Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 20.6.2017

Vyhlásené: 28.6.2017

Účinnosť: 1.9.2017

Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5 /2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (ďalej len "VZN")

 

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

§ 1

Predmet úpravy

1. Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:

výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,

výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach,

postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa príslušného zákona.

 

2. Zriaďovateľ Mesto Banská Bystrica (ďalej len "zriaďovateľ") určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v:

a) materských školách,

b) školských kluboch detí,

c) základnej umeleckej škole,

d) centre voľného času,

e) zariadeniach školského stravovania

 

 

Čl. II.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

 

§ 2

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica takto:

a) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 14,00 €

a)deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 28,00 €

b) deti od 2 do 3 rokov veku 50,00 €

c) za prázdninovú činnosť za deti podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia

v mesiaci júl a august s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 25,00 €

deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste

d) Banská Bystrica a s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 10,00 €

 

2. Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 2 ods. 1 a) alebo 1b).

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je povinný uhradiť príspevok do 10. júna príslušného roka.

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku príslušnej materskej školy o vrátenie príspevku v prípade prerušenia dochádzky do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov najneskôr do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikol nárok na vrátenie uhradeného príspevku.

 

 

Čl. III.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí

 

§ 3

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica takto:

a) zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí, ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica mesačne minimálne sumou 8,00 €. Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pri zachovaní minimálnej sumy určí riaditeľ školy, pričom nie je potrebný súhlas od zriaďovateľa.

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

 

 

 

Čl. IV.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole

 

§ 4

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica takto:

 

(tabuľka je uvedená v prílohe)

 

1 prípravné štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky

 

2 prípravné štúdium pre žiakov primárneho vzdelávania (prvého stupňa ZŠ)

3 žiaci v štúdiu pre dospelých v individuálnom a  skupinovom vyučovaní hlavného predmetu, ktorí majú vlastný príjem

4 žiaci v štúdiu pre dospelých v individuálnom a skupinovom vyučovaní hlavného predmetu, ktorí nemajú vlastný príjem

 

2. a) Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vyučovaním viac ako jedného predmetu v individuálnej forme vyučovania, prispieva mesačne sumou 35,- €.

 

b) Zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených s vyučovaním viac ako jedného predmetu v skupinovej forme vyučovania, prispieva mesačne sumou 25,- €.

 

3. Základná umelecká škola Jána Cikkera vyberá príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom vždy na jeden polrok daného školského roka.

Termíny úhrad: I. polrok do 20. 9. školského roka

II. polrok do 20. 2. školského roka

4. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 

Čl. V.

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

 

§ 5

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica mesačne takto:

 

a) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica, pričom je dieťa prihlásené na jednu záujmovú činnosť k 15. septembru príslušného kalendárneho roka a súčasne zákonný zástupca odovzdal písomné čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov pre zriaďovateľa centra voľného času, sumou 0,00 €,

 

b) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica za každú ďalšiu záujmovú činnosť, alebo ak zákonný zástupca neodovzdal písomné čestné vyhlásenie na započítanie dieťaťa do zberu údajov pre zriaďovateľa centra voľného času, sumou 2,50 €,

 

c) zákonný zástupca na dieťa od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku bez trvalého pobytu na území mesta Banská Bystrica alebo na dieťa prihlásené po 15. septembri príslušného kalendárneho roka za každú záujmovú činnosť sumou 2,50 €,

 

d) zákonný zástupca na dieťa do 5 rokov veku a od 15 rokov veku do dovŕšenia 18 rokov veku za každú záujmovú činnosť sumou 2,50 €,

 

e) ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času, upúšťa sa od príspevku za jednu záujmovú činnosť podľa písm. b), c) a d),

 

f) dospelá osoba za každú záujmovú činnosť sumou 3,50 €.

 

2. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

 

 

Čl. VI.

Zariadenia školského stravovania

 

§ 6

Školská jedáleň

 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre:

a) deti materských škôl,

b) žiakov základných škôl,

c) zamestnancov škôl a školských zariadení,

d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

§ 7

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

 

(tabuľka je uvedená v prílohe)

 

b) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

 

(tabuľka je uvedená v prílohe)

 

2. Vo vybraných školských jedálňach sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zriaďovateľ určí, ktorá materská a základná škola môže poskytovať diétne stravovanie.

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

 

(tabuľka je uvedená v prílohe)

 

 

 

b) Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín na diétne stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

 

(tabuľka je uvedená v prílohe)

 

3. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre žiakov so zameraním na šport podľa materiálno – spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR.

 

 

Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre športové triedy podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR:

 

(tabuľka je uvedená v prílohe)

 

 

 

 

§ 8

Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni

a podmienky úhrady za stravovanie

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku úhradu na režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na režijné náklady v školských jedálňach pri materských školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne 2,50,-€.

 

b) Zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školských jedálňach pri základných školách paušálne čiastkou na jedného stravníka mesačne minimálne 1,-€. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní minimálnej sumy určí riaditeľ školy, pričom nie je potrebný súhlas od zriaďovateľa.

c) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno hlavné vydané jedlo - obed v školských jedálňach pri materských školách vo výške 1,44-€.

d) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základných škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno hlavné vydané jedlo - obed v školských jedálňach pri základných školách minimálnou sumou 1,00,­-€. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach pri zachovaní minimálnej sumy určí riaditeľ školy na základe prepočtu režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, pričom nie je potrebný súhlas od zriaďovateľa.

2. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi.

 

3. Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradunákladov a na režijné náklady, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

4. Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a na úhradu režijných nákladov sa vykonáva mesačne vopred bezhotovostným platobným stykom, poštovou poukážkou príp. platbou v hotovosti.

 

 

 

Čl. VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

§ 9

 

Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší:

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 158/2015 z 23. júna 2015.

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 860/2017 dňa 20. júna 2017 a nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2017.

 

 

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 5 - 2017.pdf VZN č. 5 - 2017.pdf (3.7 MB)


1377927

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka