Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Schválené: 3.11.2015

Vyhlásené: 4.11.2015

Účinnosť: 20.11.2015

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (ďalej „MsZ“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica .

 

§ 1
Účel a predmet
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej „VZN“) sa ustanovuje postup a podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica (ďalej „Mesto“) v súlade s ustanovením § 7
ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o rozpočtových pravidlách“).

 

§ 2
Pôsobnosť
1. Toto VZN upravuje poskytovanie dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov,
ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť
na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta len na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
2. VZN v § 12 upravuje špecifický postup pre poskytovanie dotácii občianskym združeniam
na zabezpečenie plnenia úloh výborov mestských častí v zmysle čl. I Štvrtej časti Štatútu
mesta a Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád.
3. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na dotácie poskytnuté právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je Mesto, iným obciam alebo VÚC v zmysle § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách.

 

§ 3
Definícia pojmov
a) dotácia – nenávratný účelový finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Mesta,
b) dotácia komisie – dotácia, poskytnutie ktorej odporúčajú komisie MsZ a schvaľuje primátor
alebo MsZ,
c) dotácia primátora - dotácia, o poskytnutí ktorej rozhoduje primátor mesta,
d) priama dotácia – dotácia na podporu projektov uvedených v Kalendári podujatí a projektov
v Banskej Bystrici, ktorú navrhuje primátor mesta a schvaľuje MsZ ako súčasť návrhu
rozpočtu Mesta Banská Bystrica, okrem projektov organizovaných Mestom,
e) Kalendár podujatí a projektov – zoznam tradičných podujatí a projektov s prioritným
významom pre Mesto na príslušný rok, ktorý je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný
na web portáloch Mesta a prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov,
f) žiadateľ – osoba v zmysle § 2 ods. 1, ktorá podala žiadosť o dotáciu,
g) prijímateľ - osoba v zmysle § 2 ods. 1, ktorej bola schválená dotácia,
h) spracovateľ žiadosti resp. gestor zmluvy - príslušný odborný útvar Mestského úradu v
Banskej Bystrici (ďalej „MsÚ“), ktorý zabezpečuje (administruje) proces od podania
žiadosti o dotáciu až po jej vyúčtovanie,
i) predchádzajúci rok – kalendárny rok, v ktorom bola podaná žiadosť o dotáciu podľa § 7 ods.
2 písm a) tohto VZN a ktorý predchádza roku čerpania dotácie,
j) príslušný rok – kalendárny rok čerpania dotácie,
k) projekt – akcia, aktivita, podujatie, úloha, oblasť, činnosť, služba, ktoré majú
verejnoprospešný účel.

 

§ 4
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
1. Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov Mesta
v rámci rozpočtu Mesta.
2. Mesto môže každoročne v rozpočte vyčleniť na účely § 2 ods. 1 tohto VZN spravidla 2 % z
predpokladaného výnosu dane z príjmov na príslušný rok. Z tejto sumy bude pre účely
dotácii podľa § 7 ods. 2 písm b) vyčlenených 10 %.
3. Výšku dotácií podľa § 2 ods. 2 tohto VZN určuje Štatút výborov mestských častí .
4. Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh Mesta.

 

§ 5
Vymedzenie oblastí poskytnutia dotácií
Medzi oblasti podporované dotáciami patria najmä:
a) vzdelávanie, mládež, telovýchova a šport,
b) ochrana a podpora zdravia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, protidrogová prevencia,
c) humanitárna, sociálna a charitatívna činnosť,
d) kultúra a kultúrne dedičstvo, informačné služby,
e) kreatívny priemysel,
f) ekológia a životné prostredie, ekologické druhy dopravy,
g) cestovný ruch, regionálny rozvoj a medzinárodné vzťahy,
h) výskum, vývoj, vedecko-technické služby.

 

§ 6
Všeobecné podmienky poskytovania dotácií
1. Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti predloženej Mestu žiadateľom.
2. Dotácia sa môže požadovať iba vo vymedzených oblastiach v zmysle § 5 tohto VZN a
v súlade s prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica.
3. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
4. Dotácie nie je možné poskytnúť na:
a) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v uplynulých rokoch,
c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa
príslušných právnych predpisov,
e) obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov,
zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie,
f) honoráre, mzdy, odmeny a odvody organizátorov podujatí.
5. V jednom rozpočtovom roku je možné podporiť každý projekt len jedenkrát.
6. Dotácia nemôže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:
a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, použil dotáciu na iný účel,
ako bola určená,
b) v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti, nepredložil zúčtovanie
poskytnutej dotácie v stanovenom termíne, uviedol nepravdivé údaje, alebo nedodržal
podmienky ustanovené v tomto VZN resp. v zmluve o poskytnutí dotácie
c) nemá ku dňu podania žiadosti vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči
Mestu, ako aj organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti, je voči nemu
vedené konkurzné, reštrukturalizačné, trestnoprávne konanie a je v likvidácii. Túto
skutočnosť je žiadateľ povinný preukázať vyhlásením, ktoré je súčasťou predkladanej
žiadosti o dotáciu (príloha č. 1 tohto VZN).
7. Prijímateľ dotácie podľa § 7 ods. 2 písm. a) je povinný vynaložiť na realizáciu projektu iné
zdroje vo výške minimálne 20 % celkového rozpočtu projektu, čo deklaruje čestným
vyhlásením pri podaní žiadosti o dotáciu.
8. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta. Prijímateľ preukáže aj použitie
iných zdrojov v sume minimálne 20 % celkového rozpočtu projektu.
9. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
10. Pridelenú dotáciu možno čerpať najneskôr do 31. decembra príslušného roka.
11. Prijímateľ je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej
z rozpočtu Mesta, uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

 

§7
Žiadosť o dotáciu
1. Žiadosť sa podáva prostredníctvom klientského centra MsÚ, alebo poštou na adresu: Mesto
Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica na tlačive, ktoré tvorí
prílohu č. 1 tohto VZN.
2. Žiadateľ predloží:
a) žiadosť o poskytnutie dotácie komisie alebo priamej dotácie do 31.októbra
predchádzajúceho roka,
b) žiadosť o poskytnutie dotácie primátora v priebehu príslušného roka, najneskôr 1 mesiac
pred plánovaným začiatkom realizácie projektu. V odôvodnených prípadoch posudzuje
primátor žiadosti podané i po tejto lehote, ale vždy len pred realizáciou projektu,
3. Žiadosti podľa bodu 2 písm. a) predložené po uvedenom termíne, nebudú zaradené do
procesu posudzovania.
4. Súčasťou žiadosti s prílohami sú kópie nasledovných dokumentov:
a) doklad preukazujúci oprávnené osoby konať za žiadateľa (menovací dekrét, osvedčenie a
pod.),
b) zmluva alebo potvrdenie o zriadení bankového účtu, na ktorom musí byť uvedený
konečný prijímateľ dotácie,
c) právnická osoba - výpis z obchodného registra,
d) fyzická osoba – podnikateľ: živnostenský list,
e) iná právna forma- registrácia, založenia, stanovy, zápisnica.
5. V prípade zmeny identifikačných údajov uvedených v bode 4 tohto článku, alebo zmeny
termínu realizácie projektu, je žiadateľ povinný bezodkladne oznámiť túto zmenu písomne
alebo elektronicky spracovateľovi žiadosti.

 

§ 8
Posudzovanie žiadosti a rozhodovanie o dotácii
1. Spracovateľ žiadosti pri posudzovaní vecnej a formálnej správnosti a úplnosti predložených
žiadostí postupuje v zmysle zákona o finančnej kontrole v platnom znení a vnútorného
predpisu o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, pričom najmä:
a) verifikuje predložené prílohy žiadateľa pri podaní žiadosti o dotáciu a následne aj pri
zúčtovaní poskytnutej dotácie,
b) preveruje pravdivosť čestných vyhlásení žiadateľa.
2. Žiadosti, ktoré nespĺňajú minimálne jednu zo všeobecných podmienok uvedených v § 6
body 1 až 7 tohto VZN, nebudú zaradené do procesu posudzovania.
3. Po skompletizovaní a skontrolovaní žiadostí primátor mesta rozhodne, ktoré zo žiadostí
predloží mestskému zastupiteľstvu na ich schválenie vo forme priamej dotácie a postúpi ich
spracovateľom na ďalšie riešenie v zmysle tohto ustanovenia.
4. Spracovatelia predložia žiadosti:
a) príslušným komisiám MsZ v prípade žiadosti o dotáciu podľa § 7 ods. 2 písm. a) tohto
VZN okrem žiadostí uvedených v § 8 ods. 3,
b) primátorovi mesta v prípade žiadosti o dotáciu podľa § 7 ods. 2 písm. b) tohto VZN
okrem žiadostí uvedených v § 8 ods. 3.
5. Dotácie podľa § 7 ods. 2 písm. b) nepodliehajú schvaľovaniu v MsZ a prideľujú sa za
podmienok stanovených v tomto VZN.
6. Dotácie podľa § 7 ods. 2 písm. b) sa prideľujú priebežne počas príslušného roka.
7. Primátor mesta rozhodne o poskytnutí a výške dotácie v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) tohto
VZN.
8. Komisie MsZ vypracujú k predloženej žiadosti stanovisko vo forme uznesenia, ktorým
komisia odporučí alebo neodporučí:
a) primátorovi mesta schváliť dotáciu do výšky nepresahujúcej 4 000 Eur,
b) mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu v navrhovanej výške presahujúcu 4.000 Eur.
9. Rozdelenie dotácií vykonajú komisie do 31.decembra predchádzajúceho roka, najneskôr
však do jedného kalendárneho mesiaca po schválení rozpočtu na príslušný rok s
prihliadnutím na termíny konania najbližších projektov.

 

§ 9
Ochrana verejného záujmu pri rozhodovaní
1. Ak je primátor štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu
alebo iného orgánu žiadateľa, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je
žiadateľom, alebo tichým spoločníkom žiadateľa, alebo má nepriamy osobný záujem vo
veci pridelenia dotácie, ktorá je predmetom jeho rozhodnutia, o danej žiadosti rozhoduje
zástupca primátora.
2. Ak je poslanec MsZ členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného
orgánu žiadateľa, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, alebo
tichým spoločníkom žiadateľa, alebo má nepriamy osobný záujem vo veci, oznámi túto
skutočnosť ostatným členom príslušnej odbornej komisie alebo MsZ ešte predtým, než sa o
nich začne rokovať a hlasovať ; zdrží sa diskusie a nebude o nich hlasovať.
3. Ak je člen odbornej komisie MsZ – neposlanec členom štatutárneho orgánu, členom
dozorného orgánu alebo iného orgánu žiadateľa, spoločníkom alebo členom právnickej
osoby, ktorá je žiadateľom, alebo tichým spoločníkom žiadateľa, alebo má nepriamy
osobný záujem vo veci, oznámi túto skutočnosť ostatným členom príslušnej odbornej
komisie alebo MsZ ešte predtým, než sa o nich začne rokovať a hlasovať; zdrží sa diskusie a
nebude o nich hlasovať.

 

§ 10
Zmluva o poskytnutí dotácie
1. Po rozhodnutí mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta o pridelení dotácie
spracovateľ žiadosti vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie.
2. Zmluva musí mať písomnú formu a obsahuje najmä:
a) označenie zmluvných strán - obchodné meno, sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ,
bankové spojenie,
b) výšku dotácie, účelové vymedzenie použitia dotácie,
c) účel použitia dotácie,
d) dobu čerpania dotácie,
e) termín a spôsob zúčtovania dotácie,
f) záväzok prijímateľa vrátiť dotáciu poskytovateľovi v prípade, že dotácia bude použitá na
iný účel, aký je uvedený v zmluve,
g) záväzok prijímateľa zabezpečiť vhodnú propagáciu Mesta ako poskytovateľa dotácie
úradným označením: „Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica“ napr.
na plagátoch, pozvánkach, dielach, obrazovom alebo zvukovom zázname a pod.
h) záväzok prijímateľa vrátiť nevyčerpanú časť dotácie,
i) ustanovenie práva kontroly využitia poskytnutých prostriedkov, sankcie za porušenie
finančnej disciplíny.
3. Zmluvu podpisuje primátor mesta a následne prijímateľ dotácie v lehote do jedného mesiaca
od podpisu primátora. Po tejto lehote prijímateľ stráca nárok na dotáciu.
4. Spracovateľ žiadosti, po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami, zodpovedá za jej
zverejnenie, plnenie, kontrolu a vyhodnotenie zmluvných dojednaní až do ukončenia
zmluvného vzťahu.

 

§11
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
1. Prijímateľ dotácie je povinný, nakoľko sa jedná o verejné prostriedky, postupovať v zmysle
§ 7 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, ak výška poskytnutej dotácie je rovná alebo vyššia ako 50% z celkových
finančných prostriedkov týkajúcich sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác a
poskytnutia služieb.
2. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta.
3. Vyúčtovanie dotácie prijímateľ predloží príslušnému spracovateľovi žiadosti, ktorý je
gestorom zmluvy o poskytnutí dotácie do 30 dní po ukončení realizácie projektu, najneskôr
však do 31.decembra príslušného roka, ak nie je v zmluve stanovené inak.
4. Vyúčtovanie sa podáva prostredníctvom klientského centra MsÚ, alebo poštou na adresu:
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
5. Vyúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znp., preukazujúcich použitie dotácie na schválený
účel (napr. objednávky, faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, zmluvy a pod.) .
Vzor vy ú čtovania je uvedený v prílohe č. 3 ,4 a 5 tohto VZN .
Vzor vyúčtovania dotácií poskytnutých podľa § 12 tohto VZN je uvedený na internetovej
stránke mesta www.banskabystrica.sk v časti Mesto-Výbory mestských častí a občianske
rady.
6. Spracovatelia žiadosti pri posudzovaní správnosti a úplnosti zúčtovania postupujú v zmysle
zákona o finančnej kontrole v platnom znení a vnútorného predpisu o vykonávaní
predbežnej finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť bezodkladne, resp. v termíne
určenom v zmluve:
a) v prípade nepredloženia zúčtovania dotácie,
b) v prípade použitia dotácie alebo jej časti na iný účel,
c) v prípade nepreukázania použitia prostriedkov v súlade s § 6 ods. 7 tohto VZN
d) v prípade nevyčerpania časti finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie.
8. Avízo o vrátení prostriedkov prijímateľ písomne resp. elektronickou poštou zašle
spracovateľovi žiadosti, ktorému zasielal vyúčtovanie o dotácii.

 

§ 12
Poskytovanie dotácií na zabezpečenie plnenia úloh výborov mestských častí
1. V zmysle Štatútu výborov v mestských častiach a občianskych rád výbor v mestskej časti
(ďalej „VMČ“) uznesením rozhodne o spôsobe a účele využitia finančných prostriedkov
vyčlenených z rozpočtu mesta na plnenie úloh VMČ v príslušnom roku a schváli Rámcový
plán akcií VMČ na príslušný rok najneskôr do 15.novembra predchádzajúceho roka.
2. Dotácia na plnenie úloh VMČ sa poskytuje prostredníctvom občianskeho združenia (ďalej
„OZ“), ktoré na základe uznesenia VMČ požiada Mesto o poskytnutie dotácie na podporu
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v
mestských častiach a v oblastiach v zmysle § 5 tohto VZN v lehote do 30.novembra
predchádzajúceho roka.
3. Žiadosť predložená po uvedenom termíne nebude zaradená do procesu posudzovania.
4. Žiadosť s prílohami sa podáva prostredníctvom klientského centra MsÚ, alebo poštou na
adresu: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica na
tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Mesta: www.banskabystrica.sk v časti:
Mesto - Výbory v mestských častiach a občianske rady.
5. OZ k žiadosti priloží kópie nasledovných dokumentov:
a) doklad preukazujúci oprávnené osoby konať za žiadateľa,
b) potvrdenie o zriadení bankového účtu, na ktorom musí byť uvedený konečný prijímateľ
dotácie,
c) potvrdenie o pridelení IČO, DIČ,
d) doklad o vzniku subjektu – registrácia združenia.
6. Povinnými prílohami žiadosti sú:
a) uznesenie VMČ, ktorým schvaľuje OZ podanie žiadosti o dotáciu a výšku dotácie,
b) rámcový plán akcií VMČ s finančným krytím jednotlivých projektov v členení podľa
mesiacov príslušného roka, schválený VMČ.
c) čestné vyhlásenie OZ, že ku dňu podania žiadosti má vysporiadané všetky záväzky po
lehote splatnosti voči Mestu, ako aj organizáciám v zriaďovateľskej a zakladateľskej
pôsobnosti, nie je voči nemu vedené konkurzné, reštrukturalizačné, trestnoprávne konanie
a nie je v likvidácii. Túto skutočnosť je žiadateľ povinný preukázať vyhlásením, ktoré je
súčasťou predkladanej žiadosti o dotáciu.
7. Spracovateľ žiadosti pri posudzovaní vecnej a formálnej správnosti a úplnosti predložených
žiadostí postupuje v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútorného predpisu o
vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, pričom najmä:
a) verifikuje predložené prílohy OZ pri podaní žiadosti o dotáciu a následne aj pri zúčtovaní
poskytnutej dotácie,
b) preveruje pravdivosť čestných vyhlásení žiadateľa.
8. Po skontrolovaní a skompletizovaní žiadosti predloží spracovateľ do 31.decembra
predchádzajúceho roka, najneskôr však do jedného kalendárneho mesiaca po schválení
rozpočtu na príslušný rok, primátorovi žiadosť na rozhodnutie.
9. Do doby prijatia finančných prostriedkov môže OZ použiť vlastné finančné prostriedky na
úhradu oprávnených výdavkov na projekt v zmysle schváleného Rámcového plánu akcií
VMČ za predpokladu, že bola dotácia schválená v rozpočte mesta.
10. Pre poskytovanie dotácii na zabezpečenie plnenia úloh VMČ sa nevzťahujú § 6 ods. 5, 7 a
8 druhá veta, § 7, § 8 ods. 3 až 9, § 9 ods. 2.

 

§ 13
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :
a) príslušné odborné útvary Mesta
b) hlavný kontrolór Mesta.
2. Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto VZN budú upravené v Zmluve o
poskytnutí dotácie.

 

§ 14
Prechodné ustanovenia
1. Žiadosti o poskytnutie dotácie komisie alebo priamej dotácie s čerpaním v roku 2016 sa
podávajú do 31.12.2015.
2. Žiadosti doručené do dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa posudzujú podľa dovtedy
platného VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta v platnom znení.

 

§ 15
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie sú upravené právne vzťahy, tieto sa riadia v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.
2. Primátor a príslušné komisie MsZ si vytvoria transparentné kritéria na vyhodnocovanie
žiadostí o poskytnutie dotácií. Kritériá musia byť vypracované v súlade s § 5 a 6 tohto VZN
a zverejnené na internetovej stránke mesta v záložke „Dotácie“ po ich schválení
primátorom, resp. príslušnou komisiou.
3.Mesto zverejní k 31. decembru a k 30. júnu na internetovej stránke zoznam žiadateľov, ktorí
podali žiadosť o dotáciu podľa § 7 ods. 2 tohto VZN, zoznam prijímateľov dotácie a tiež
zoznam žiadateľov, ktorým bola žiadosť o dotáciu k tomuto termínu zamietnutá.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje :
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2011o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica,
• Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 8/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica,
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2012 o financovaní činnosti
výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská Bystrica,
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 4/2012 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica,
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
• VZN č. 4/2012 o financovaní činnosti výborov mestských častí z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica v znení VZN č. 20/2013.
5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.
269/2015-MsZ zo dňa 03.11.2015 a účinnosť nadobúda dňom 20. novembra 2015.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

 

Poznámka: Prílohy č. 1,2,3,4,5 sú v priloženom súbore1378103

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka