Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 15.12.2015

Vyhlásené: 22.12.2015

Účinnosť: 1.2.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 ods. 3 písm p) a § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)

 

definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

určenie spôsobu a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona o sociálnych službách

Mesto Banská Bystrica (ďalej len „mesto“) poskytuje služby:

 

krízovej intervencie - sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na

uspokojovanie základných životných potrieb

 

dlhodobej starostlivosti - služby dlhodobej starostlivosti sú sociálne služby na riešenie

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového

veku.

 

Sociálne služby poskytuje a zabezpečuje formou:

 

a ) ambulantnou - fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravovaná

do miesta poskytovania sociálnej služby

 

b ) terénnou - fyzickej osobe, v jej prirodzenom domácom prostredí

 

c ) pobytovou - ak je súčasťou aj ubytovanie, ako celoročná sociálna služba a

týždenná sociálna služba

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

Čl. I

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE.

 

§ 1

Poskytované sociálne služby krízovej intervencie

 

Sociálne služby krízovej intervencie sú sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie poskytovaných v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta: a) útulok

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica :

a) Zariadenie núdzového bývania KOTVA IV – útulok pre rodiny s deťmi

 

 

§ 2

Zariadenie núdzového bývania – Kotva IV. - útulok pre rodiny s deťmi

 

Zariadenie núdzového bývania – Kotva IV. - útulok pre rodiny s deťmi (ďalej len zariadenie Kotva IV.) sa poskytuje sociálna služba tehotnej žene po druhom trimestri, rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, ak, žiadateľ má trvalý pobyt na území mesta Banská Bystrica.

 

 

§ 3

Služby poskytované v zariadení Kotva IV. - útulok pre rodiny s deťmi

 

Zariadenie Kotva IV.:

a) poskytuje nasledovné služby:

- ubytovanie na určitý čas

- sociálne poradenstvo

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- zapožičanie lôžkovín (vankúš, perina, plachta, obliečky)

- pranie prádla (obliečky a plachta)

b) utvára podmienky na :

- prípravu stravy

- vykonávanie základnej osobnej hygieny

- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

 

 

§ 4

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení KOTVA IV.

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom

v tomto VZN.

 

Mesačné úhrady za sociálne služby poskytovanú v zariadení KOTVA IV. sú nasledovné:

 

Zariadenie Kotva IV.

Úhrada za soc. službu - klient / mesiac

1 Každá dospelá osoba do 6 mesiacov/ lôžko 17 €

2 Každá dospelá osoba od 6 mesiacov/ lôžko 23 €

3 Dieťa do troch rokov 6 €

4 Dieťa od troch rokov/ lôžko 17 €

5 Dieťa s pravidelnou dochádzkou do MŠ, ŠMŠ, DIC, ZŠ, ŠZŠ, SŠ 10 €

 

3. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení Kotva IV, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytnutí sociálnej služby v zmysle §51 Občianskeho zákonníka.

 

 

 

TRETIA ČASŤ

 

Čl. II.

Poskytované sociálne služby dlhodobej starostlivosti

 

§ 5

Sociálne služby dlhodobej starostlivosti poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú:

zariadenie podporovaného bývania

zariadenie pre seniorov

zariadenie opatrovateľskej služby

denný stacionár

opatrovateľská služba

prepravná služba

požičovňa pomôcok

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

odľahčovacia služba

denné centrum

jedáleň

práčovňa

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života

Čl. III.

Poskytovanie sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

 

§ 6

Zariadenie podporovaného bývania

 

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané príslušným vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má žiadateľ o sociálnu službu trvalý pobyt.

 

V zariadení podporovaného bývania sa poskytujú :

a) odborné činnosti - dohľad

- sociálne poradenstvo

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- podmienky na prípravu stravy

- sociálna rehabilitácia

b) obslužné činnosti - ubytovanie

4. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa §74 zákona o sociálnych službách.

5. V prípade, že osoba odkázaná na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania žije spoločne so svojím manželom, manželkou, druhom, družkou, prípadne so svojou blízkou osobou, podmienky ich bývania sú upravené osobitným predpisom (zmluva o bývaní uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka).

 

§ 7

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.

Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať úhradu za odborné, obslužné a ostatné činnosti.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

a) odborné činnosti: dohľad suma úhrady 0,55 € / hodina

b) obslužné činnosti: ubytovanie

 

v Zariadení podporovaného bývania, ul. Internátna 10

I. typ bytu : výmera 35m2 suma úhrady 5,10 € /deň/osoba

3,80 € /deň/osoba (ubytované dve osoby)

2,55 € /deň/ osoba (ubytované tri osoby)

II. typ bytu : výmera 28 m2 suma úhrady 4,20 € /deň/osoba

3,15 € /deň/osoba (ubytované dve osoby)

2,10 € /deň/osoba (ubytované tri osoby)

 

v Zariadení podporovaného bývania,ul. Krivánska 16 – 26

výmera 35 m2 suma úhrady 5,10 € /deň/osoba

3,80 € /deň/osoba (ubytované dve osoby)

2,55 € /deň/ osoba (ubytované tri osoby)

 

Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v zariadení podporovaného bývania sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady.

 

§ 8

Zariadenie pre seniorov

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú :

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (príloha č. 1)

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ošetrovateľská starostlivosť (príloha č. 2)

b) obslužné činnosti - ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

c) ďalšie činnosti - podmienky na úschovu cenných vecí

- osobné vybavenie

- záujmová činnosť

Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

§ 9

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.

Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať sumu úhrady za odborné, obslužné a ostatné činnosti.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti :

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (príloha č. 1)

- ošetrovateľskú starostlivosť (príloha č. 2)

b) obslužné činnosti - ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa

stupňa odkázanosti:

IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín) suma úhrady 2,90 € / deň

V. stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín) suma úhrady 4,40 € / deň

VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) suma úhrady 5,50 € / deň

 

5. Výška úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť je stanovená :

suma úhrady : 0,90 € / deň, 27,00 € mesačne

6. Výška úhrad za ubytovanie je stanovená nasledovne :

v Zariadení pre seniorov, ul. Internátna 10, Banská Bystria

II. typ obytnej miestnosti: výmera: 17,7 m2 3,07 € / deň / lôžko

III. typ obytnej miestnosti: výmera: 14,1 m2 2,54 € / deň / lôžko

IV. typ obytnej miestnosti: výmera: 23,8 m2 3,95 € / deň / lôžko

IV. typ obytnej miestnosti: výmera: 23,8 m2 2,96 € / deň / lôžko (ubytované dve osoby)

 

v Zariadení pre seniorov KOMUCE, Krivánska 16-26, Banská Bystrica

výmera 35 m2 suma úhrady 5,10 € / deň / osoba

2,50 € / deň/ osoba (ubytované dve osoby)

1,54 € / deň / osoba (ubytované tri osoby)

 

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

 

7.Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne :

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služby v zariadení pre seniorov je pri poskytovaní stravy na deň vo výške: 3,15 € /deň

z toho : raňajky: 0,50 €

desiata: 0,49 €

obed: 1,20 €

olovrant: 0,33 €

večera: 0,63 €

 

Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.

Prijímateľ, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení pre seniorov celoročnou formou pobytu je povinný odoberať stravu v rozsahu minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

V prípade, že prijímateľ sociálnej služby doloží potvrdenie odborného lekára o tom, že nemôže odoberať stravu z vážnych zdravotných dôvodov, bude táto skutočnosť zaznamená v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

11. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená: 1,00 € /deň

12. Výška úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí je stanovená: 0,50 € / hodina

13.Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v zariadení pre seniorov sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady pri poskytovaní celoročnej sociálnej služby.

 

14.Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov nezdržuje celých 24 hodín.

 

15. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol umiestnený v zariadení pre seniorov z iných vážnych dôvodov v zmysle § 35 ods.1 písm, b) zákona o sociálnych službách, bude úhrada za poskytované sociálne služby určená podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto VZN.

 

16. Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol umiestnený v zariadení pre seniorov pred účinnosťou zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (t. j. pred 1. 3. 2012) a jeho stupeň odkázanosti je II. alebo III., bude úhrada za poskytované sociálne služby určená podľa stupňa odkázanosti IV.

 

§ 10

Zariadenie opatrovateľskej služby

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas (určitý čas je definovaný v prevádzkových poriadkoch ZSS) plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

3. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú :

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (príloha č. 1)

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ošetrovateľská starostlivosť (príloha č. 2)

b) obslužné činnosti - ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne

c) ďalšie činnosti - podmienky na úschovu cenných vecí

4. Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

 

§ 11

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby

 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej

poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.

2. Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať sumu úhrady za odborné, obslužné ostatné

činnosti.

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- ošetrovateľskú starostlivosť

b) obslužné činnosti - ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

4. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

II. stupeň odkázanosti (2 – 4 hodiny) suma úhrady 1,43 € / deň

III. stupeň odkázanosti (4 – 6 hodín) suma úhrady 2,20 € / deň

IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín) suma úhrady 2,90 € / deň

V. stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín) suma úhrady 4,40 € / deň

VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) suma úhrady 5,50 € / deň

 

5. Výška úhrady za ošetrovateľskú starostlivosť je stanovená :

suma úhrady : 0,90 € / deň, 27,00 € mesačne

6. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená nasledovne:

v Zariadení opatrovateľskej služby, Na Uhlisku 1, Banská Bystrica - týždenný pobyt

suma úhrady za ubytovanie: 1,65 € / deň / lôžko

v Zariadení opatrovateľskej služby, 9. mája 74, Banská Bystrica – týždenný pobyt

suma úhrady za ubytovanie: 1,65 € / deň / lôžko

v Zariadení opatrovateľskej služby, Robotnícka 12 Banská Bystrica – týždenný pobyt

suma úhrady za ubytovanie: 1,65 € / deň / lôžko

v Zariadení opatrovateľskej služby, Družby 25, Banská Bystrica s celoročným pobytom -

geronto-psychiatrické oddelenie:

suma úhrady za ubytovanie: 1- lôžková izba: 2,50 € / deň / lôžko

2- lôžková izba: 1,25 € / deň / lôžko

v Zariadení opatrovateľskej služby, Družby 25, Banská Bystrica s krátkodobým pobytom:

suma úhrady za ubytovanie: 1,35 € /deň / lôžko

 

v Zariadení opatrovateľskej služby, Krivánska 16-26, Banská Bystrica s krátkodobým pobytom:

suma úhrady za ubytovanie: 1,35 € /deň / lôžko

 

V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

7. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:

stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služby v zariadení opatrovateľskej služby je pri poskytovaní stravy na deň vo výške: 3,15 € /deň

z toho: raňajky: 0,50 €

desiata: 0,49 €

obed: 1,20 €

olovrant: 0,33 €

večera: 0,63 €

 

Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci. Prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby je povinný odoberať stravu v rozsahu minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

 

8. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu šatstva a bielizne je: 1,00 € / deň

 

9. Výška úhrady za poskytnutý sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí je stanovená: 0,50 € / hodina

 

10.Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti poskytované v zariadení opatrovateľskej služby s celoročným pobytom a krátkodobým pobytom sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady.

11. Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti poskytované v zariadení opatrovateľskej služby s týždenným pobytom sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 násobok dennej úhrady.

12. Prijímateľ sociálnych služieb neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. Za deň neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby sa považuje každý deň, počas ktorého sa prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby nezdržuje celých 24 hodín.

 

§ 12

Denný stacionár

 

1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu

službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti na

poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu

službu.

3. V dennom stacionári sa poskytujú

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej soby (príloha č. 1)

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- pracovná terapia

b) obslužné činnosti - stravovanie

c) ďalšia záujmová činnosť

 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

5. Podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, výšku a spôsob úhrady za

sociálnu službu upravuje zmluva o poskytnutí sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

 

§ 13

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári

 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.

 

2. Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.

 

3. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

a) odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

b) obslužné činnosti - stravovanie

 

4. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, je stanovená podľa

stupňa odkázanosti:

II. stupeň odkázanosti (2 – 4 hodiny) suma úhrady 1,30 € / deň

III. stupeň odkázanosti (4 – 6 hodín) suma úhrady 2,00 € / deň

IV. stupeň odkázanosti (6 – 8 hodín) suma úhrady 2,60 € / deň

V. stupeň odkázanosti (8 – 12 hodín) suma úhrady 4,00 € / deň

VI. stupeň odkázanosti (nad 12 hodín) suma úhrady 5,00 € / deň

 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sa určuje násobkom dennej úhrady a počtom dní poskytnutej sociálnej služby.

5. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v

dennom stacionári, je pri poskytnutí stravy na jeden deň 2,52 €

z toho: raňajky: 0,50 €

desiata: 0,49 €

obed: 1,20 €

olovrant: 0,33 €

 

Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci. Prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba v dennom stacionári je povinný odoberať v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne.

 

6. Výška úhrady za ďalšie činnosti súvisiace s poskytovanou sociálnou službou: 1,00 € / deň

Za ďalšie činnosti súvisiace s poskytovanou sociálnou službou sa považuje vytváranie podmienok na vykonávanie osobnej hygieny a ďalšie prevádzkové a ostatné výdavky zariadenia sociálnych služieb.

 

 

 

Čl. IV.

Terénne sociálne služby

 

§ 14

Opatrovateľská služba

 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a

základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách

 

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území mesta Banská Bystrica prijímateľovi sociálnej služby.

 

3. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, vydané Mestom Banská Bystrica, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu.

 

4. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

5. Prehľad úkonov poskytovaných opatrovateľskou službou tvorí prílohu č. 4 tohto VZN.

§ 15

Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu

 

1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,

podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia , v znp. (ďalej len zákon č. 447/2008 Z.z.)

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z.

2. Ustanovenie ods.1. písm. b.) sa nepoužije ak:

a) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v

zdravotníckom zariadení

b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba

c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

 

§ 16

Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená nasledovne:

a) úkony sebaobsluhy, základné sociálne aktivity, dohľad a liečebný režim 1,00 € /hod.

b) úkony starostlivosti o svoju domácnosť 2,50 € /hod.

 

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sociálnej služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.

 

3. V prípade, že žiadateľ o opatrovateľskú službu žiada o poskytovanie služby nad rámec počtu hodín zodpovedajúcich stupňu odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, môže mu byť táto služba poskytnutá, avšak za úhradu vo výške skutočných bežných výdavkov, stanovených v prílohe č. 6 tohto VZN.

 

Žiadateľovi o poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorý na území mesta Banská Bystrica prechodne býva, spĺňa podmienky odkázanosti na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vydaného príslušnou obcou, ale obec odmietne uhradiť ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie tejto služby, bude poskytovaná opatrovateľská služba za úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, stanovených v prílohe č. 6 tohto VZN.

 

§ 17

Prepravná služba

 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

 

2. Prepravná služba sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica,

b) fyzickej osobe vo veku nad 65 rokov, ktorá podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotnej

starostlivosti je odkázaná na prepravnú službu, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica,

c) fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, ktorá je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica,

fyzickej osobe s trvalým pobytom v okrese Banská Bystrica, ktorá je na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica,

e) fyzickej osobe s trvalým pobytom mimo okres Banská Bystrica, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a dočasne býva v u príbuzných meste Banská Bystrica

f) fyzickej osobe, ktorá nespadá do okruhu § 17 ods. 2, písm. a) až e)

 

 

§ 18

Spôsob a výška úhrady za poskytovanú prepravnú službu

 

1. Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje:

a) fyzická osoba uvedená v § 17, ods. 2, písm. a) 0,30 € / km

b) fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, písm. b),c),d),e) 0,60 € / km

c) fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2, písm. f) 1,45 € / km

d) fyzická osoba, ktorá je umiestnená v ZOS s týždennou formou pobytu s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 0,15 € / km

e) fyzická osoba, ktorá je umiestnená v dennom stacionári s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 0,15 € / km

 

2. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

§ 19

Požičiavanie pomôcok

 

1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

 

2. Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú občania s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, občania z okolia mesta Banská Bystrica (okruh cca 100 km) a fyzické osoby dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.

 

3. Podmienkou zapožičania pomôcky je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby a odkázanosti na zapožičanie kompenzačnej pomôcky.

 

4. Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie upravuje zmluva o zapožičaní pomôcky, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

5. Úhrady za požičiavanie kompenzačných pomôcok sú uvedené v prílohe č. 5 tohto VZN.

 

 

Čl. V.

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií

 

§ 20

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 

1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

 

2. Fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, sú občania s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.

3. Fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, sú občania s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica, ale dočasne bývajúci u svojich blízkych príbuzných s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.

 

4. Podmienkou na poskytovanie služby je potvrdenie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu.

 

5. Podmienky poskytovania služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní

sociálnej služby, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

6. Výška úhrady za prenájom technického zariadenia zabezpečujúceho monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci je 12,00 € /mesačne.

 

 

 

Čl.VI.

Podporné služby

 

§ 21

Odľahčovacia služba

 

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 447/2008 Z.z., ktorou sa poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

 

3. Odľahčovacia služba môže byť fyzickej osobe poskytovaná formou terénnej sociálnej služby, ambulantnej sociálnej služby alebo pobytovej sociálnej služby.

 

4. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pre účely poskytnutia odľahčovacej služby, je posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

 

§ 22

Spôsob a výška úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.

V prípade, že odľahčovacia služba je fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej služby, spôsob a výška úhrady za určí podľa §§ 14,15,16 tohto všeobecne záväzného nariadenia

V prípade, že odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe formou pobytovej služby, spôsob a výška úhrady sa učí podľa typu poskytovanej sociálnej služby (§§ 8,9 - zariadenie pre seniorov, §§ 10, 11 - zariadenie opatrovateľskej služby, §§ 12,13 - denný stacionár).

 

 

§ 23

Jedáleň

 

1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osoby, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

b) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

c) dovŕšila dôchodkový vek, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

 

Jedáleň poskytne stravovanie fyzickej osobe uvedenej v §23, ods.1, písm. b,c aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti formou rozvozu obedov.

 

 

§ 24

Spôsob a výška úhrady za poskytovanú službu

 

1. Stravovanie sa zabezpečuje výberom stravy od zmluvného poskytovateľa stravy.

 

2. Podmienky poskytovania odberu stravy, výšku a spôsob úhrady upravuje dohoda o zabezpečení stravovania, uzatvorená podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

3. Výška úhrady za stravovanie pre fyzickú osobu sa rovná percentuálnemu podielu z cenovej kalkulácie (surovinové, osobné, vecné náklady) dodávateľa stravy, v závislosti od výšky príjmu odberateľa stravy.

 

4. Výška príspevku na stravovanie sa fyzickej osobe určí podľa príjmu v dvoch príjmových pásmach nasledovne:

 

Príjem (pásma) / Úhrada občana / % podiel z celkovej ceny stravného lístka / Príspevok mesta % podiel z celkovej ceny stravného lístka

I. príjmové pásmo do 300,00 €  65,00%  35,00%

II. príjmové pásmo od 300,01 €  100,00%  0,00%

 

Ak má fyzická osoba, ktorá je v I. príjmovom pásme záujem o odber stravy u zmluvného

poskytovateľa, uzatvára dohodu o zabezpečení stravovania s Mestom Banská Bystrica.

 

Ak má fyzická osoba, ktorá je v II. príjmovom pásme záujem o odber stravy u zmluvného

poskytovateľa:

- Závodná jedáleň Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica,

- Agentúra sociálnych služieb, 9. mája 74, Banská Bystrica,

- KOMUCE, Krivánska 22, Banská Bystrica,

- ZpS Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica,

uzatvára dohodu o zabezpečení stravovania s Mestom Banská Bystrica.

Ak má fyzická osoba, ktorá je v II. príjmovom pásme záujem o odber stravy u zmluvného

poskytovateľa stravy:

- DD a DSS Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica,

- ŠJ pri DM UMB, Tr. SNP 53, Banská Bystrica,

uzatvára dohodu o zabezpečení stravovania priamo so zmluvným poskytovateľom stravy.

8. Stravovanie sa môže poskytovať aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe uvedenej v § 23 ods. 1, písm. b), c). Výška príspevku na stravovanie – donáška stravy do domácnosti sa fyzickej osobe určí podľa príjmu v dvoch príjmových pásmach nasledovne:

 

 

Príjem (pásma) / Úhrada občana / % podiel z celkovej ceny stravného lístka / Príspevok mesta / % podiel z celkovej ceny stravného lístka

I. príjmové pásmo do 300,00 €  65,00%  35,00%

II. príjmové pásmo od 300,01 €  100,00%  0,00%

 

 

9. Výška úhrady za sociálnu službu – donáška stravy do domácnosti je stanovená nasledovne:

- fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica s príjmom do 300,00 €

výška úhrady 0,55 € / deň / obed

- fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica s príjmom nad 300,01 €

výška úhrady 1,00 € / deň / obed

- fyzická osoba s prechodným pobytom v meste Banská Bystrica s príjmom do 300,00 €

výška úhrady 0,65 € / deň / obed

- fyzická osoba s prechodným pobytom v meste Banská Bystrica s príjmom nad 300,01 €

výška úhrady 1,10 € / deň / obed

 

Podmienky poskytovania donášky stravy, výšku a spôsob úhrady upravuje dohoda o poskytovaní sociálnej služby – donáška stravy do domácnosti uzatvorená v zmysle § 58 zákona o sociálnych službách.

Fyzickej osobe, ktorej je poskytovaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie sa stravovanie v zmysle §26 tohto VZN neposkytuje, nakoľko zmluvní poskytovatelia stravy neposkytujú diétne stravovanie.

Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na opatrovanie a opatruje ju fyzická osoba, ktorá poberá príspevok na opatrovanie, možno stravovanie v zmysle § 23,24 tohto VZN poskytovať.

 

§ 25

Práčovňa

 

1. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe,

ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

b) má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

c) dovŕšila dôchodkový vek, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica

2. Výška úhrady za pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne: 1,00 €/kg bielizne.

 

§ 26

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života

 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.

 

2. Podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je na účely tohto zákona ambulantná sociálna služba alebo terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu v čase prípravy rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu na trh práce a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce.

 

3. Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 a za podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa odseku 2 sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovanie, obliekanie a vyzliekanie, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.

 

4. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťu alebo iné plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä:

a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo

fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe

rozhodnutia súdu

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v

priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.

 

5. Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytovaná podľa odseku 1 z dôvodov podľa odseku 4 písm. a) a b) poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto pomoc najviac v rozsahu 30 dní.

 

6. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytovaná podľa odseku 1 z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. c) sa môže po individuálnom posúdení všetkých skutočnosti poskytovať najskôr od narodenia detí a najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku detí.

 

7. Podmienky poskytovania sociálnej služby, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

 

8. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume : 1,00 € / hod.

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

Čl. VIII

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

§ 27

Sociálne služby uvedené v § 5 , ods. 1, písm. a) až d) budú poskytované žiadateľom o sociálne služby, ktorí spĺňajú podmienky odkázanosti na jednotlivé typy sociálnych služieb. V prípade voľnej kapacity sociálnych služieb uvedených v § 5 odsek 1, písm. a) až d) môže byť v mimoriadnych a naliehavých prípadoch udelená výnimka žiadateľovi o sociálne služby, ktorý nespĺňa podmienku odkázanosti.

V sociálnych službách uvedených v § 5 ods. 1 písm. e) až m) môže byť v mimoriadnych a naliehavých prípadoch udelená výnimka žiadateľovi o sociálne služby.

3. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 07/2011 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica zo dňa 1. 8. 2011, v znení VZN č. 6/2014 a VZN č. 18/2014.

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením číslo 314/2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť od 1. februára 2016.

 

 

 

Ján NOSKO

primátor mesta

 

 

 

Príloha č.1

Prehľad úkonov poskytovaných ako pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 

1. Stravovanie a pitný režim

Úkony stravovania:

umiestnenie jedla na tanier,

naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia,

bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé,

úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie fľaše),

rozdelenie (nakrájanie) potravy na menšie kúsky,

prenesenie jedla a nápoja k ústam,

konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom,

rozpoznanie teploty jedla a nápojov,

zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi,

zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov,

dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženia prijímanej potravy,

dodržiavanie pitného režimu.

 

2. Vyprázdňovanie močového mechúra

Úkony vyprázdňovania močového mechúra:

presun na toaletu a z toalety,

permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra,

manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,

zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy, respektíve močovej fľaše),

účelná očista po vyprázdnení močového mechúra.

 

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva

Úkony vyprázdňovania hrubého čreva

presun na toaletu a z toalety,

permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní hrubého čreva,

manipulácia s odevom pred a po vyprázdnení a zabránenie jeho znečisteniu,

zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní hrubého čreva (pri použití WC alebo podložnej misy),

účelná očista po vyprázdnení hrubého čreva.

 

4. Osobná hygiena

Úkony osobnej hygieny

umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov,

výmena hygienických vložiek a plienok,

vyčistenie zubov alebo zubnej protézy,

príprava pomôcok na holenie a oholenie sa,

česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov,

čistenie uší, nosa a prínosných dutín (napríklad odsávanie sekrétov horných ciest dýchacích),

čistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašlanie hlienov),

čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách,

čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách,

make-up.

 

5. Celkový kúpeľ

Úkony celkového kúpeľa

vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov,

rozpoznanie teploty vody,

použitie pomôcok na vykonanie celkového kúpeľa (špongia, šampón, sprchový gél, pemza a pod.),

utieranie sa a krémovanie.

 

6. Obliekanie, vyzliekanie

Úkony obliekania a vyzliekania

výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam,

rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie,

samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu,

obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi),

nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok,

farebné zladenie oblečenia,

rozpoznanie čistoty odevov a obuvi.

 

7. Zmena polohy, sedenie a státie

Úkony zmeny polohy, sedenia a státia

zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opačne, prípadne s použitím pomôcky,

zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu),

zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho,

udržanie polohy v sede aspoň 30 minút,

státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou.

 

8. Pohyb po schodoch

Úkony pohybu po schodoch

výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s pomocou inej fyzickej osoby.

 

9. Pohyb po rovine

Úkony pohybu po rovine

chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci s možnosťou použitia pomôcok – barla, palica, chodítko, G-aparát, alebo pohyb

s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci,

udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom,

chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok alebo cez prekážky.

 

10. Orientácia v prostredí

Úkony orientácie v prostredí

orientovanie sa v priestore bytu alebo domu,

orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu zamestnania,

orientovanie sa v neznámom prostredí,

orientovanie sa v cestnej premávke,

poznávanie blízkych osôb,

opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,

návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná,

rozlišovanie zvukov a ich smeru,

rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase,

rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná.

 

11. Dodržiavanie liečebného režimu

Úkony dodržiavania liečebného režimu

dodržiavanie pokynov ošetrujúceho lekára,

rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku,

pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí,

aplikácia podkožných injekcií (napríklad inzulínu),

dodržiavanie diéty.

 

12. Potreba dohľadu

Úkony dohľadu

dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11.

 

 

Príloha č. 2

Úkony ošetrovateľskej starostlivosti

 

Špeciálne polohovanie

Prevencia dekubitov

Ošetrenie dekubitov

Aplikácia liečiv intramuskulárne

Ošetrovateľská RHB

Preväz a toaleta rany

Doprovod klienta do zdravotníckeho zariadenia

Sledovanie stolice

Príjem a výdaj tekutín za 24 hodín

Meranie TK, TT, dychovej frekvencie

 

 

Príloha č. 3

 

Cenník úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov prijímateľovi, ktorý bol do zariadenia pre seniorov prijatý z iných vážnych dôvodov (v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

(Pozn. Prílohu nájdete v priloženom súbore)

 

 

Príloha č. 4
Úkony poskytované opatrovateľskou službou

(Pozn. Prílohu nájdete v priloženom súbore)1378088

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka