Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa

Schválené: 7.2.2017

Vyhlásené: 10.2.2017

Účinnosť: 15.3.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa

 

§1
Účel nariadenia
Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s – Zmeny a doplnky IV. etapa chváleného uznesením č. 721/2017-MsZ dňa 7. februára 2017.

 

§ 2
Rozsah platnosti
VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.

 

§ 3
Záväzná časť územného plánu
Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky IV. etapa v rozsahu:


a/ Textová časť – kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja
so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

 

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčnéného využívania územia
B.20.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia a určenie regulácie využitia jednotlivých plôch – Zásady a regulatívy priestorového a funkčného usporiadania častí mesta
B.20.3. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
B.20.5. Zásady, regulatívy a limity zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene
B.20.6. Zásady, regulatívy a limity starostlivosti o životné prostredie
B.20.7. Ostatné zásady, regulatívy a limity
B.20.8. Vymedzenie zastavaného územia
B.20.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
B.20.10. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny
B.20.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
B.20.12. Zoznam verejnoprospešných stavieb
B.20.13. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
B.20.14. Zoznam vybraných pojmov a skratiek použitých v záväznej časti

 

b/ Grafická časť Záväzná časť, uvedená v Prílohe č. 2 tohoto nariadenia, ktorá obsahuje:

 

1. výkres č.3a – Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia – v znení Z a D IV. etapa
2. výkres č.4 – Verejné dopravné vybavenie – v znení Z a D IV. etapa
3. výkres č.7a – Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Funkčné a
výškové regulatívy – v znení ZaD IV. etapa
4. výkres č.7b - Regulatívy a limity funkčného a priestorového využívania územia – Priestorotvorné regulatívy (prvky vyznačené v legende ako záväzné- vrátane legendy schémy základnej priestorovej štruktúry územia) – v znení ZaD IV. Etapa
5. výkres č. 10 – Zoznam verejnoprospešných stavieb – v znení ZaD IV. etapa
Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie
Schválený Územný plán Mesta Banská Bystrica vrátane Zmien a doplnkov I., II. a IV. etapa je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:
a) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad – odbor územného plánovania a architekta mesta
b) 1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad - stavebný úrad
c) 1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky
d) Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk

 

§ 5
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 7. februára 2017 uznesením č. 721/2017-MsZ a nadobúda účinnosť 15. marca 2017.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

 

(Prílohy č. 1 a 2 sú v proloženom súbore)

Súbor na stiahnutie VZN č. 2 - 2017.pdf VZN č. 2 - 2017.pdf (3.5 MB)


1378126

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka