZN č.94/2001 zo dňa 26.08.2005 schválené uznesením č.280/2001 - MsZ zo dňa 23.10.2001.

 

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

 

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

1.1.     Regulatívy funkčného využívania územia
Pôvodný text sa dopĺňa nasledovným textom:
Text sa dopĺňa do kapitoly Záväzné regulatívy pre funkčné a priestorové usporiadanie územia (str.7)
Hlavná funkcia
za nosnú funkciu v riešenom území považovať bývanie s príslušným dopravným napojením vrátane zabezpečenia parkovania, koridoru pre pešiu dopravu doplnenú o samostatný objekt občianskej vybavenosti
Prípustné funkcie:
objekt bývania je možné doplniť o služby, administratívu
objekt občianskej vybavenosti, doplnkové dopravné vybavenie
Neprípustné funkcie:
výroba, hlučné prevádzky, služby vyžadujúce zvýšené dopravné zaťaženie
školské a zdravotnícke zariadenia

1.2.    Regulatívy priestorového usporiadania územia
Kapitola „Záväzné regulatívy pre funkčné a priestorové usporiadanie územia (str.7) sa dopĺňa :
1. objekt občianskej vybavenosti (A) má výšku od 1 do 2 NP
2. polyfunkčný bytový dom (B) má výšku 3 NP od Záhradnej ulice do 4 NP od Tajovského ulice
3. akcent nárožia polyfunkčného bytového domu B riešiť formou ustupujúceho podlažia (označenie vo výkrese 4+)
4. oplotenie pozemku zo strany verejných komunikácií (Záhradná a Tajovského ulice) je neprípustné§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

2.1.    Dopravné regulatívy
Pôvodný text – Doprava a dopravné zariadenia (str.8,9 a 10) sa dopĺňa nasledovným textom:
1. obslužná komunikácia – Záhradná ulica – v úseku MO 8,0/40 sa mení na MO 7,0/40
2. Hurbanova – Tajovského ulica – C3 MO 7,0/40
3. statickú dopravu riešiť výhradne na vlastnom pozemku stavby, pre parkovanie návštev sú vyčlenené odstavné státia v súlade s požiadavkami STN 736110/Z1 projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s Vyhl. č.532/2002 Z.z.
4. pre objekt občianskej vybavenosti (A) riešiť statickú dopravu na teréne
5. pre bytový polyfunkčný dom (B) riešiť statickú dopravu v podzemnom podlaží (využitie sklonu terénu) a na teréne
6. komunikácie riešiť v súlade s požiadavkami STN 7361 10/Z1 projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z.
7. návrh ZaD ruší z pôvodného riešenia komunikáciu vedúcu medzi riešenými pozemkami a areálom MV SR
8. kapacity navrhovaných objektov nesmú prekročiť potenciál pozemku pre uspokojenie potrieb statickej dopravy navrhnutých objektov na vlastnom pozemku v súlade s požiadavkami STN 7361 10/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s vyhl. č.532/2002 Z.z.
9. vybudovať chodník pre peších po obvode riešeného územia v súbehu s komunikačnou kostrou

2.2. Regulatívy verejného technického vybavenia územia
Pôvodný text na stranách (11, 12 a 13) sa dopĺňa nasledovným textom:
1. rozvody NN prepojiť s existujúcimi rozvodmi NN v zóne
2. splaškové a dažďové vody napojiť na existujúce rozvody kanalizácie v zóne
3. rozvody vody prepojiť s existujúcimi rozvodmi vody
4. trasy inžinierskych sietí v koridore obslužnej komunikácie prioritne situovať do časti chodníka resp.
v nespevnených plochách s rešpektovaním technických noriem upravujúcich priestorové usporiadanie podzemných vedení
5. Pre ukrytie obyvateľov, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v objekte B vybudovať
dva jednoduché úkryty budované svojpomocne /JÚBS/ s dvojúčelovým využitím ako garáže, každý s kapacitou do 50 ukrývaných v súlade so spracovanou doložkou CO, prílohou grafickej časti tohto ÚPN

 

§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok
Pôvodný text sa dopĺňa str.7):
1. na pozemkoch situovať objekt občianskej vybavenosti (A) a polyfunkčný bytový dom (B)
2. zastavovacie podmienky sú určené výkresom č.7 funkčnej a priestorovej regulácie
3. stavebná čiara, podlažnosť, vstupy a vjazdy sú definované výkresom číslo 7
4. architektonické riešenie navrhovaných stavieb musí zohľadňovať súdobé architektonicko výrazové prostriedky. Neprípustné sú historizujúce riešenia
5. strechy môžu byť kombináciou plochých a šikmých striech
6. pre objekt občianskej vybavenosti riešiť statickú dopravu na teréne v súlade s STN 736110/Z1 projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s Vyhláškou č. 532/2002 Z.z.
7. pre polyfunkčný bytový dom riešiť statickú dopravu v podzemnom podlaží ( využitie sklonu terénu) a na teréne v súlade s STN 736110/Z1 Projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z.
8. odstupy navrhovaných objektov od hraníc pozemkov a navzájom sú stanovené podľa výkresu č.7
9. celková zastavanosť riešeného územia je určená max. 50% plochy pozemku, pričom do zastavanosti sa započítavajú aj spevnené plochy, chodníky, terasy a plochy drobných stavieb a príslušenstva na pozemku (KZ= 0,50)
10. zastúpenie vysokej zelene na jednotlivých parcelách min.50% nezastavanej plochy
11. navrhované objekty musia mať plochu pre nádoby na komunálny odpad a tiredený odpad prístupnú z verejného priestranstva – ulice
12. oplotenie pozemku zo strany verejných komunikácií je neprípustné

§ 6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Neurčujú sa

Pôvodný text sa dopĺňa (str.7):
 

§ 7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

1. v prípade archeologických nálezov pri realizácii stavieb, výkopových a zemných prác je potrebné
postupovať v zmysle zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.50/1976 Z.z. v znení zákona č.229/1997 Z.z.
2. rešpektovať podmienky Ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica, okrsok 05-Školský a priemyselno-obslužný areál

 

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Neurčujú sa.

Pôvodný text sa dopĺňa (str.7):
 

§ 9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov v riešenom území nie sú. Riešené pozemky určené na zástavbu sú vo vlastníctve jedného vlastníka.

 

§ 10
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Neurčujú sa.
Požiadavky na vykonanie asanácie v riešenom území nie sú.

 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Neurčujú sa.

§ 12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Záväzné je návrh stavieb na pozemkoch v riešenom území, ktoré sú obsiahnuté vo výkrese:
č.5 – Doprava
č.7 - Výkres funkčnej a priestorovej regulácie
č.8 – Doložka CO

 

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica , Zmeny a doplnky Hurbanova ulica, Zmena číslo III. bude uložený:
1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – stavebný odbor - stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 27.mája 2014 uznesením č. 1383/2014-MsZ a nadobúda účinnosť 07.júla 2014.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1377864

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka