Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014.

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1254/2014 dňa 11.2.2014 v znení VZN č. 25/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014, schválené uznesením č. 1534/2014 zo dňa 28.10.2014 sa mení a dopĺňa nasledovne :


 

§ 4 „ Zákaz voľného pohybu psa“ sa mení nasledovne :

§ 4

Zákaz voľného pohybu psa


 

Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta, okrem výbehov a cvičísk pre psov vybudovaných mestom na verejnom priestranstve, ktoré je oplotené a označené v uvedených lokalitách :

Tatranská ul., pozemok KN-C 2495/1 - severne od športového areálu

Limbová ul., pozemok KN-C 1527/44 a 1527/116 – pri hromadných garážach


 

II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 318/2015 dňa 15.12.2015 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2016


 


 

Ján Nosko

primátor mesta1378123

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka