Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2014 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Banská Bystrica

Schválené: 30.6.2014

Vyhlásené: 11.7.2014

Účinnosť: 1.8.2014

Mesto Banská Bystrica v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) vydáva pre územie mesta Banská Bystrica toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe vykonávania opatrení núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „nariadenie“) upravuje na území mesta Banská Bystrica:
a) dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v meste v čase jej nedostatku
b) spôsob núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
c) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území mesta


Článok 2
Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody
1. Mesto Banská Bystrica v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť mestu a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie, alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

 

Článok 3
Núdzové zásobovanie pitnou vodou
1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
mimoriadnej udalosti
pri poruche na verejnom vodovode
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
pri obmedzení zásobovania vodou.

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:
cisternami
dodávkami balenej pitnej vody
inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne.
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.
5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch.
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

 

Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. V prípade prerušenia, alebo obmedzia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche na verejnej kanalizácii, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd.

 

Článok 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby, alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, v súlade s platnými predpismi a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy.
2. Užívateľ žumpy na požiadanie kontrolných orgánov preukazuje splnenie povinnosti podľa ods. 1. originálom dokladu o zneškodnení obsahu žumpy.
3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do:
a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta
b) stokovej siete verejnej kanalizácie
c) dažďovej kanalizácie
d) odvodňovacích rigolov, záhrad, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.


Článok 6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnení vykonávať:
1) Hlavný kontrolór
2) Poverení zamestnanci mesta
3) Mestská polícia

 

Článok 7
Sankcie
1. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písmeno j) zákona o verejných vodovodoch kanalizáciách.
2. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť v priestupkovom konaní uložená Okresným úradom pokuta od 16 € do 331 €.
3. Mesto uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila obmedzenia a zákazy v zmysle článku 2 tohto nariadenia, alebo pokutu do 6 638 € za porušenie povinností v zmysle článku 5 tohto nariadenia.

 

Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. Na území mesta vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je primátor mesta.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom úradnej tabule a internetovej stránky mesta.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 1429/2014 zo dňa 30.06.2014 a nadobúda účinnosť dňom 01.08.2014.

 

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 1377898

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka