Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2 /2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 3.2.2016

Účinnosť: 1.3.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici  v súlade s ustanovením  § 6 ods. 2 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská  Bystrica (ďalej len nariadenie)

 

                                                                      

§ 1

Úvodné ustanovenie

                                                                          

                                                      

1.   Účelom tohto  nariadenia  je  určiť  miesto a  čas zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica (ďalej Mesto).

 

2.     Mesto  je zriaďovateľom nasledovných základných škôl:

 

            a)   Základná škola Jána Bakossa,  Bakossova 5, Banská Bystrica

            b)   Základná škola,  Ďumbierska 17, Banská Bystrica

            c)   Základná škola Jozefa Gregora Tajovského,  Gaštanová 12, Banská Bystrica

            d)   Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

            e)   Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

            f)   Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

            g)  Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

            h)  Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

            i)   Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

            j)   Základná škola, SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica

            k)  Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

           

 

§ 2

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole

 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu..

           

2. Mesto určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská    Bystrica  prvý  pracovný utorok v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka,  v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 13:00 hod. do 18:00 hod.

 

 

 

 3. V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu Mesto môže uložiť pokutu v zmysle  platných zákonov do 331,50 € .1/

 

 

 

Tretia časť

§ 3

Záverečné ustanovenia

 

 

1.  Ruší sa:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2014 o určení miesta a času  zápisu do 1. ročníka  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská  Bystrica   schválené uznesením č.1382/2014 MsZ z  27.05.2014.

                                                                         

 

2.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení miesta a času zápisu  do 1.  ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené  uznesením Mestského zastupiteľstva č. 356/2016 zo dňa 26.01.2016 a nadobúda účinnosť dňom 01.03. 2016.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

 

 

1/ § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.1378100

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka