Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica

Schválené: 13.12.2016

Vyhlásené: 16.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 4 odst. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 5 a 7, § 81 ods. 3, ods. 8 a ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov (ďalej tiež "zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica (ďalej tiež "nariadenie").

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 425/2016 - MsZ dňa 19.4.2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

 

I.

 

V § 4a sa ods. 2 mení nasledovne:

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu a

tieto sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad nasledovne:

a) za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorá je umiestnená pri rodinnom dome

(IBV) vo výške nákladov obstarávacej ceny zbernej nádoby, za ktorú ju zakúpila poverená

zmluvná zberová spoločnosť

b) za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorá je umiestnená pri bytom dome

(KBV) vo výške nájmu za nádobu, ktorú má v nájme Mesto od zmluvnej zberovej

spoločnosti


 

V § 4a v ods. 4. poslednej zarážke sa vo vete „ veľkosť zberovej nádoby a interval zberu ZKO si určí pôvodca odpadu (PO, FO- podnikateľ)“ slovo „a“ nahradzuje slovom „alebo“

V § 7a ods. 1 sa za písm. a) dopĺňa nové písmeno b), ktoré znie :

b) 240 litrových a 120 litrových nádob modrej farby. Zber odpadov prostredníctvom nádob

zabezpečuje podľa stanoveného harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť

V §7a ods. 1 sa pôvodné písm. b) označuje ako písmeno c)

V §7b ods. 1 sa mení nasledovne:

 

1. Odpady z plastov sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:

 

a) 1100 litrových nádob so žltým poklopom označených žltým štítkom s intervalom

zberu 2 x týždenne. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa

harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť,

 

b) 240 litrových a 120 litrových nádob žltej farby. Zber odpadov prostredníctvom nádob zabezpečuje podľa stanoveného harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť .

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne

plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové

nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové

okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

 

V § 7c ods. 1 sa sa mení nasledovne:

 

1. Odpady zo skla sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:

a) 1400 litrových nádob, tzv. „zvonov“ zelenej farby označených zeleným štítkom s

intervalom zberu min. 1 x mesačne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu

príslušná zberová spoločnosť.

b) 240 litrových a 120 litrových nádob zelenej farby. Zber odpadov prostredníctvom nádob

zabezpečuje podľa stanoveného harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky,

silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

V § 15 ods. 2. písm. c) sa v druhej vete za slovo „odvážení“ dopĺňa slovné spojenie: „alebo stanovení jeho hmotnosti podľa orientačnej prepočtovej tabuľky drobných stavebných odpadov, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia“.

 

 

 

 

Za VIII. ZÁVEREČNÚ ČASŤ a podpis primátora mesta Banská Bystrica sa dopĺňa nasledujúce:

„Príloha č. 1: Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov“

 

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, č. 681/2016 dňa 13. decembra 2016 a nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2017.

 

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica1377854

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka