Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta

Schválené: 28.10.2014

Vyhlásené: 11.11.2014

Účinnosť: 1.12.2014

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na základe ustan. § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. III. ods. 12 zák.č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 24/2014, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta (ďalej len nariadenie).

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1256/2014-MsZ dňa 11.2.2014 sa mení nasledovne :

 

1. § 4 Používanie pyrotechnických výrobkov sa vypúšťa.

2. § 5 - § 7 sa prečíslovávajä na § 4 - § 6.

 

II.

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1533/2014- MsZ dňa 28.10.2014 a nadobúda účinnosť dňom 1.12. 2014.

 

 

Mgr. Peter Gogola

primátor mesta1377863

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka