Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták - Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34

Schválené: 28.6.2016

Vyhlásené: 1.7.2016

Účinnosť: 1.8.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták - Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34

 

 

§1
Účel nariadenia


Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták - Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34 chváleného uznesením č. 483/2016-MsZ dňa 28.06.2016.

 

§ 2
Rozsah platnosti


VZN je platné pre územie CMZ Banská Bystrica vymedzené blokom 34.

 

§ 3
Záväzná časť územného plánu


Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť
Hušták - Belveder, ZaD časť funkčnej zóny D, Zmena č. 3, Blok CMZ 34:
a/ Textová časť - Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad
priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v prílohe č. 1
tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:
1.1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
1.2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
1.3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením
zastavovacích podmienok
1.4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
1.5. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
1.6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
1.7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
1.8. Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území
obce
1.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb
1.10. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia , ktorá obsahuje:
1. výkres č.2 – Komplexný urbanistický výkres
2. výkres č. 3 – Doprava
3. výkres č. 6– Funkčná a priestorová regulácia

 

 

§ 4
Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

 

Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:
a) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta
b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – stavebný úrad
c) 1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

 

§ 5
Záverečné ustanovenia


Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 28.06.2016 uznesením č. 483/2016-MsZ a nadobúda účinnosť 01.08.2016.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

(Poznámka: Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa nachádza v priloženom súbore)1377856

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka