Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011

Schválené: 23.6.2015

Vyhlásené: 29.6.2015

Účinnosť: 15.7.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 8 ods. 3 druhá veta a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na tradície Mestskej základiny starostu Banskej Bystrice Andreja Hanzlíka a v záujme podpory vzdelanosti v meste Banská Bystrica, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 ( ďalej len VZN)


 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.

 

Ustanovenie § 4 "Žiadosť o štipendium" ods. (2) posledná veta sa mení:

 

Podrobnosti ustanovuje príloha č. 1, príloha č. 2 a č.2 a) tohto VZN.

 

 

II.

 

Príloha č. 1 "Čestné prehlásenie" bod 5 sa mení nasledovne:

 

5 Čestné prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti o štipendium mám vysporiadané záväzky voči

Mestu Banská Bystrica.

Čestné prehlasujem, že ku dňu podania žiadosti o štipendium som nebol/a právoplatne odsúdený/á

za trestný čin alebo uznaný/á vinným za priestupok.

 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto zároveň dávam súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov pre potreby Mesta Banská Bystrica za účelom evidencie žiadosti po dobu piatich rokov. (Príloha č. 2 a č. 2 a) ).

 

 

III.

 

V časti "Prílohy k žiadosti sa bod 1 mení nasledovne:

 

1. Žiadateľ, príp. zákonný zástupca dieťaťa predloží pri podpise zmluvy k nahliadnutiu identifikačný doklad.

 

 

IV.

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.160 /2015 dňa 23.06.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2015.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

 

 

Príloha č. 2

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

 

podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov

 

ako súčasť žiadosti o štipendium z fondu Andreja Hanzlíka,

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 9/2009

 

 

Dotknutá osoba podľa § 4 ods. 2, písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ........................................................................................................................... (doplniť titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu) udeľujem prevádzkovateľovi, Mestu Banská Bystrica, so sídlom Československej armády č. 26, Banská Bystrica, IČO: 00313271 podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu:

titul

meno

priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

údajov o škole, študijnom odbore a študijných výsledkoch

názov banky a číslo osobného účtu

telefónne číslo

e-mailová adresa

údajov na fotokópii diplomov a potvrdení o absolvovanom štúdiu

údaje o členoch domácnosti a blízkych osobách

údaje o sociálnych a majetkových pomeroch zákonných zástupcov, údaje o výške príjmov zákonných zástupcov

za účelom:

spracovania informatívnej správy na posúdenie komisii MsZ, primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici

vyhotovenia zmluvy o poskytnutí štipendia, plnenia zo zmluvy, kontroly dodržania zmluvných podmienok a VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

správy registratúry v rozsahu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výkonu kontrolnej činnosti efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi osobných údajov na dobu 5 rokov.

 

 

vlastnoručný podpis

dotknutej osoby

Príloha č. 2 a)

 

 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY (neplnoletá osoba)

 

podľa § 11 zákona o ochrane osobných údajov

 

ako súčasť žiadosti o štipendium z fondu Andreja Hanzlíka,

podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 9/2009

 

 

Dotknutá osoba podľa § 4 ods. 2, písm. a) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ........................................................................................................................... (doplniť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu dieťaťa) v zast. zákonným zástupcom: …..................................................................................................................................................

(doplniť titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu) udeľujem prevádzkovateľovi, Mestu Banská Bystrica, so sídlom Československej armády č. 26, Banská Bystrica, IČO: 00313271 podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov maloletého dieťaťa v rozsahu:

 

meno

priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

korešpondenčná adresa

údajov o škole, študijnom odbore a študijných výsledkoch

údajov na fotokópii diplomov a potvrdení o absolvovanom štúdiu

 

a mojich osobných údajov v rozsahu:

- titul

meno

priezvisko

dátum narodenia

bydlisko

názov banky a číslo osobného účtu

telefónne číslo

e-mailová adresa

údaje o členoch domácnosti a blízkych osobách

údaje o sociálnych a majetkových pomeroch zákonných zástupcov, údaje o výške príjmov zákonných zástupcov

 

 

 

za účelom:

 

spracovania informatívnej správy na posúdenie komisii MsZ, primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici

vyhotovenia zmluvy o poskytnutí štipendia, plnenia zo zmluvy, kontroly dodržania zmluvných podmienok a VZN mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

správy registratúry v rozsahu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výkonu kontrolnej činnosti efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami.

 

 

Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi osobných údajov na dobu 5 rokov.

 

 

 

vlastnoručný podpis

dotknutej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 1377889

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka