Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu

Schválené: 13.9.2016

Vyhlásené: 14.9.2016

Účinnosť: 1.10.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6, ods.1, § 11, ods.4., písm. g.) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu.

 

 

Článok 1

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2012 o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 539/2012 zo dňa 26.6.2012.

 

 

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici uznesením č. 588/2016-MsZ dňa 13.09.2016


 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. októbra 2016.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta1377922

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka