Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici

Schválené: 15.8.2014

Vyhlásené: 15.8.2014

Účinnosť: 31.8.2014

Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici (ďalej len nariadenie).

§ 1
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je zrušenie Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasť.

§ 2
Zrušenie základnej školy

1. Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dňom 31. augusta 2014 zrušuje:

a) Základnú školu, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici
b) Školský klub detí pri Základnej škole, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici

2. Podmienkou pre zrušenie Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasti je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení Základnej školy, Hronská 47, mestská časť Šalková v Banskej Bystrici a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných zákonných noriem, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

§ 3
Platnosť a účinnosť

1.Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1442/2014 dňa 15. augusta 2014 a nadobúda účinnosť dňom 31. augusta 2014.

2. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 2 ods. 2 tohto nariadenia do dňa účinnosti tohto nariadenia, nariadenie stráca platnosť a účinnosť.
Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rozhodnutie MŠVVŠ SR.pdf Rozhodnutie MŠVVŠ SR.pdf (1.4 MB)


1377925

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka