Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica

Schválené: 22.9.2015

Vyhlásené: 29.9.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1144/2013 zo dňa 10.12.2013 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

1. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, ods. 2 sa vypúšťa.

2. v § 9 „Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku“, sa ods. 3 prečíslováva na ods. 2, ktorý sa mení nasledovne:

a) Odplata poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest je stanovená percentuálne, a to vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za každý rok trvania nájomného vzťahu.

b) V prípade, ak takto určená odplata nájomcu za prevádzku parkovacích miest nedosiahne za príslušný rok trvania nájomného vzťahu sumu minimálne vo výške 190 000,00 €, je nájomca oprávnený ponížiť najbližšie splatné nájomné o sumu predstavujúcu rozdiel sumy 190 000,00 € a sumy ročnej odplaty, t.j. sumy vo výške 35% (slovom: tridsaťpäť percent) zo sumy ročného výberu parkovného bez dane z pridanej hodnoty, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného za daný rok trvania nájomného vzťahu.

3. Mení sa Príloha č. 1 tohto nariadenia.

4. Mení sa Príloha č. 2 tohto nariadenia.

 

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 231/2015 - MsZ zo dňa 22. septembra 2015 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

Príloha VZN č. 1  príloha č. 2 sú v priloženom dokumente.1378090

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka