Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Schválené: 19.5.2015

Vyhlásené: 26.5.2015

Účinnosť: 15.6.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 ods. 1 a  § 4 ods. 3 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov v y d á v a  toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta (ďalej len "nariadenie").

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

1. Toto nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzková doba“) na území mesta Banská Bystrica.

2. Toto nariadenie neurčuje:

a) prevádzkový čas trhovísk a čas ambulantného predaja1,

b) čas konania verejných a neverejných kultúrnych podujatí.

3. Prevádzkovateľ si v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia sám určí prevádzkovú dobu tak, aby boli uspokojené potreby obyvateľov mesta a požiadavky podnikateľov.

 

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

prevádzkarňou

- priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť spočívajúca v predaji tovau a poskytovaní služieb; prevádzkárňou pre účely tohto nariadenia môže byť iba priestor, na ktorý bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie – povolenie zmeny účelu užívania stavby na obchod a služby,2

prevádzkovateľom

- osoba zapísaná v obchodnom registri

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávneni

- osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov,

herňou

- miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom,3

exteriérovým sedením

– sezónne rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru pred prevádzkarňou,

centrom mesta

– Námestie SNP, Nám. Š. Moysesa, ulice Dolná, Horná, Kapitulská, Národná, Kuzmányho, J. Cikkera, Horná Strieborná, Dolná Strieborná, Strieborné námestie, Janka Kráľa, Lazovná, Kukučínova, Skuteckého,

susediacimi nehnuteľnosťami

- susediace pozemky a stavby na nich, t. j. pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzkareň a stavby na týchto pozemkoch,

- susediaca stavba, t. j. aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, na ktorom sa nachádza prevádzkareň, ale jej užívanie môže byť prevádzkou dotknuté

časom predaja v obchode a časom prevádzky služieb (ďalej "prevádzková doba")

– časovo obmedzená ohraničená časť dňa, počas ktorej sa vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby konečným spotrebiteľom,

všeobecnou prevádzkovou dobou

- prevádzková doba v dňoch pondelok až nedeľa od 06,00 h do 22,00 h,

uzavretou spoločnosťou

– skupina osôb, ktorá sa v prevádzkarni oprávnene zdržuje na základe pozvania alebo so súhlasom prevádzkovateľa, tieto osoby sú individuálne určené a sú účastní akcie, ktorá nie je verejnosti prístupná (rodinné oslavy, svadby, firemné akcie, výročné konferencie, školské akcie a pod.),

prísluchovou hudbou

- hudba reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, hudba určená na počúvanie,

hudobnou produkciou

- hudba reprodukovaná technickým zariadením, diskotéky, tanečné zábavy, koncerty, "živá" hudba na počúvanie, spev a pod.,

hlukom

- každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiadúci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk, ktorý spôsobuje porušenie povinností a limitov stanovených osobitným predpisom4,

nočným časom

- časový úsek dňa od 22,00 h do 06,00 h5 nasledujúceho dňa, ktorý je časovým úsekom dňa pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov.4

 

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť Mestu vždy do 5 kalendárnych dní:
a) otvorenie prevádzkárne a určenie prevádzkovej doby,

b)zmenu prevádzkovej doby,

c) zrušenie prevádzkárne.

2. Prevádzkovateľ je povinný na prevádzkarni zvonka pri vstupe viditeľne vynačiť prevádzkovú dobu.

3. V prípade, že v prevádzkarni bude uzavretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povinný vchod prevádzkarne označiť nápisom "uzavretá spoločnosť".

4. Prevádzková doba prevádzkarne a oznámenie označené registračnou pečiatkou Mesta musia byť v prevádzkarni prístupné kontrolným orgánom k nahliadnutiu.

5. Prevádzkovateľ je povinný:

a) zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzkarne bol dodržiavaný prevádzkový čas podľa tohto nariadenia,

b) v prípade otvorenej prevádzkarne po 22,00 h v súlade s týmto nariadením zabezpečiť, aby nedochádzalo k rušeniu nočného času a verejného poriadku a hluk zo zariadení a hudobnej produkcie neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre vonkajšie priestory,4

c) prispôsobiť činnosť prevádzkarne tak, aby sa návštevníci po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali v prevádzkarni,

d) umožniť vstup kontrolnému orgánu do prevádzkarne za účelom vykonania kontroly dodržiavania oznámenej prevádzkovej doby danej prevádzkarne.

 

§ 4

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujú typ prevádzkarne a lokalitu, v ktorej je prevádzkareň zriadená.

2. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujúce typ prevádzkarne.

2.1 Prevádzakarne s časovo neobmedzenou prevádzkovou dobou:

a) poskytujúce služby prechodného ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa),

b) poskytujúce predaj tovaru a služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt a v motorestoch,

c) s predajom tovaru a poskytovaním služieb v obchodných centrách (supermarkety, hypermarkety),

d) s predajom rýchleho občerstvenia,

e) poskytujúce reštauračné a pohostinské služby a zariadenia spoločného stravovania s neverejnou hudobnou produkciou pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, rodinná oslava, stužková slávnosť, promócie, firemná akcia a pod.),

f) lekárne,

g) poskytujúce služby erotického salónu,

h) kasína a špecializované herne určené na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami.

Časovo neobmedzená je prevádzková doba všetkých maloobchodných prevádzkarní v období od 20. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

3. Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb zohľadňujúce lokalitu, v ktorej je prevádzkareň zriadená.

3.1. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v centre mesta

a) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

piatok, sobota od 08,00 h do 24,00 h,

b) v ostatných prevádzkarňach:

pondelok až nedeľa od 06,00 h do 05,00 h.

3.2 Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby v ostatných mestských častiach

a) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 08,00 h do 23,00 h,

piatok, sobota od 08,00 h do 24,00 h za podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol rušený nočný čas, nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne, aby bola dodržaná prevádzková doba,

b) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

c) v ostatných prevádzkarňach:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 06,00 h do 24,00 h,

piatok, sobota od 06,00 h do 02,00 h.

3.3. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, v ktorých sa koná verejné kultúrne podujatie6 s prísluchovou hudbou alebo verejné kultúrne podujatie s hudobnou produkciou v centre mesta

a) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až štvrtok a nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

piatok, sobota od 08,00 h do 24,00 h,

b) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

piatok, sobota od 08,00 h do 02,00 h za podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol rušený nočný čas, nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne, aby bola dodržaná prevádzková doba,

v ostatných prevádzkarňach:

pondelok až nedeľa od 06,00 h do 05,00 h.

3.4. Prevádzková doba v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, v ktorých sa koná verejné kultúrne podujatie7 s prísluchovou hudbou alebo verejné kultúrne podujatie s hudobnou produkciou v ostatných častiach mesta

a) v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

pondelok až nedeľa od 08,00 h do 22,00 h,

b) v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie:

piatok, sobota od 08,00 h do 02,00 h za podmienky, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby činnosťou prevádzkarne nebol ruušený nočný čas, nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie návštevníkov prevádzkarne, aby bola dodržaná prevádzková doba, .

c) v ostatných prevádzkarňach:

piatok, sobota od 08,00 h do 05,00 h.

3.5 Prevádzková doba pre exteriérové sedenie je v pondelok až nedeľa

3.5.1 v centre mesta do 02,00 h, pričom v nebytových priestoroch bytových domov a v nebytových priestoroch susediacich so stavbami určenými na bývanie do 24,00 h.

3.5.2 v ostatných mestských častiach do 22,00 h.

V rámci exteriérového sedenia je prípustná len prísluchová hudba.

 

§ 5

Kontrola a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Banská Bystrica a poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica.

2. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy.8

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Bystrica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.16/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

2. Povolenia Mesta Banská Bystrica o určení osobitnej prevádzkovej doby vydané v zmysle VZN č.16/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Bystrica v platnom znení ostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú bol osobitný prevádzkový čas určený.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 112/2015 - MsZ z 19. mája 2015 a nadobúda účinnosť dňom 15. júna 2015.

 

 

 

 

Ján Nosko

Primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

1Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2Zák.č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

3§ 2 písm.o) zák.č. 171/2005 Z.z.o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov

5§ 13n ods. 2 zák.č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

6§ 1 zák.č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

7§ 1 zák.č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach

8a) § 13 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

b) § 47 ods. 1 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov1377915

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka