Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 29.1.2016

Účinnosť: 15.2.2016


Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zmien a doplnkov, zákona č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zákon č. 443/2010) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012 (ďalej nariadenie).
 

 

I.


ods. 16b) v § 2 Čl. II. „Všeobecné ustanovenia“ sa mení nasledovne:
16 b) Pri riešení žiadosti o výmenu bytov podľa § 1 ods. 1, písm d) sa postupuje podľa poradia v evidencii žiadateľov o výmeny bytov. Uprednostnenie žiadosti o výmenu bytu mimo
poradia pred žiadosťou o prenájom nájomného bytu je možné z nasledovných dôvodov:
1. z dôvodu zlého technického stavu nájomného bytu, na základe ktorého bola nájomcovi
uznaná úľava na nájme bytu,

 

2. z dôvodu poskytnutia bezbariérového bytu oprávnenej osobe, kedy musí nájomca bez
obmedzenej schopnosti pohybu odovzdať byt,
3. z dôvodu vzájomnej dohody nájomcov,
4. z dôvodu priestorových potrieb rodiny s nezaopatreným dieťaťom/deťmi.

 

II.


Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 355/2016 zo dňa 26.01.2016 a nadobúda účinnosť dňom 15.02.2016.

 

Ján Nosko
primátor mesta1377914

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka