Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3 /2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 29.1.2016

Účinnosť: 15.2.2016

Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s ustanovením § 36 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „nariadenie“).

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 11 ods. 4 písm. d) a písm. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) rozhodlo, že Mesto Banská Bystrica (ďalej len „Mesto“), ako správca dane s účinnosťou od 15. februára 2016 vyberá miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Mesto ukladá daň za zaujatie verejného priestranstva za:

a) umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služieb, pre podujatie, aktivitu,

b) umiestnenie stavebného zariadenia, skládky,

c) trvalé parkovanie vozidla.

Týmto nariadením Mesto ustanovuje:

a) miesta verejných priestranstiev,

b) osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva,

c) sadzbu dane,

d) náležitosti oznamovacej povinnosti,

e) oslobodenie a zníženie dane.

Správu dane vykonáva Mesto prostredníctvom príslušných organizačných útvarov Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „správca dane“).

Miesta verejných priestranstiev pre účely tohto nariadenia sú pozemky vo vlastníctve Mesta, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať. Sú to najmä miestne komunikácie1 – ulice, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), pasáže, námestia, verejné sady a záhrady, parky, lesoparky, verejná zeleň, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

UMIESTNENIE ZARIADENIA PRE PODUJATIE, AKTIVITU

 

§ 2

Základné pojmy

Centrum - ulice a verejné pristranstvá na území mesta: Námestie SNP,  Nám. Š. Moysesa, Dolná, Vajanského námestie., Kuzmányho, Národná,  J.Cikkera, F. Švantnera, Štefánikovo nábrežie, Kapitulská, Horná,  Komenského, Kollárova,  Lazovná, M. Rázusa, Bakossova, Katovná, Strieborné námestie, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Skuteckého, Československej armády, Park pod Pamätníkom SNP, Nám. slobody.

Ostatné územie - územie mimo centrum.

Kultúrne, športové a spoločenské podujatie, aktivita, činnosť – podujatie, ktoré nie je súčasťou prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane, verejnej zbierky, cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie, nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania.

Terasa - sezónne exteriérové sedenie zriadené v území mimo centrum.2

Propagačné zariadenie – prenosné zariadenie s informačnou plochou do 1,2 m2 vrátane, poskytujúce informácie o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí a významnej udalosti, zariadenie propagujúce produkt, subjekt, činnosť a pod. (stojan, panel, transparent, plachta, plagát, propagačné „áčko“ a pod.)

 

§ 3

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

Osobitné užívanie verejného priestranstva upravené v Druhej časti tohto nariadenia je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb v rámci terasy, zariadenia, ktoré je súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového a spoločenského podujatia, aktivity a činnosti, zariadenia, ktoré je súčasťou predvolebnej kampane, verejnej zbierky, zariadenia, ktoré je potrebné pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov, zariadenia cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie, zariadenia na nakrúcanie filmového a televízneho programu, spotu, klipu, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky a iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie, rekvizity, zariadenia poskytujúce informáciu o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí, propagačného zariadenia, zariadenie pre registrovanú voľnú pouličnú aktivitu, motorového vozidla, ktoré je súčasťou podujatia, aktivity.

Priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, propagačné „áčko“ a pod.) sa považuje za osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva umiestnením predajného zariadenia na poskytovanie služieb, ktorý má charakter stavby v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon).

 

§ 4

Sadzba dane

Sadzba dane je stanovená podľa miesta umiestnenia zariadenia a podľa doby užívania verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 

1. Sadzby dane – centrum

 

Zariadenie pre

kultúrne, športové a spoločenské podujatie, aktivitu, činnosť

2,00 €

prezentačné podujatie, aktivitu, predvolebnú kampaň

7,00 €

verejnú zbierku

0,50 €

cirkus, lunapark, zábavnú technickú činnosť a inú atrakciu

3,00 €

nakrúcanie filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovanie

10,00 €

 

 

Propagačné zariadenie

poskytujúce informácie o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí a významnej udalosti

0,50 €

propagujúce produkt, subjekt, službu

- do 48 hodín

10,00 €

- do 14 dní vrátane

5,00 €

- od 15 do 30 dní vrátane

4,50 €

- od 31 do 90 dní vrátane

3,00 €

- nad 90 dní do konca príslušného kalendárneho roka, kedy daňovník oznámil zámer osobitného užívania verejného priestranstva

1,00 €

 

 

2. Sadzby dane – ostatné územie

 

 

Zariadenie pre

terasu

0,20 €

kultúrne, športové a spoločenské podujatie, aktivitu, činnosť

2,00 €

prezentačné podujatie, aktivitu, predvolebnú kampaň

5,00 €

verejnú zbierku

0,30 €

cirkus, lunapark, zábavnú technickú činnosť a inú atrakciu

2,00 €

nakrúcanie filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovanie

9,00 €

 

 

Propagačné zariadenie

poskytujúce informácie o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí a významnej udalosti

0,30 €

propagujúce produkt, subjekt, službu

- do 48 hodín

9,00 €

- do 14 dní vrátane

4,00 €

- od 15 do 30 dní vrátane

3,50 €

- od 31 do 90 dní vrátane

2,00 €

- nad 90 dní do konca príslušného kalendárneho roka, kedy daňovník oznámil zámer osobitného užívania verejného priestranstva

0,75 €

 

3. Do výmery pre výpočet dane sa započítava aj priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, reklamné „áčko“).

 

 

§ 5

Náležitosti oznamovacej povinnosti

Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:

vznik daňovej povinnosti najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva,

zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,

zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Daňovník - fyzická osoba (nepodnikateľ) je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), kontaktné údaje.

Daňovník - právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca a iná osoba neuvedená v ods. 2. tohto ustanovenia, ktorá osobitným spôsobom užíva verejné priestranstvo podľa § 3 je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť obchodné meno a názov, IČO, DIČ; sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje, údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje.

Daňovník je povinný predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo inú zriaďovaciu listinu na základe, ktorej osoba vykonáva činnosť.

Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane miesto užívania – ulicu, popisné číslo objektu, účel a rozsah užívania v m2, dobu užívania, náčrt lokalizácie osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť plní daňovník na predpísanom tlačive, ktoré vydáva Mesto.

 

 

§ 6

Oslobodenie a zníženie dane

Od dane sú oslobodení:

a) Mesto Banská Bystrica, právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pri osobitnom spôsobe užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia pre podujatie pri všetkých podujatiach, aktivitách a činnostiach pre potreby Mesta.

b) občianske združenie pri osobitnom spôsobe užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia pre podujatie, ktoré je financované formou dotácie na plnenie úloh výborov v mestských častiach3,

c) daňovník pri osobitnom spôsobe užívania verejného priestranstva za účelom umiestnenia zariadenia pre podujatie, aktivitu, činnosť, ktorá je v Kalendári podujatí a projektov Mesta .4

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50% za osobitný spôsob užívania verejného priestranstva za účelom prípravy a realizácie podujatia bez vstupného na podporu verejnoprospešného účelu (rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou).

Daňovník si u správcu dane uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.

Ak daňovník zatajil skutočný zámer podujatia, aktivity alebo činnosti, než aký uviedol v oznámení, na základe čoho bol oslobodený od platenia dane, bude mu dodatočne vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle § 4.

 

 

TRETIA ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

UMIESTNENIE STAVEBNÉHO ZARIADENIA, SKLÁDKY

 

§ 7

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

Osobitným užívaním verejného priestranstva, ktoré upravuje Tretia časť tohto nariadenia, sa rozumie umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah, stavebná technika, ekologické WC a pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia staveniska, záber verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp. rozkopávky a pod.), umiestnenie skládky materiálu.

 

§ 8

Sadzba dane

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva uvedeného v § 7 je stanovená nasledovne:

a) 0,35 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, ak osobitné užívanie verejného priestranstva súvisí s vykonávaním opráv fasád budov a so zatepľovaním budov,

b) 0,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania verejného priestranstva pri činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje sadzba uvedená v písmene a).

 

§ 9

Náležitosti oznamovacej povinnosti

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 7 tohto nariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive Mesta.

Daňovník oznámi zánik daňovej povinností do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive Mesta. Uvedená lehota platí aj pre oznámenie zmeny v oznamovacej povinnosti, ktorá má vplyv na vyrubenie dane.

V prípade užívania verejného priestranstva podľa § 7 je daňovník povinný v oznámení uviesť:

a) právnická osoba - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo / štát, miesto podnikania, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu), údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu),

b) fyzická osoba - podnikateľ - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo / štát, miesto podnikania, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu), údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu),

c) fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu alebo doručovacia adresa, ak sa platiteľ nezdržiava na adrese trvalého pobytu, štát, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu),

d) miesto užívania – ulicu, popisné číslo objektu, predmet (dôvod) užívania v m2, dobu užívania od - do, náčrt lokalizácie zabratia (situačný plán).

 

§ 10

Oslobodenie

Od dane je oslobodené Mesto Banská Bystrica a právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica pri osobitnom užívaní verejného priestranstva v zmysle § 7 tohto nariadenia.

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA -

TRVALÉ PARKOVANIE VOZIDLA

 

§ 11

Osobitné spôsoby užívania verejného priestranstva

Osobitné užívanie verejného priestranstva upravené v Štvrtej časti nariadenia je trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako vyhradené parkovacie miesto pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby (ďalej len „vyhradené parkovanie“). Na vyhradené parkovanie v mieste trvalého pobytu alebo sídla firmy alebo prevádzky žiadateľa je určených 40 % parkovacích miest z celkového počtu parkovacích miest.

Vyhradené parkovanie pre vozidlo fyzickej osoby (ďalej len „FO“) je súvislé státie vozidlom na tom istom mieste v zmysle dopravného značenia viažúceho sa k vyhradenému parkovaniu za podmienok, že FO má v tomto mieste trvalý pobyt a vozidlo je vo vlastníctve alebo v užívaní FO.

Vyhradené parkovanie pre vozidlo fyzickej osoby, ktorá je splnomocnená užívať vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, (ďalej len „FO-P“) je súvislé státie vozidlom na tom istom mieste v zmysle dopravného značenia viažúceho sa k vyhradenému parkovaniu za podmienok, že FO-P má v tomto mieste trvalý pobyt a vozidlo je vo vlastníctve alebo v užívaní PO.

Vyhradené parkovanie pre vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa (ďalej len „PO“) je súvislé státie vozidlom na tom istom mieste v zmysle dopravného značenia viažúceho sa k vyhradenému parkovaniu za podmienok, že PO má v tomto mieste sídlo alebo prevádzku a vozidlo je vo vlastníctve alebo v užívaní PO.

 

§ 12

Sadzby dane podľa kritérií

Sadzba dane za vyhradené parkovanie je stanovená nasledovne:

0,10 € za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň v prípade vyhradeného parkovania podľa § 11 písm. a) tohto nariadenia

0,15 € za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň v prípade vyhradeného parkovania podľa § 11 písm. b) a c) tohto nariadenia

 

§ 13

Náležitosti oznamovacej povinnosti

V prípade užívania verejného priestranstva podľa § 11 písm. a) až c) tohto nariadenia je daňovník povinný po prevzatí určenia použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (ďalej určenie použitia DZ) vydaného cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie na území mesta Banská Bystrica pre vyhradené parkovacie miesto požiadať správcu dane o osobitné užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla.

Daňovník – fyzická osoba môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a k žiadosti musí byť priložená kópia určenia použitia DZ, celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s maximálne 2 evidenčnými číslami vozidiel uvedených v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii – časť II (technický preukaz) vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené. V prípade, že ide o fyzickú osobu, ktorá uvedie jedno z maximálne dvoch vozidiel vozidlo v užívaní právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, daň za užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla mu bude vyrubená podľa § 12 písm. b).

Daňovník – fyzická osoba, ktorá je splnomocnená užívať vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa môže požiadať o vyhradenie jedného parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho trvalého pobytu a k vozidlu vo vlastníctve PO, resp. v užívaní PO. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo daňovníka, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom trvalého pobytu – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a k žiadosti musí byť priložená kópia určenia použitia DZ, celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s maximálne 2 evidenčnými číslami vozidiel uvedených v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii – časť II (technický preukaz) vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené a splnomocnenie od PO užívať vozidlo.

Daňovník – fyzická osoba - podnikateľ a daňovník - právnická osoba môže požiadať o vyhradenie parkovacieho miesta viazaného k miestu jeho sídla, resp. prevádzky a k vozidlu vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa. V žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta musí minimálne uviesť obchodný názov, sídlo a IČO, miesto vyhradenia parkovacieho miesta bezprostredne súvisiaceho s miestom sídla, resp. prevádzky – ulica, pred alebo pri akom popisnom čísle objektu a k žiadosti musí byť priložená kópia určenia použitia DZ, celková situácia dopravného značenia IP 16 (parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), E 13 (dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie) s maximálne 2 evidenčnými číslami vozidiel uvedených v žiadosti alebo názvom spoločnosti uvedeným v žiadosti, V 10d (parkovacie miesta s vyhradeným státím) s označením konkrétneho parkovacieho miesta a kópia osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz) vozidla, pre ktoré bude parkovacie miesto vyhradené.

Pokračovanie vyhradeného parkovania podľa § 11 písm. a) až c) tohto nariadenia v novom zdaňovacom období:

V prípade, že daňovník (okrem daňovníka, ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená v zmysle § 14) neoznámi správcovi dane ukončenie vyhradeného parkovania, správca dane vyrubí daň za nové zdaňovacie obdobie s platnosťou od 01.01. do 31.12. nového zdaňovacieho obdobia.

Daňovník, ktorý bol oslobodený alebo mu bola znížená daň v zmysle § 14, je povinný oznámiť správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím zdaňovacieho obdobia predĺženie vyhradeného parkovania s prehlásením, že dôvod, pre ktorý bol oslobodený alebo mu bola daň znížená, stále trvá.

Daňovník je povinný v prípade zmeny údajov súvisiacich s vyhradeným parkovaním – zmeny evidenčného čísla vozidla vykonať zmenu na dodatkovej tabuľke E 13 a následne zdokumentovanú zmenu (fotodokumentáciu dodatkovej tabuľky, kópiu osvedčenia o evidencii – časť II) doručiť správcovi dane s písomným oznámením o vykonaní zmeny.

V prípade stavebnej údržby, resp. rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktoré súvisia s vyhradenými parkovacími miestami, je daňovník povinný strpieť v nevyhnutnej miere a bez nároku na vrátenie pomernej časti dane obmedzenie užívania vyhradeného parkovacieho miesta, nakoľko sa jedná o verejný záujem.

Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane.

V prípade ukončenia vyhradeného parkovania podľa § 11 písm. a) až c) tohto nariadenia daňovník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie zvislého a vodorovného dopravného značenia súvisiaceho s vyhradeným parkovaním ku dňu ukončenia užívania verejného priestranstva.

 

§ 14

Oslobodenie a zníženie dane

Od dane je oslobodené vyhradené parkovanie pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (ďalej len „ŤZP“), ktoré sa preukážu platným Komplexným posudkom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedené, že sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Tento dokument overí správca dane s originálom. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať trvalé bydlisko totožné s adresou prepravovanej osoby.

V prípade, že nejde o osoby ŤZP, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a preukážu sa platným Rozhodnutím vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa vyhovuje ich žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vyrubená daň je znížená o 50%.

 

 

PIATA ČASŤ

 

§ 15

Záverečné ustanovenia

Ruší sa:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva schválené uznesením MsZ č. 254/2011 dňa 13.decembra 2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1249/2014 MsZ dňa 11. februára 2014.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva č. 3/2016 bolo schválené uznesením MsZ č. 357/2016 dňa 26.januára 2016 a nadobúda účinnosť dňom 15. februára 2016.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

 

 

1/ Zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

2/ Režim zriaďovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (terás) v centre upravujú Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica.

3/ Štatút mesta Banská Bystrica v platnom znení, Štatút Výborov v mestských častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica v platnom znení, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení

4/ zoznam tradičných podujatí a projektov s prioritným významom pre Mesto na príslušný rok, ktorý je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na web portáloch Mesta a prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov1377837

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka