Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica

Schválené: 24.3.2015

Vyhlásené: 30.3.2015

Účinnosť: 1.5.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods.4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 odst.3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica


 

§1

Účel nariadenia


 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica schváleného uznesením č.19/2015-MsZ zo dňa 24.marca 2015


 

§ 2

Rozsah platnosti


 

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.


 

§ 3

Záväzná časť územného plánu


 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť územného plánu mesta Banská Bystrica v rozsahu:


 

a/ Textová časť B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia

B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta

B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie

B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity

B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia

B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb

B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti


 

b/ Grafická časť Záväzná časť, ktorá obsahuje:

výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

výkres č.4 - Verejné dopravné vybavenie

výkres č.5a – Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo ( v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica )

výkres č.5b – Verejné technické vybavenie – plyn a teplo ( v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica )

výkres č.5c – Verejné technické vybavenie – elektrická energia a telekomunikácie ( v rozsahu textu záväznej časti ÚPN mesta Banská Bystrica )

výkres č.6b – Ochrana prírody a tvorba krajiny ( prvky vyznačené v legende ako záväzné )

výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a výškové regulatívy

výkres č.7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy ( prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)

výkres č.7c - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Limity územia ( prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia)

výkres č.10 – Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z


 

§ 4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie


 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

a) 1x  na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad- stavebný úrad

c) 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica 

Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk


 

§ 5

Prechodné a záverečné ustanovenia


 

1. Správne konania začaté pred účinnosťou tohto VZN budú ukončené podľa platného Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica v znení zmien a doplnkov.

2. Zrušuje sa :

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 22/1993 VZN – verejnoprospešné stavby mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 149/2005, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky I.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 124/2004, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov II.etapa´- záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2003, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov III.etapa – záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2004, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov IV.etapa – záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 80/2000, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov V.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 95/2001, k schválenému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov VI.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 132/2004, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov VII.etapa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 146/2005, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh doplnku VIII.etapa – záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 135/2004, sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov IX.etapa – Kostiviarska (lokalita č. 96)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 151/2005, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Návrh zmien a doplnkov X.etapa - záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 157/2005, k schválenému územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmena XI.etapa, lokalita č.146 - Jaseňová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 168/2006, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XII.etapa – lokalita č.147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica-Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 133/2004, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica – návrh zmien a doplnkov XIII.etapa – Dedinská ulica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 148/2005, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Doplnok XV.etapa – lokalita č.151 - Hájik

Všeobecne záväzné nariadenie č. 178/2007, k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXII.etapa – lokalita č.158 Areál ZARESu Banská Bystrica -záväzná časť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 185/2007, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXIII.etapa – lokalita č.159 Banská Bystrica „Králiky „Pri ihrisku“

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXV.etapa – lokalita č.187, 188, 189, 190

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Doplnok XXVII.etapa- lokalita č. 163, a lokalita 164

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXIX.etapa – lokalita č.165 Cyklotrasa Banská Bystrica Radvaň-Vlkanová-Badín-Hronsek

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXX.etapa – lokalita č.171 Podlavice – Na Stráni

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXX.etapa – lokalita č. 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu aglomerácie podľa Zmeny a doplnky XXXI.etapa – Pršianska Terasa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu aglomerácie podľa Zmeny a doplnky XXXI.etapa – Pršianska Terasa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Doplnok XXXII.etapa – lokalita č.170- Most Iliaš

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIV.etapa – lokalita č.179

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXVII.etapa IBV Moskovská ulica, lokalita č.184

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXXIX.etapa- lokalita č.192 Rudlovský potok – rekonštrukcia, lokalita č. 193 Kotva – prístupová komunikácia

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 24.marca 2015 uznesením č. 19/2015-MsZ.

4. Toto VZN  nadobúda účinnosť 1.mája 2015,  okrem :

a) § 3 písm.a)  Textová časť  B.20. Záväzná časť,  body :

·  B.20.1.2.2. – bod XI), začiatok prvej vety vzťahujúcej sa k MVE Iliaš.

·  B.20.1.2.5. – bod X)

·  B.20.4.2.    – II) ČM II Iliaš bod 8) a ČM V Kráľová bod 10)

·  B.20.4.3.1. – bod II) 2)

b) § 3 písm.b)  Grafická časť Záväzná časť : výkres č.3a, 5a, 5c, 7a -  všetko sa

vzťahujúce  k  MVE Iliaš,

ktoré nadobúdajú účinnosť  1.januára 2018.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 1 - 2015.pdf VZN č. 1 - 2015.pdf (2 MB)


1378137

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka