Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

Schválené: 22.9.2015

Vyhlásené: 29.9.2015

Účinnosť: 15.10.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. f)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 ods. 2 zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica -  Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta  (ďalej nariadenie).

 

 

§ 1

Základné ustanovenia

 

Týmto nariadením Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta Banská Bystrica.
Prevádzkové poriadky v zmysle § 18 ods. 1 zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej zákon o pohrebníctve) upravujú:

a)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,

b)  rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

c)  povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

d)  povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a

     zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a   

     obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,

e)  čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

f)  spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,

g)  dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona o pohrebníctve,

h)  spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve ,

i)   spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu,

j)   podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko

k)  cenník služieb.

Pohrebiskom  v zmysle § 2 písm. u zák.č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej zákon o pohrebníctve) je  cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.

 

 

§ 2

Prevádzkové poriadky

 

 

Prevádzkové poriadky pohrebísk schválené týmto VZN tvoria samostatné prílohy tohto nariadenia nasledovne :

Príloha č. 1  Prevádzkový poriadok pohrebísk na na území mesta Banská Bystrica v  správe

                 Mesta Banská Bystrica

Príloha č. 2  Prevádzkový poriadok pohrebiska v Cintorínskej ulici v Banskej Bystrici,

                 v správe  Správy cintorína pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Radvani

 

 

Príloha č. 3     Prevádzkový poriadok pohrebiska na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici,

                    v správe   Cirkevného zboru  ECAV Banská Bystrica

Príloha č.  4    Prevádzkový poriadok pohrebiska Na Hôrke na Kalinčiakovej ulici
                    v Banskej Bystrici,

                    v   správe  Rímskokatolíckej Cirkvi,  Farnosť BB-Radvaň

                   

Čl. 3

Kontrolná činnosť a sankcie

 

1.  Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci Mesta a Mestská polícia.

2.  Mesto  prejednáva priestupky za :

nedodržiavanie  ustanovení tohto prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,
neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona o pohrebníctve
neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c) zákona o pohrebníctve,
písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona o pohrebníctve,
neuudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve.

3.  Za priestupky podľa odseku 2 tohto článku  možno uložiť pokutu do výšky 663 eur; v blokovom konaní  možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

 

Čl.4

Záverečné ustanovenie

 

1.    Zrušuje sa :    

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 188/2007    o prevádzkovom poriadku pohrebísk v správe mesta schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 129/2007 zo dňa 16.10.2007
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 310/2008 zo dňa 21.10.2008, ktorým bol schválený Cenník cintorínskych služieb s účinnosťou od 1.1.2009.

2.  Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici č. 243/2015 zo

     dňa 22.9.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15.októbra 2015.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica1377902

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka