Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 175/2006 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť murgašova ulica

Schválené: 30.11.2006

Účinnosť: 10.1.2007

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 175/2006
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť murgašova ulica

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica.
Prvá časť
Limity a regulatívy pre územný rozvoj
§ 1
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

(1)Nosnou funkciou v riešenom území je bývanie v RD doplnené viacúčelovou halou.
(2)Regulatívy pre jednotlivé objekty sú určené diferencovane, vyznačené vo výkresovej časti
(3)Pri príprave stavieb preukázať dodržanie ustanovení Zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok).
(4)V maximálnej miere uplatniť všetky formy zelene – izolačnú, oddychovú, estetickú. Uličnú líniu Hurbanovej ulice a Murgašovej ulice dotvoriť vysokou zeleňou alejového typu vhodných druhov drevín.
§ 2
Regulatívy umiestnenia verejného, dopravného a technického vybavenia.

(1)Dopravné napojenie rodinných domov je z ulice J. Murgaša priamo na parcely.
(2)Parkovanie a odstavovanie vozidiel je na pozemkoch rodinných domov.
(3)Dopravné napojenie viacúčelovej haly riešiť z ulice J. Murgaša, komunikáciou š = 4,5 m v trase existujúceho kanalizačného zberača.
(4)Parkovanie a odstavovanie vozidiel na vlastnom pozemku v počte 19 státí, vytvoriť 1 státie je pre imobilných.
(5)Rodinné domy a viacúčelovú halu napájať na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia.
(6)Pripojenie na technickú infraštruktúru riešiť:
a)prípojku NN viesť z existujúcej trafostanice pri objekte telocvične školy J. Murgaša,
b)vodovodné prípojky viesť z existujúceho vodovodu DN 80mm z ul. J. Murgaša, predpokladaná potreba vody pre 4 RD je 2160 l/deň,
c)kanalizačné prípojky (splaškové a dažďové vody) napojiť cez revízne šachty do existujúceho zberača DN 1000, splaškové vody z rodinných domov 2160 l/deň,
d)dažďové vody z parkoviska odviesť cez lapač olejov, napojiť cez kanalizačnú prípojku viacúčelovej haly do kanalizačného zberača DN 1000, dažďové vody zo spevnených plôch predstavujú množstvo 27,21 l/s,
e)plynové prípojky napojiť do existujúceho plynovodu LPE d110 a DN50 v ul. J. Murgaša. Predpokladaná potreba plynu pre RD – 10 000 m³/rok, 4 m³/hod. Predpokladaná potreba plynu pre halu je 7000 m³/rok, 6,5 m³/hod.
-2-
§ 3
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

(1)Zastavovacie podmienky pre rodinné domy:
a)počet nadzemných podlaží – max. podlaží 2
b)uličná čiara 6,0 m od hr. pozemku na ul. J. Murgaša
c)odstup 3,0 m od severnej hranice parciel
d)parkovanie vozidiel na vlastnom pozemku
(2)Zastavovacie podmienky pre viacúčelovú halu:
a)počet nadzemných podlaží max. 3
b)od západnej hranice parcely 2,0 m
c)parkovanie na vlastnom pozemku
d)objekt architektonicky prispôsobený existujúce SPŠ – rovná strecha a jednoduchá
e)architektúra v moderných výrazových prostriedkoch
(3)Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej časti územného plánu.
§ 4
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Rodinné domy – parkovanie na vlastnom pozemku
Viacúčelová hala – vybudovať parkovisko pre 19 státí, 1 státie je pre imobilných
§ 5
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí riešenia je vo výkrese č. 6 Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica. Verejnoprospešné stavby nie sú v riešenom území vymedzené.

Druhá časť
Záverečné ustanovenia

§ 6
(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 175/2006 schválilo mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 30. 11. 2006 uznesením č. 633/2006-MsZ
(2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. 01. 2007Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta1378140

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka