Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica

Schválené: 19.4.2016

Vyhlásené: 28.4.2016

Účinnosť: 1.7.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 4 odst. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 5 a 7, § 81 ods. 3, ods. 8 a ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov (ďalej tiež "zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica (ďalej tiež "nariadenie").

 

 

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Účel a predmet odpadového hospodárstva mesta

 

Účelom tohto nariadenia je upraviť nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Nariadenie vymedzuje práva a povinnosti orgánov Mesta Banská Bystrica (ďalej tiež „Mesto“), pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedené zložky komunálnych odpadov najmä elektroodpady z domácností, odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory, veterinárne lieky a humánne lieky, jedlé oleje a tuky, objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok. Nariadenie upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora a spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 

Podľa zákona o odpadoch a tohto nariadenia:

Odpadom je v zmysle § 2 ods. 1 zákona hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Komunálne odpady (ďalej tiež „KO“) v zmysle § 80 ods. 1 zákona sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb,

Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) v zmysle § 80 ods. 5 zákona je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

Pôvodca odpadu v zmysle § 4 ods. 1 písmena a) zákona je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov,

Držiteľ odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zákona pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe,

Harmonogram zberu je harmonogram, v ktorom sú stanovené intervaly resp. dátumy na zber a odvoz odpadu (uverejnený je na webovom sídle mesta),

Triedený zber komunálnych odpadov je zmysle § 80 ods. 3 zákona činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Množstvový zber je zber KO, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas,

Nakladanie s odpadom je zmysle § 3 ods. 2 zákona zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa,

Stojisko zberných nádob je spravidla spevnená plocha prístupná vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľnosti a vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu KO, ktorej umiestnenie, veľkosť a vyhotovenie sú stanovené mestom,

Dočasné stojisko zberných nádob je plocha na dočasné umiestnenie zberných nádob za účelom zberu odpadu v deň zberu, ktorých dočasné umiestnenie na verejnom priestranstve je odsúhlasené Mestom,

Odpad s obsahom škodlivých látok (odpad s nebezpečnými vlastnosťami) je odpad označovaný ako tzv. problémové látky (napr. použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie, žiarivky a iné nebezpečné odpady vznikajúce z prevádzky domácností),

Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu,

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené Mestom a prevádzkované osobou ktorá má uzatvorenú zmluvu s Mestom na túto činnosť.

Používané skratky v nariadení:

BRO – biologicky rozložiteľný odpad

FO - fyzická osoba

PO – právnická osoba

IBV – individuálna bytová výstavba

KBV – komplexná bytová výstavba

BaA – použitá batéria alebo akumulátor

ZKO – zmesový komunálny odpad

OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov

 

 

 

II. ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 3

 

V zmysle § 81 ods. 1 zákona za nakladanie s KO, ktoré vznikli na území mesta a s DSO, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá Mesto, ak zákon neustanovuje inak.

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom a týmto nariadením.

V zmysle § 12 ods. 2 zákona je každý povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,

obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Zakazuje sa :

uložiť alebo ponechať KO mimo určené zberné nádoby, s výnimkou kalendárového zberu objemného odpadu v zmysle § 4d ods. 2 tohto nariadenia,

zneškodniť KO ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta,

ukladať do zberných nádob pre KO žeravý popol, výbušné predmety, toxický odpad, rádioaktívny odpad, horľavý odpad, infekčný odpad, stavebný odpad, kamenivo, vianočné stromčeky (tieto je potrebné uložiť vedľa zberných nádob), uhynuté zvieratá, exkrementy z chovu hospodárskych zvierat, objemný odpad, chemické látky, lieky, látky znečistené olejovými a ropnými látkami a odpady vykazujúce iné chemické a fyzikálne nebezpečné vlastnosti,

poškodzovať zberné nádoby, písať na ne a vylepovať plagáty,

zberné nádoby preplňovať, neprimerane zhutňovať ich obsah, alebo ich zapaľovať,

ponechať zberné nádoby so zatváracím poklopom otvorené,

meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať,

vylievať chemikálie, oleje, ropné látky a iné chemické látky s nebezpečnými vlastnosťami do kanalizačného systému mesta, alebo ich zneškodňovať iným nepovoleným spôsobom,

do zberných nádob v územnom obvode mesta ukladať odpady, ktoré nevznikli v územnom obvode mesta,

v zmysle § 13 písm. g) zákona zneškodňovať spaľovaním BRO s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona,

v zmysle § 13 písm. h) zákona spaľovať KO na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnosti,

znemožňovať odvoz KO, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp, státím vozidla pred stojiskom zberných nádob a na prístupovej komunikácii k stojisku.

Pôvodca KO je v zmysle § 81 odst. 9 zákona povinný:

nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta,

zapojiť sa do systému zberu KO v meste,

užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO v meste,

ukladať ZKO, oddelene zbierané zložky KO a DSO na účely ich zberu na miesta určené Mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu KO v meste.

Pôvodca KO je ďalej povinný:

v IBV pred zberom odpadu zberné nádoby sprístupniť resp. umiestniť na dočasné stojisko, pričom v mestskej pamiatkovej rezervácii na stojisko v dvornom trakte objektu (vo vnútrobloku) pred zberom KO a sprístupniť ich vo vzdialenosti max. 10 m od zberovej trasy,

po zbere odpadu je každý povinný vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na pôvodné miesto, pokiaľ toto nie je totožné so stojiskom,

zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk (v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom, tak aby stojisko zberných nádob bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné zberu KO,

na komunikáciách, ktoré nie sú v majetku a správe Mesta, sprístupniť stojisko zberných nádob vozidlám zabezpečujúcim zber a prepravu odpadu (v zimných mesiacoch zabezpečiť pravidelnú údržbu komunikácie - čistenie od snehových zrážok a posyp inertným materiálom resp. posypovou soľou). Ak komunikácia je nezjazdná, umiestniť pred zberom KO zberné nádoby na náhradné stojisko odsúhlasené Mestom vo vzdialenosti max. 10 m od najbližšej zjazdnej zberovej trasy,

zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre zber, ak tieto miesta nie sú určené ako stojisko zberných nádob,

v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca odpadu v IBV povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady,

Držiteľ KO je povinný:

Zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého. Táto povinnosť sa vzťahuje na ZKO a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Jedná sa o celé územie mesta okrem zastavaného územia mesta a zastavané územie mesta v časti Laskomer.

Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že :

zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,

na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba alebo

na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.

V zmysle § 81 odst. 13 zákona vykonávať na území mesta zber, vrátane mobilného zberu a prepravu KO, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne môže Mesto samo alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s Mestom; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 odst. 4 zákona s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou Mesto uzavrelo zmluvu podľa § 59 odst. 2 zákona.

 

 

 

III. ČASŤ

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM, SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU A ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

 

§ 4

Pre PO, FO - podnikateľov je na území mesta zavedený množstvový systém zberu KO. Každá PO a FO - podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať príslušný odborný útvar Mesta o zabezpečenie zberu KO. Mesto následne zabezpečí systém zberu a zneškodnenie KO z prevádzky PO a FO – podnikateľa.

Pre FO je na území mesta zavedený paušálne spoplatňovaný systém zberu KO. Každá FO, ktorá vlastní, užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území mesta, je povinná oznámiť túto skutočnosť na príslušný odborný útvar Mesta. Mesto následne zabezpečí systém zberu a zneškodnenie KO pre FO.

 

§ 4a

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

 

Nakladanie so ZKO, počet zberných nádob na ZKO, ich umiestnenie a interval zberu je upravený tak, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob na ZKO.

Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodný pôvodca odpadu, náklady sú zahrnuté v miestnom poplatku za KO.

Mesto pre FO určuje počet nádob (vriec) na zber ZKO a interval zberu nasledovne:

a) rodinné domy (IBV):

počet osôb 1 až 4 v rodinnom dome – 110 l alebo 120 l zberná nádoba s intervalom zberu 1 x za týždeň,

počet osôb 5 až 8 v rodinnom dome – 240 l nádoba s intervalom zberu 1 x za týždeň, za každé ďalšie osoby bude systém zberu priamo úmerne posilnený,

ak FO vlastní alebo užíva na území mesta viac nehnuteľností (IBV), Mesto zabezpečí v rámci miestneho poplatku jednu nádobu na KO, každú ďalšiu nádobu si FO zabezpečí na vlastné náklady. Typ zbernej nádoby na KO musí byť totožný s nádobami používanými Mestom a zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie,

FO má nárok na výmenu opotrebovanej zbernej nádoby za novú v rámci miestneho poplatku za KO v prípade jej fyzického opotrebovania po uplynutí minimálne 10. rokov jej používania,

ak je zber ZKO pre FO zabezpečený formou vrecového zberu, interval zberu je 1 x za týždeň / jedno 50 litrové vrece na jedného občana, vrece musí byť označené logom zberovej spoločnosti. Vrecový zber sa uplatní, len ak nie je možné zabezpečiť zber KO prostredníctvom zberných nádob.

b) bytové domy (KBV):

1100 l zberné nádoby s intervalom zberu minimálne 1 x za týždeň,

c) interval zberu ZKO pre FO podľa písmena a) a b) tohto ustanovenia môže byť

v mimoriadnych prípadoch po dohode so zberovou spoločnosťou posilnený podľa

potreby (napr. vianočné, veľkonočné sviatky a pod.).

4. Mesto pre PO, FO – podnikateľov určuje typy zberných nádob na zber KO a interval

zberu nasledovne:

50 l vrecia,

110, 120, 240 a 1100 l zberné nádoby,

veľkoobjemové kontajnery.

Interval zberu ZKO je zabezpečený:

minimálne 1x za dva týždne prostredníctvom zberných nádob,

minimálne 1x mesačne pri zbere ZKO prostredníctvom veľkoobjemových

kontajnerov a 50 l vriec. Interval zberu 1x mesačne pri zbere ZKO prostredníctvom 50 l vriec predpokladá podnikateľskú činnosť jednej osoby s tvorbou minimálneho množstva komunálneho odpadu,

veľkosť zberovej nádoby a interval zberu ZKO si určí pôvodca odpadu (PO, FO -

podnikateľ).

5. Ak ide o pôvodcov ZKO, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový

dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí

nedohodnú, rozhodne Mesto.

6. Systém zberu ZKO pre pôvodcov odpadu (PO, FO – podnikateľov a FO) Mesto zabezpečí do

14 dní od uplatnenia požiadavky pôvodcom odpadu.

7. Zrušenie systému zberu ZKO pre pôvodcov odpadu (PO, FO – podnikateľov a FO)

Mesto zabezpečí do 14 dní od uplatnenia požiadavky pôvodcom odpadu.

8. Nakladanie so ZKO z verejného priestranstva na území mesta je zabezpečené prostredníctvom

nádob (smetných košov) na ZKO rozmiestnených na území mesta, prevažne v centre mesta, v

mestských parkoch, na autobusových zastávkach, detských ihriskách a pod. Interval zberu

ZKO je závislý od lokality a ročných období.

 

§ 4b

Nakladanie s odpadmi z nehnuteľností určených na rekreáciu

 

Pre pôvodcu odpadu ( FO, PO a FO - podnikateľ), ktorý je na území mesta oprávnený užívať alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, platia ustanovenia § 3, ods. 1 až 6 tohto nariadenia primerane.

Vlastníci/užívatelia nehnuteľnosti uvedenej v ods. 1 nachádzajúcej sa v záhradkárskej osade sú povinní:

kompostovať alebo inak zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad v rámci týchto záhradkárskych osád,

uskutočňovať oddeľovanie triedených zložiek KO,

zmesový KO priebežne odviesť / odniesť a uložiť do zberných nádob na ZKO v mieste trvalého pobytu (ak sa jedná o pôvodcu odpadu v zmysle ods. 1, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta, odpad uloží do zberných nádob na ZKO určených pre KBV na území mesta),

vytriedené zložky KO priebežne odviesť / odniesť a uložiť do príslušných zberných nádob na triedenie KO v mieste trvalého pobytu alebo v zbernom dvore (ak sa jedná o pôvodcu odpadu v zmysle ods. 1, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta, odpad uloží do príslušných zberných nádob na triedenie KO určených pre KBV na území mesta),

udržiavať verejné a otvorené priestranstvá v okolí záhradkárskej osady v čistote a poriadku.

Na zber a odvoz vyprodukovaného KO (okrem kompostovateľného) je možné bezplatne, najviac 1x do roka, prostredníctvom predsedu záhradkárskej osady požiadať príslušný odborný útvar Mesta o bezplatné pristavenie veľkoobjemového kontajnera.

 

§ 4c

Nakladanie s drobným stavebným odpadom

 

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber DSO určí Mesto vo všeobecne záväznom nariadení.

Pôvodcovia DSO sú povinní DSO rozdeliť na jednotlivé zložky KO – stavebné materiály, kovy, sklo, plasty, drevo a pod.

Stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) sú pôvodcovia DSO povinní odovzdať v zbernom dvore v zmysle § 15 ods. 2 písm. c) a ods. 4 tohto nariadenia.

S ostatnými zložkami komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z DSO (najmä kovy, sklo, plasty a drevo), je pôvodca DSO povinný naložiť v zmysle IV. časti tohto nariadenia.

DSO - stavebné materiály (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, a pod. ) je zakázané ukladať k nádobám na KO a do nádob na KO (z dôvodu ich preťaženia).

Mesto má právo skontrolovať pôvod DSO na mieste, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom).

§ 4d

Nakladanie s objemným odpadom z domácností

 

Objemný odpad z domácností je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo jeho množstvo presahuje ich objem.

Medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry,

sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod.

Medzi objemný odpad nepatrí elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod.

Objemný odpad z domácností je potrebné uložiť jeden deň pred termínom zberu ku nádobám na KO (nie v deň zberu). Mesto zber a prepravu objemného odpadu zabezpečuje v rámci kalendárového zberu v zmysle harmonogramu zberu objemného odpadu uverejneného na webovom sídle Mesta.

Objemný odpad z domácností je možné odovzdať aj v zbernom dvore.

Ide výlučne o objemné odpady, ktoré sú súčasťou KO, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti.

 

§ 4e

Nakladanie s odpadom s obsahom škodlivých látok z domácností

 

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivých látok z domácností (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z KO a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

Odpad s obsahom škodlivých látok z domácností je zakázané:

ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá,

odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači

a pod).

Mesto zabezpečí 2 x do roka v rámci kalendárového zberu zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia prostredníctvom spoločnosti DETOX, s.r.o. Banská Bystrica, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu. Takéto odpady je možné odovzdať aj priamo v mieste prevádzky spoločnosti DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste č. 139 v Banskej Bystrici. Harmonogram mobilného zberu je uverejnený na webovom sídle Mesta.

Patria sem: použité autobatérie a akumulátory, odpadové motorové oleje a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

Odpady inak nešpecifikované s obsahom škodlivých látok (azbest a pod.) je možné odovzdať úhrnom max. 500 kg ročne od jednej FO prostredníctvom oprávnenej osoby. Nad uvedené množstvo je pôvodca odpadu (FO) povinný naložiť s takýmto odpadom v súlade so zákonom na svoje náklady.

Mesto má právo skontrolovať pôvod odpadu s obsahom škodlivín z domácností na mieste, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom).

Ide výlučne o odpady s obsahom škodlivín, ktoré sú súčasťou KO, a nie o odpady z podnikateľskej činnosti.

 

 

 

IV. ČASŤ

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV

 

§ 5

 

Triedený zber zložiek KO v meste sa týka nasledovných KO:

elektroodpad z domácnosti,

odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,

veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované FO a zdravotnícke pomôcky,

šatstvo a textílie z domácností,

jedlé oleje a tuky z domácností,

biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

Na triedený zber KO sú určené zberné nádoby a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto nariadení. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša príslušná OZV.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek KO, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša Mesto a sú zahrnuté do miestneho poplatku za KO a DSO.

 

§ 6

Nakladanie s elektroodpadom z domácností

 

Elektroodpad z domácností je držiteľ takéhoto odpadu povinný odovzdať:

v rámci kalendárového zberu odpadov s obsahom škodlivín v zmysle § 4e ods. 3 tohto nariadenia,

v mieste prevádzky spoločnosti DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu,

prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov,

osobe oprávnenej na zber elektroodpadu.

Patria sem: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska telekomunikačná technika, mobilné telefóny, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

Elektroodpad je zakázané:

ukladať do zberných nádob určených na KO,

elektroodpad ukladať na verejné priestranstvá, resp. ku kontajnerom na KO,

odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).

 

§ 7

Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

 

Toto ustanovenie upravuje podmienky triedeného zberu KO z papiera, plastov, skla a kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov), na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Mesto má na nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorenú zmluvu s OZV pre obaly a so zberovou spoločnosťou.

Odpady z papiera, plastov, skla a kovov je okrem zavedeného systému triedeného zberu KO na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

 

§ 7a

Odpady z papiera

 

Odpady z papiera sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:

1100 litrových nádob s modrým poklopom označených modrým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť,

mobilného zberu oprávnenou osobu, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

 

 

§ 7b

Odpady z plastov

 

Odpady z plastov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob so žltým poklopom označených žltým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne

plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Väčšie kusy plastového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore resp. v rámci odvozu objemného odpadu v zmysle § 4d ods. 2 tohto nariadenia.

 

§ 7c

Odpady zo skla

 

Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1400 litrových nádob, tzv. „zvonov“ zelenej farby označených zeleným štítkom s intervalom zberu min. 1 x mesačne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Väčšie kusy skleneného odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore. Napr. okenné tabule.

 

§ 7d

Odpady z kovov

 

Odpady z kovov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s hnedým poklopom označených červeným štítkom s intervalom zberu min. 1 x mesačne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové

obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje a pod. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Väčšie kusy kovového odpadu je potrebné odovzdať v zbernom dvore odpadu resp. v rámci odvozu objemného odpadu v zmysle § 4d ods. 2 tohto nariadenia.

 

§ 8

Nakladanie s použitými prenosnými batériami a akumulátormi

a automobilovými batériami a akumulátormi

 

Použité prenosné BaA a automobilové BaA možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

Držiteľ použitých BaA a automobilových BaA je povinný ich odovzdať:

v rámci kalendárového (mobilného) zberu odpadov s obsahom škodlivých látok v zmysle § 4e ods. 3 tohto nariadenia,

v mieste prevádzky spoločnosti DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej

Bystrici, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu,

v rámci režimu spätného zberu (výrobca a distribútor je povinný na svojich predajných miestach bezplatne zabezpečiť spätný zber), alebo na zbernom mieste

použitých BaA a automobilových BaA,

osobe oprávnenej na zber BaA.

Patria sem: automobilové batérie, batérie do hodiniek, hračiek, prenosných personálnych počítačov a iných elektrozariadení, a pod.

Použité BaA je zakázané:

ukladať do zberných nádob určených na KO,

odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači a pod.).

 

§ 9

Nakladanie s veterinárnymi liekmi a humánnymi liekmi nespotrebovanými fyzickými osobami a nakladanie so zdravotníckymi pomôckami

 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných FO je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Je zakázané nespotrebované lieky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám na KO a verejné priestranstvá.

 

§ 10

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností

 

Použité šatstvo a textílie z domácností sa zbierajú prostredníctvom špeciálnych kontajnerov označených nápisom, na aký účel sú určené. Interval zvozu je min. 1 x mesačne.

Vhodné na zber sú:

a) čisté a suché šatstvo a textílie(všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná

bielizeň),

b) topánky (topánky iba v pároch, nezničené),

c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.),

d) prípadne iné druhy textílií (nepatria sem netkané textílie, napr. používané v

záhradníctve).

 

§ 11

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

 

Držiteľ jedlých olejov a tukov je povinný ich odovzdať donáškovým spôsobom

v použitých „PET“ fľašiach, podľa možností od oleja :

do označenej nádoby umiestnenej v zbernom dvore,

v mieste prevádzky spoločnosti DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139

v Banskej Bystrici, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.

Je zakázané jedlé oleje a tuky zmiešavať s KO a ukladať k nádobám na KO.

 

§ 12

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov

 

BRO zo záhrad a parkov sa triedia do 240 litrových (IBV) a 660 litrových (KBV) nádob červenej farby označených hnedým štítkom s rozmermi najmenej 15 x 15 cm s nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“. Na nakladanie s BRO sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

Je zakázané odpad ukladať do nádob v igelitových taškách, vreciach a pod. Odpad musí byť

do nádob voľne uložený.

Interval zberu:

IBV – v zmysle harmonogramu zberu uverejnenom na webovom sídle mesta

1 až 4 x mesačne podľa ročných období,

KBV – 1-2 x mesačne podľa ročných období.

BRO zo záhrad a parkov je okrem zavedeného systému zberu KO na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.

Nepatria sem: kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.

Mesto nad rámec harmonogramu zberu a kapacity pridelených zberných nádob ďalší zber, napr. pristavením veľkoobjemového kontajnera nezabezpečuje.

BRO z verejnej zelene a cintorínov, ktoré sú majetkom Mesta alebo v správe Mesta, zabezpečuje správca mestskej zelene prostredníctvom veľkoobkemových kontajnerov.

 

§ 13

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

 

Mesto nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu KO pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti, a to z dôvodu, že je to pre Mesto ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

 

§ 14

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 

Podľa § 83 ods. 1 zákona prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Podľa § 83 ods. 2 zákona prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zákona zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy a ani verejnosť.

Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

Interval zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené v právnych predpisoch.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky stanovené v osobitnom právnom predpise.

Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je zakázané:

ukladať do nádob určených Mestom na zber KO,

kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.,

zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

 

 

V. ČASŤ

PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA

 

§ 15

 

Zberný dvor s názvom „Zberňa triedeného odpadu Dechetteries“ je umiestnený v oplotenom areáli v lokalite Radvaň pri vlakovej stanici Radvaň. Je prevádzkovaný osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s Mestom.

FO, ktorá je poplatníkom v meste a preukáže sa dokladom totožnosti, môže na zbernom dvore odovzdať:

a) bezplatne oddelene zbierané zložky KO - papier a lepenku, plasty, sklo a kovy, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto nariadení a v Prevádzkovom poriadku zberného dvora,

b) v rámci miestneho poplatku za KO oddelene zbierané zložky KO – objemný odpad, BRO zo záhrad a parkov, drevo bez obsahu škodlivých látok, jedlé oleje a tuky, šatstvo a textílie v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto nariadení a v Prevádzkovom poriadku zberného dvora.

c) DSO, za ktorý sa platí miestny poplatok. Miestny poplatok za DSO sa uhradí v hotovosti po odvážení a odovzdaní DSO na zbernom dvore. Pôvodca DSO obdrží potvrdenie o úhrade od zamestnanca zberného dvora. Zber DSO sa uskutočňuje v rozsahu ustanovenom v tomto nariadení a v Prevádzkovom poriadku zberného dvora. Pre zber DSO platí ustanovenie § 4c ods. 1 tohto nariadenia.

Z dôvodu, že Mesto nezodpovedá za nakladanie s odpadovými pneumatikami, zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, nakoľko konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík.

Pravidlá prevádzkovania zberného dvora upravuje Prevádzkový poriadok zberného dvora, nachádza sa v zberni odpadov a uverejnený je na webovom sídle Mesta.

 

 

VI. ČASŤ

SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU

 

§ 16

 

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode mesta, ktoré je v rozpore so zákonom môže akákoľvek FO alebo PO

Okresnému úradu v Banskej Bystrici

Mestu Banská Bystrica nasledovným spôsobom:

ústne v čase úradných hodín v Klientskom centre na Mestskom úrade v Banskej Bystrici so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,

písomne na adresu sídla Mesta Banská Bystrica,

elektronickou poštou na adresu linka.cistoty@banskabystrica.sk, alebo

podatelna@banska.bystrica.sk,

na telefónnom čísle linky čistoty 048/ 4330 323.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný v zmysle § 15 ods. 2 zákona bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu uvedenému v odseku 1.

 

 

VII. ČASŤ

KONTROLA

 

§ 17

 

Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

a) poverení zamestnanci mesta,

b) príslušníci mestskej polície,

c) hlavný kontrolór.

 

 

VIII.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ

 

§ 18

 

Zrušuje sa :

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Banská Bystrica

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 425/2016-MsZ dňa 19.4.2016 a nadobúda účinnosť dňom 1.7.2016.


 


 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 9 - 2016.pdf VZN č. 9 - 2016.pdf (179 kB)


1378085

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka