Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica - Zmeny a doplnky Blok č. 9

Schválené: 28.6.2016

Vyhlásené: 1.7.2016

Účinnosť: 1.8.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č.9

 

§1
Účel nariadenia


Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č.9 schváleného uznesením č. 482/2016- MsZ dňa 28.6.2016.

 

§ 2
Rozsah platnosti

 

VZN je platné pre územie CMZ Banská Bystrica vymedzené blokom 9.

 

§ 3
Záväzná časť územného plánu

 

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Blok č.9 v rozsahu:
a/ Textová časť - Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v prílohe č. 1
tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:
1. Regulatívy priestorového a funkčného využitia pozemkov a stavieb
2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením
zastavovacích podmienok
4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
5. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových
zón a do ostatnej krajiny
6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb
7. Požiadavky na delenie na sceľovanie pozemkov
8. Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území
obce
9. Zoznam verejnoprospešných stavieb
10. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia , ktorá obsahuje:
1. výkres č.2 – Komplexný urbanistický návrh (funkčná regulácia)
2. výkres č. 3 – Dopravné riešenie
3. výkres č. 4 – Návrh funkčného využitia objektov
4. výkres č.5 – Výkres priestorovej regulácie

 

§ 4
Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:
a) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta
b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – stavebný úrad
c) 1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

 

§ 5
Záverečné ustanovenia

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 28.06.2016 uznesením č. 482/2016-MsZ a nadobúda účinnosť 01.08.2016.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

(Poznámka: Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa nachádza v priloženom súbore)

Súbor na stiahnutie VZN č. 13 - 2016.pdf VZN č. 13 - 2016.pdf (2 MB)


1378105

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka