Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť

Schválené: 31.10.2006

Vyhlásené: 8.11.2006

Účinnosť: 8.12.2006


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006
k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica -
Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody (ďalej len VZN)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody.

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.


Článok II.
Záväzné regulatívy

Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia.
Pre optimálne usporiadanie a využívanie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné zásady a regulatívy.

§ 3
Záväzné zásady a regulatívy pre usporiadanie územia


V súlade s § 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov určuje nasledovné zásady a regulatívy :
- na parcele KN C č. 1127/14 o rozlohe 835 m2 na Námestí Slobody v KÚ Banská Bystrica, bude postavený polyfunkčný dom s využitím pre obchodné, administratívno-technické a obytné účely. Pôdorysná zastavaná plocha objektu bude do 550 m2.Objekt bude mať jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Výška objektu bude 13,5m. Na zostávajúcej ploche pozemku, budú chodníky, parkovacie miesta a zeleň.
- architektonické riešenie určuje exponovaná poloha objektu. Tvarové a materiálové stvárnenie priestorovú polohu akceptuje formou pôdorysne uvoľneného nárožia podielom presklených plôch, náročným a kvalitným detailom. Objekt je koncipovaný tak, aby umožnil dostavbu ulice smerom k Triede SNP.

§ 4
Regulatív dopravného a technického vybavenia

- prístup k polyfunkčnému domu ako aj do podzemného parkoviska bude z jestvujúcej komunikácie vedúcej z Námestia Slobody smerom k obytným budovám. Na povrchu budú zriadené 4 parkovacie stojiská a v podzemí 19 stojísk, spolu 23 stojísk.
- v danej lokalite sa nachádzajú jestvujúce rozvody vody a kanalizácie, ktoré bude potrebné čiastočne preložiť a upraviť. Z novo navrhnutých rozvodov bude napojený samotný objekt ako aj jestvujúce stánky rýchleho občerstvenia. Pre prevádzku nie je potrebné budovať čistiace zariadenia.
- verejný vodovod DN 200 a DN 110 prechádza pozdĺž pozemku v jeho západnej a južnej časti. V juhozápadnej časti pozemku bude potrebné zrealizovať prekládku vodovodu DN 110. Napojenie objektu a tiež stánkov rýchleho občerstvenia, bude zrealizované z DN 110 zo samostatnej vodomernej šachty za podmienok dohodnutých so StVS.
- kanalizačná prípojka v dĺžke cca 18 m bude zaústená do verejnej kanalizácie DN 800, ktorá prechádza popri pozemku v smere severovýchod - juhozápad , cez revíznu šachtu do ktorej budú napojené aj stánky rýchleho občerstvenia.
- zásobovanie elektrickou energiou predmetného objektu je uvažované samostatným káblovým rozvodom v zemi napojeným na vývod z rozvodnej skrine RIS na budove Rozkvet - Výrobné družstvo invalidov , ktorá je súčasťou distribučných rozvodov SSE na jestvujúcom objekte s obchodmi. Inštalovaný výkon cca 72, 0 kW. Súčasný odber cca 50 kW.
- zásobovanie plynom bude zabezpečené z jestvujúceho plynovodu z ocele DN 200 PN, 100 kPa, ktorý prechádza pozdĺž pozemku po jeho západnej strane, samostatnou prípojkou v dĺžke cca 15 m. Plyn bude využitý na vykurovanie objektu.
- na predmetnom území v jeho západnej časti sa nachádzajú rozvody Slovak Telecomu, ktoré bude potrebné preložiť v dĺžke 337 m a upraviť. podľa podmienok dohodnutých s ich majiteľom. Napojenie na telefónne rozvody bude vykonané z jestvujúcich rozvodov z jestvujúcej šachty na ul. ČSA, samostatnou prípojkou v dĺžke cca 105m.

§ 5
Umiestnenie stavby na pozemku, určenie vybavenosti stavby
a začlenenie do okolitej zástavby

- pôdorysne sa objekt od priečelia š. 20 m postupne dozadu zužuje v troch šírkach, tak aby bola dosiahnutá potrebná odstupová vzdialenosť 9,3 m od výškového obytného domu na prízemí a 12,3 m na 1-3 poschodí, tiež sa tak získa priestor pre vjazd do podzemných parkovísk a parkoviská. Celková plocha pozemku podľa geometrického plánu je 835 m2.
- objekt bude na riešenom pozemku osadený nasledovne : uličná čiara 3m od severnej a východnej hranice jestvujúcej komunikácie a hranice pozemku. Na západnej strane bude osadený presne na hranici riešeného pozemku. Objekt bude mať rovnú strechu. Ostatná plocha pozemku bude využitá na parkoviská (4 miesta), umiestnenie smetných nádob, chodníky a zeleň.
- objekt bude mať štandardné technické vybavenie
- svojim riešením objekt rešpektuje okolitú zástavbu a vhodne dopĺňa charakter Námestia
Slobody


§ 6
Stavby nevyžadujúce rozhodnutie o umiestnení stavby

- nenavrhujú sa

§ 7
Delenie a sceľovanie pozemkov

- je potrebné rešpektovať spracovaný geometrický plán pre oddelenie parcely č. KN C 1127/14 z parcely KN E č.1-1190/1 kat. územie Banská Bystrica.


Článok III.

§ 8
Verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia


V zmysle § 108 stavebného zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb, alebo opatrení vo verejnom záujme možno vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.
Stavbou budú dotknuté jestvujúce verejnoprospešné stavby nasledovnými objektmi :
VS 01Prípojka a prekládka vodovodu .
VS 02Prípojka kanalizácie.
VS 03NN prípojka.
VS 04Prípojka telefónu a prekládka telefónneho kábla
VS 05 Prípojka STL plynovodu
VS 06 Spevnené plochy a prístupy k pozemkom a stavbám.
Činnosťou budú dotknuté verejnoprospešné stavby na nasledovných pozemkoch: KN E č.1-2527/1, č.1-170, č.1-2500/199, č. 1-2500/198, č. 1-1190/1,č. 1-2330,č. 1-2329,č. 1-2331,č. 1-2338/259, KN C č. 1203/2, č. 1202/1, KÚ Banská Bystrica.


§ 9
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb


Grafická príloha ÚPN obce územnoplánovacej dokumentácie je záväzná v nasledujúcom rozsahu:
V.č.3.Komplexný urbanistický návrh M 1: 1000
V.č.4.Výkres regulácie územia M 1: 500
V.č.5.Výkres technickej infraštuktúry, verejno-prospešných stavieb a dopravy, M 1:500

Čo nie je uvedené v záväznej časti je smerné. Záväzné časti ÚPN je možné meniť zmenami a doplnkami k ÚPN, ktoré po prerokovaní schvaľuje mesto. O úprave smernej časti rozhoduje orgán, ktorý ÚPD obstaral.


Článok IV.

§ 10
Záverečné ustanovenia


Uloženie územného plánu
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody bude uložený:
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ - Referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica§ 11

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 174/2006 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Polyfunkčný dom Námestie Slobody bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
č. 618/2006-MsZ zo dňa 31.októbra 2006 a nadobúda účinnosť dňom 8.decembra 2006.Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta


1378145

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka