Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica

Schválené: 15.8.2017

Vyhlásené: 16.8.2017

Účinnosť: 1.9.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 6 ods. 2 písm. b)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica.

§ 1

Úvodné ustanovenie

  1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č.  2017-11087/32623:1-10H0 zo dňa 12. júla 2017 zaradilo Materskú školu, Bakossova 5, Banská Bystrica do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 01. 09. 2017.

§ 2

Predmet nariadenia

  1. Mesto Banská Bystrica týmto Všeobecne záväzným nariadením zriaďuje Materskú školu, Bakossova 5, Banská Bystrica dňom 01. 09. 2017.
  2. Materská škola sa zriaďuje ako preddavková organizácia Mesta Banská Bystrica.
  3. Zriaďovaciu listinu materskej školy po jej schválení v Mestskom zastupiteľstve vydá primátor mesta Banská Bystrica.

 

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2016 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 368/2016 z 8. marca 2016.
  2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 871/2017 dňa 15. augusta 2017 a nadobúda účinnosť  dňom 1. septembra 2017.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

 1377891

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka