Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8 / 2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky III. etapa

Schválené: 19.9.2017

Vyhlásené: 28.9.2017

Účinnosť: 30.10.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písmeno c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v súlade s ustanovením § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky III. etapa.

§ 1

Účel nariadenia

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesto Banská Bystrica vyhlasuje záväznú časť Územného plánu mesta Banská Bystrica s - Zmeny a doplnky III. etapa chváleného uznesením č.902/2017- MsZ dňa 19.09.2017.

§ 2

Rozsah platnosti

VZN je platné pre územie mesta Banská Bystrica vymedzené hranicami katastrálnych území Banská Bystrica, Radvaň, Kostiviarska, Sásová, Podlavice, Kremnička, Senica, Šalková, Uľanka.

§ 3

Záväzná časť územného plánu

Neoddeliteľnú súčasť tohto VZN tvorí Záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky III. etapa v rozsahu:

a/ Textová časť - kapitola B.20. Záväzná časť, ktorá obsahuje regulatívy územného rozvoja so stanovením zásad priestorového a funkčného využívania územia a verejnoprospešných stavieb uvedená v Prílohe č. 1 tohoto nariadenia v rozsahu nasledovných kapitol:

B.20.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

B.20.4. Zásady, regulatívy a limity umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Ostatné kapitoly záväznej časti ostávajú bezo zmeny.

§ 4

Uloženie a sprístupnenie územnoplánovacej dokumentácie

Schválený Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky - III. etapa je uložený a sprístupnený k nahliadnutiu:

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad - odbor územného plánovania a architekta mesta

1x na Meste Banská Bystrica, Mestský úrad - stavebný úrad

1x na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky

Kompletná textová aj grafická časť Územného plánu mesta Banská Bystrica je zverejnená na webovej stránke mesta Banská Bystrica - www.banskabystrica. sk

§ 5

Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 19.09.2017 uznesením č. 902/2017-MsZ a nadobúda účinnosť 30.10.2017.


 


 


 


 


 

                                                                                                                     Ján Nosko

                                                                                                                primátor mesta


 

Súbor na stiahnutie VZN č. 8- 2017.pdf VZN č. 8- 2017.pdf (1.3 MB)


1377920

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka