Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2015 o miestnych daniach a poplatku

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.) a ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatku.

 

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. rozhodlo, v nadväznosti na § 98 zákona, že Mesto Banská Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane“), zavádza s účinnosťou od 1. januára 2016 miestne dane a poplatok:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za predajné automaty,

e) daň za ubytovanie,

f) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje miestne dane a poplatok uvedené v ods. 1 písm. a), b), d), e) a f) tohto ustanovenia v zmysle zákona.

Miestnu daň podľa § 1 písm. c) tohto ustanovenia upravuje samostatné všeobecne záväzné nariadenie.

Správu daní a poplatku (ďalej len “dane“) uvedených v ods. 1 tohto ustanovenia vykonáva Mesto Banská Bystrica prostredníctvom Oddelenia daní a poplatkov.

Územie mesta Banská Bystrica, na účely tohto nariadenia tvoria katastrálne územia: KÚ Banská Bystrica č. 801062, KÚ Kostiviarska č. 801453, KÚ Kremnička č. 801381, KÚ Podlavice č. 801283, KÚ Radvaň č. 801241, KÚ Sásová č. 801101, KÚ Senica pri Banskej Bystrici č. 801411, KÚ Šalková č. 801402 a KÚ Uľanka č. 866423.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Základ dane z pozemkov

 

Správca dane ustanovuje, že namiesto nulovej hodnoty pozemku orná pôda uvedenej v prílohe č. 1 zákona v katastrálnom území Uľanka sa použije hodnota pozemku 0,0995 €/m2.

Správca dane ustanovuje že namiesto hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku za 1 m2 (lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy) vo výške 0,100 €/m2.

 

 

§ 3

Sadzba dane z pozemkov

Ročná sadzba dane z pozemkov na území mesta sa zvyšuje nasledovne:

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

na 1,25 %,

b) záhrady na 0,60 %,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,70 %,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatne hospodársky využívané vodné plochy na 0,80 %,

e) stavebné pozemky na 0,75 %.

 

Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, transformačná stanica alebo predajný stánok ročnú sadzbu dane 0,70%.

 

 

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane zo stavieb

 

Ročná sadzba dane zo stavieb na území mesta sa zvyšuje za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

na 0,300 €/m2,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,250 €/m2,

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,600 €/m2,

d) samostatne stojace garáže na 0,900 €/m2,

e) stavby hromadných garáží na 0,900 €/m2,

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou na 0,900 €/m2,

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

na 3,600 €/m2,

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 3,600 €/m2,

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 3,000 €/m2.

 

Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 0,10 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) a c) zákona a pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pre stavby uvedené v § 10 ods. 1 písm. b), d) až i) zákona.

 

 

DAŇ Z BYTOV

§ 5

Sadzby dane z bytov

 

Ročná sadzba dane z bytov za byt za každý aj začatý m2 podlahovej plochy sa zvyšuje na území mesta nasledovne:

a) za byt na 0,330 €/m2.

 

Ročná sadzba dane z bytov za nebytový priestor za každý aj začatý m2 podlahovej plochy sa zvyšuje na území mesta nasledovne:

a) za nebytový priestor slúžiaci na účel: garáž, garážové státie na 0,900 €/m2,

b) za nebytový priestor slúžiaci na účel: školského vzdelávania, kultúry a osvety na 3,000 €/m2,

c) za nebytový priestor slúžiaci na iný účel ako je uvedené v bode a) alebo b) vrátane bytu alebo časti bytu v bytovom dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor

na 3,600 €/m2.

 

 

OSLOBODENIE A ZNÍŽENIE

§ 6

Oslobodenie od dane z nehnuteľností

 

Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodí len pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky.

 

§7

Zníženie dane z nehnuteľností

 

Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov o 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Správca dane určuje, že vekovú hranicu fyzických osôb na poskytnutie zníženia dane zo stavieb a dane z bytov, nezvyšuje.

 

 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA PSA

§ 8

Sadzba dane za psa

 

Ročná sadzba dane za jedného psa v celom meste je 36,00 €.

 

§ 8a

Zníženie dane za psa

 

Ročná sadzba dane za psa podľa § 8 tohto nariadenia sa zníži:

a) o 18,00 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome,

b) o 33,00 € za psa so skúškou záchranárskeho psa podľa skúšobného poriadku platného na území SR.

Nárok na zníženie ročnej sadzby dane za psa podľa ods. 1 písm. a) tohto ustanovenia, si daňovník uplatňuje v priznaní k dani za psa uvedením miesta držania psa v rodinnom dome (ulica, súpisné číslo rodinného domu); uvedená adresa musí byť totožná s adresou chovného priestoru, ktorú daňovník uviedol pri prihlásení psa do evidencie.

Ak si daňovník s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom v inej nehnuteľnosti ako rodinný dom uplatňuje nárok na zníženú sadzbu dane za psa podľa ods. 1 a) tohto ustanovenia, daňovník musí predložiť súhlas vlastníka rodinného domu, že pes môže byť chovaný alebo držaný nepretržite na adrese jeho rodinného domu. Zároveň daňovník predloží potvrdenie správcu alebo spoločenstva bytového domu, že pes nie je chovaný alebo držaný na adrese trvalého alebo prechodného pobytu daňového subjektu v bytovom dome.

Nárok na zníženie ročnej sadzby dane za psa podľa ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia si daňovník uplatňuje predložením dokladu (fotokópie), ktorý preukazuje vykonanie úspešnej skúšky o spôsobilosti záchranárskeho psa alebo spôsobilosti záchranárskeho psa stopára alebo záchranárskeho psa v plošnom vyhľadávaní alebo záchranárskeho psa vo vyhľadávaní v ruinách alebo záchranárskeho psa lavinára alebo záchranárskeho psa vo vodnom vyhľadávaní.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia zaniknú podmienky, na základe ktorých bola znížená sadzba dane, daňovník je povinný podať nové čiastkové priznanie k dani za psa do 30 dní odo dňa zmeny, ktorá má vplyv na vyrubenie dane.

 

§ 8b

Oslobodenie od dane za psa

 

Správca dane ustanovuje, že od dane za psa oslobodí po dobu 24 mesiacov psa, ktorý úspešne absolvoval skúšku ovládateľnosti psa typu BH SK alebo BH VT podľa národných alebo medzinárodných skúšobných poriadkov. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje predložením dokladu (fotokópie) potvrdenia o vykonanej skúške. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po predložení dokladu.

Správca dane ustanovuje, že od dane za psa oslobodí po dobu 12 mesiacov psa, ktorého daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice alebo zo združenia, ktorého činnosťou je starostlivosť o túlavé, týrané a opustené zvieratá s možnosťou adopcie zvierat (ďalej len „útulok“). Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie, podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona a predložení dokladu o osvojení psa z útulku. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 9

Sadzba dane za predajné automaty

Sadzba dane sa stanovuje na 54,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

 

§ 10

Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za predajné automaty a identifikácia predajných automatov

 

Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste (identifikácia automatu), kde musí byť uvedené minimálne:

- obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo, IČO,

- telefónne číslo prevádzkovateľa,

- dátum začatia prevádzky automatu,

- výrobné číslo a druh automatu.

Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukázateľnú evidenciu predajných automatov minimálne v nasledujúcom členení:

- adresa miesta prevádzkovania a umiestnenia predajného automatu (názov spoločnosti, IČO, adresa, poschodie, miestnosť),

- druh a názov predajného automatu,

- druh tovaru,

- výrobné číslo automatu,

- identifikačné číslo,

- dátum začatia prevádzkovania automatu,

- dátum ukončenia demontovania automatu.

Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu automatov resp. inventárny zoznam automatov umiestnených na území mesta, v súlade s ods. 2. tohto ustanovenia, za požadované obdobie.

 

 

PIATA ČASŤ

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 11

Sadzba dane za ubytovanie

Sadzba dane je na celom území mesta 1,00 € na osobu a prenocovanie.

 

§ 12

Náležitosti, lehoty a iné podrobnosti oznamovacej povinnosti

 

Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie, je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane minimálne:

a) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia,

b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,

c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia ubytovacieho zariadenia,

d) mesačnú daňovú povinnosť za predchádzajúci mesiac na tlačive „Oznámenie mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie ...“ do 10. kalendárneho dňa po skončení mesiaca,

e) na základe výzvy správcu dane potrebné vyjadrenia k daňovej povinnosti a predložiť potrebné doklady pre účely kontroly v lehote určenej vo výzve.

Platiteľ dane fyzická osoba (nepodnikateľ), poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie v súkromí, je povinná v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane minimálne:

a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje,

b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona, adresu ubytovacieho zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,

c) čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z výberu dane za ubytovanie.

Platiteľ dane právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca a iná osoba neuvedená v ods. 2. tohto ustanovenia, ktorá poskytuje prechodné ubytovanie je povinná v rámci oznamovacej povinnosti uviesť minimálne:

a) obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje,

b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu ubytovacieho zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,

d) uviesť čísla účtov v banke, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z výberu tejto dane.

Platiteľ uvedený v ods. 3 tohto ustanovenia je povinný predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu na základe, ktorej osoba vykonáva činnosť.

 

 

§ 13

Rozsah a spôsob vedenia evidencie pre účely dane za ubytovanie

 

Platiteľ je povinný viesť evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „kniha“) na účely dane za ubytovanie, ktorá obsahuje minimálne tieto údaje:

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu každej ubytovanej osoby,

b) dátum narodenia ubytovanej osoby,

c) číslo občianskeho preukazu, číslo pasu,

b) deň príchodu,

e) deň odchodu,

f) počet ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci,

g) počet prenocovaní každého ubytovaného v danom kalendárnom mesiaci,

h) počet prenocovaní všetkých ubytovaných v danom kalendárnom mesiaci.

Údaje uvedené v odseku 1 tohto ustanovenia je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je platiteľ povinný vyznačiť v knihe ihneď po odchode daňovníka.

Platiteľ je povinný viesť pre účely dane samostatnú knihu podľa ods. 1 tohto ustanovenia za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.

Platiteľ je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu vrátane účtovnej evidencie týkajúcej sa ubytovania.

Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí minimálne sadzbu dane za ubytovanie v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a celkovú výšku dane za ubytovanie.

 

§ 14

Spôsob, lehota vyberania dane za ubytovanie, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,

spôsob odvodu dane

 

Daň za ubytovanie sa platí na účet správcu dane alebo v hotovosti v klientskom centre MsÚ Banská Bystrica. Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca podľa oznámenia - mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie za príslušný mesiac, ktorú je platiteľ povinný predložiť správcovi dane v lehote určenej v § 12 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia.

Platiteľ je povinný pri platbe uviesť:

desaťmiestny variabilný symbol v tvare „153xxxxxxx“, pričom prvé tri číslice 153 označujú druh miestnej dane a ďalšie číslice označujú pridelené evidenčné číslo, ktoré bolo platiteľovi dane za ubytovanie pridelené správcom dane pri vzniku daňovej povinnosti,

šesťmiestny špecifický symbol v tvare „mmrrrr“, kde mm označuje kalendárny mesiac, za ktorý platiteľ odvádza vybranú daň a rrrr označuje kalendárny rok odvodu dane,

konštantný symbol 1144 a

číslo účtu pre odvod dane uvedené na tlačive „Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie“ alebo v „Oznámení o pridelení identifikačných údajov pre odvod dane za ubytovanie“.

Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení, doklad pre daňovníka o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté, počet prenocovaní a celkovú výšku dane za ubytovanie.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

POPLATOK

§ 15

Sadzba poplatku za komunálne odpady

 

Mesto Banská Bystrica stanovuje v súlade so schváleným systémom zberu odpadu:

a) paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie,

b) poplatok za množstvový zber pre inú osobu (právnickú osobu, podnikateľa).

Sadzba paušálneho poplatku je 0,0800 € za osobu a kalendárny deň.

Sadzba poplatku pre množstvový zber komunálneho odpadu je 0,0160 € za jeden liter komunálnych odpadov.

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je 0,020 €.

 

§16

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu sa vyrubuje formou „rozhodnutia“ na celé zdaňovacie obdobie každoročne.

Spôsob určenia množstvového zberu komunálneho odpadu v obci je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za liter komunálnych odpadov.

Počas zdaňovacieho obdobia poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu správca dane upraví rozhodnutím, na základe „Oznámenia“ platiteľa poplatku v rámci oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a počtu zberných nádob.

Pri množstvovom zbere komunálneho odpadu frekvencia odvozu a objem zberných nádob musí byť platiteľom odsúhlasený s Oddelením odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Lehotu na zaplatenie poplatku za množstvový zber komunálneho odpadu a označenie platby ustanoví správca dane v rozhodnutí.

Poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu v zdaňovacom období sa nevyrubí právnickej osobe alebo podnikateľovi za odberné miesto, ak má uzavretú nájomnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti alebo dohodu o používaní spoločnej zbernej nádoby (ďalej len „dohoda“). Podmienkou na nevyrubenie poplatku je predloženie kópie dohody v rámci oznamovacej povinnosti. Nájomca zbernej nádoby musí byť uvedený v zozname právnických osôb a podnikateľov, ktorý predkladá prenajímateľ správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti k poplatku. Oznamovacia povinnosť k poplatku, ktorá vyplýva právnickej osobe alebo podnikateľovi zo zákona, nie je týmto ustanovením dotknutá. Oznamovaciu povinnosť k poplatku plní nájomca aj prenajímateľ.

Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu sa platí pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivín v hotovosti v Zberni triedeného odpadu poverenému pracovníkovi obce.

 

§ 17

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi (daňovému subjektu) pri zmene a zániku poplatkovej povinnosti je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote po právoplatnom rozhodnutí o úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi (daňovému subjektu) pri znížení alebo odpustení poplatku je podanie písomnej žiadosti v zákonnej lehote, splnenie podmienok uvedených v § 18 alebo § 19 tohto nariadenia, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.

Podmienkou na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti platiteľovi (daňovému subjektu) pri odstránení tvrdosti zákona je podanie písomnej žiadosti, predloženie požadovaných dokladov podľa výzvy správcu dane, na základe právoplatného rozhodnutia o úprave poplatku a po splnení zákonných podmienok pre vrátenie preplatku.

Ak daňový subjekt v žiadosti neuvedie číslo účtu v peňažnom ústave (v tvare číslo/kód banky, IBAN, BIC kód), na ktorý má správca dane poplatok vrátiť, správca dane po splnení podmienok v ods. 1 až 3 tohto ustanovenia a zákona, vráti poplatok v hotovosti prostredníctvom pokladne klientskeho centra MsÚ Banská Bystrica.

 

§ 18

Zníženie poplatku

Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok zníži, za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta. Daňový subjekt musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov uvedených v § 18 za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu sadzbu poplatku podľa § 15 ods. 2 tohto nariadenia zníži o 0,0600 € za osobu a kalendárny deň, za obdobie, za ktoré poplatník dokladmi preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nebude zdržiavať na území mesta; to neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta.

Doklady, ktoré daňový subjekt predkladá k žiadosti o zníženie poplatkovej povinnosti podľa ods. 2 tohto ustanovenia sú:

a) potvrdenie zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu mimo mesta Banská Bystrica (so súhlasom správcu dane môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období);

v prípade miesta výkonu zamestnania na území Banskobystrického samosprávneho kraja alebo na území okresu Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok a Liptovský Mikuláš aj doklad o ubytovaní (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva) alebo

b) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej mimo mesta Banská Bystrica na základe živnostenského oprávnenia u zárobkovo-činných osôb vrátane dokladu o ubytovaní v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva) a potvrdenie, že tam platí poplatok za komunálny odpad alebo

c) potvrdenie o štúdiu mimo mesta Banská Bystrica (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia vrátane a za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie o návšteve predškolského alebo školského zariadenia. Ak poplatník navštevuje školu na území Banskobystrického samosprávneho kraja alebo na území okresu Turčianske Teplice, Martin, Ružomberok a Liptovský Mikuláš aj doklad o ubytovaní (potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva) alebo

d) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte poplatníka v zahraničí, ak poplatník nevie predložiť potvrdenie podľa ods. 2 písm. a) až c) tohto ustanovenia alebo

e) potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa alebo

f) doklad o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky alebo

g) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v príslušnom štáte.

Doklad podľa ods. 3 tohto ustanovenia vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí daňový subjekt správcovi dane predložiť s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

V prípade, že poplatník vykonáva turnusové práce (napr. vodič medzinárodnej kamiónovej alebo medzinárodnej autobusovej dopravy, au-pair) v zahraničí, do zníženia sa započíta polovica počtu dní, ktorá vyplýva z predloženého dokladu podľa ods. 2 tohto ustanovenia; to neplatí, ak z predloženého dokladu jednoznačne vyplýva presný počet odpracovaných dní v zdaňovacom období.

Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok podľa § 15 ods. 2 tohto nariadenia zníži o 0,0400 € za osobu a kalendárny deň za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nebude zdržiavať na území mesta za podmienok:

a) že si poplatník neuplatnil zníženie dane z nehnuteľnosti (pri stavbe na bývanie alebo byte) v rámci príslušného zdaňovacieho obdobia,

b) že predloží doklady k žiadosti o zníženie poplatkovej povinnosti:

- doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v príslušnej obci, rozhodnutie o vyrubení poplatku na poplatníka, resp. poplatníkov (nie na nehnuteľnosť) a

- dokladu o úhrade poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie.

- potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území a

Zníženie neplatí pre poplatníka, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta. Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 3 a ods. 6 tohto ustanovenia, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na zníženie poplatku, zároveň z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je alebo bude poplatník mimo mesta Banská Bystrica. V prípade, ak z dokladu jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta, správca dane môže vyzvať daňový subjekt o jeho doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Poplatník je povinný na výzvu správcu dane v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu mimo mesta.

Na výzvu správcu dane je daňový subjekt povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených v ods. 3 alebo ods. 6 tohto ustanovenia. Správca dane môže, na základe výzvy, žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú pobyt poplatníka mimo mesta.

 

§ 19

Odpustenie poplatku

Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí, ak poplatník v zdaňovacom období sa dlhodobo zdržiava alebo bude zdržiavať v zahraničí.

Pre účely uplatnenia odpustenia poplatku sa považuje za dlhodobo celé zdaňovacie obdobie.

Daňový subjekt si nárok na odpustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť v zmysle zákona.

Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku, podľa ods. 1, je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dlhodobý pobyt poplatníka v zdaňovacom období mimo mesta a to najmä:

a) potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí (so súhlasom správcu môže byť aj pracovná zmluva uzatvorená v aktuálnom zdaňovacom období) alebo

b) potvrdenie o činnosti alebo práci vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia v zahraničí vrátane dokladu o ubytovaní v zahraničí a potvrdenia, že tam platí miestne dane alebo

c) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo

d) potvrdenie o štúdiu v zahraničí (za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) alebo potvrdenie za všetky semestre aktuálneho zdaňovacieho obdobia alebo

e) potvrdenie vecne príslušného úradu, ktoré preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí, ak poplatník nevie predložiť potvrdenie podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto nariadenia alebo

f) doklad o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí, ak ide o dieťa alebo

g) potvrdenie o platení zálohovej dane podľa platnej legislatívy príslušného štátu za miestne dane a poplatky alebo

h) potvrdenie príslušného úradu v zahraničí o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v príslušnom štáte.

Doklad podľa ods. 4 tohto ustanovenia vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, musí daňový subjekt správcovi dane predložiť s prekladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

Na výzvu správcu dane je daňový subjekt povinný predložiť k nahliadnutiu originál dokladov uvedených v ods. 4 tohto ustanovenia. Správca dane môže, na základe výzvy, žiadať od poplatníka doplnenie aj iných dokladov ako sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Dátum vystavenia dokladu uvedeného v ods. 4 tohto ustanovenia musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré si daňový subjekt uplatňuje nárok na odpustenie poplatku, zároveň z dokladu musí byť zrejmé od kedy a do kedy je alebo bude poplatník mimo mesta Banská Bystrica. V prípade, ak z dokladu jednoznačne nevyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta, správca dane môže vyzvať daňový subjekt o jeho doplnenie, resp. o predloženie iného dokladu. Poplatník je povinný na výzvu správcu dane v stanovenej lehote predložiť iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva počet dní pobytu mimo mesta. Pri turnusových prácach v zahraničí sa poplatok zníži podľa ustanovenia § 18 ods. 5 tohto nariadenia.

Správca dane na základe žiadosti daňového subjektu poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu, že je hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, v zariadení sociálnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v reedukačnom zariadení, v detskom domove, vo výkone väzby, vo výkone trestu odňatia slobody.

Správca dane poplatok odpustí poplatníkovi, ktorý nemá na území mesta trvalý pobyt a má zároveň oprávnenie užívať nehnuteľnosť na území mesta, len po splnení týchto podmienok: po predložení žiadosti vrátane potvrdenia daňového úradu o platení dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti na území mesta Banská Bystrica a po predloženia nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a splnení podmienky, že nájomcovia poplatok za komunálny odpad platia mestu Banská Bystrica.

 

 

SIEDMA ČASŤ

§ 20

Záverečné ustanovenia

 

Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 23/2014 o miestnych daniach a poplatku schválené uznesením MsZ č. 1530/2014 zo dňa 28.10.2014.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatku č. 11/2015 bolo schválené uznesením MsZ č. 312/2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2016.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica1378099

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka