Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 176 /2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 6.3.2007

Vyhlásené: 7.3.2007

Účinnosť: 23.3.2007

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 176 /2007
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien


vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č 176 / 2007
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2 b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.


1.Ulici je určený názov : Ulica Tibora Andrašovana
2.Ulici je určený názov : Zimná ulica
3.Ulici je určený názov : Liesková ulica
4.Ulici je určený názov : Vŕbová ulica
5.Ulici je určený názov : Drienková ulica
6.Ulici je určený názov: Ulica Mikuláša Kováča


§2

1.Ulica Tibora Andrašovana je situovaná od existujúceho objektu elektrární za objektom Shoping centrum Europa a pokračuje k navrhovaným objektom obytných domov označených v návrhu zmien Hušták -Belveder z januára 2005 pod. Písmenom K.C. , až po navrhovaný kruhový objazd situovaný pod objekt Hospic. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.

2.Zimnú ulicu tvorí komunikácia- odbočenie vpravo od existujúcej miestnej komunikácie na Suchý vrch medzi novovytvorenými ulicami Pod suchým vrchom a Letnou ulicou, kde sa realizuje výstavba bytových domov.

3.Liesková ulica sa nachádza nad Rakytovskou cestou- prvá odbočka vpravo v obytnej zóne Rakytovce západ Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.

4.Vŕbová ulica sa nachádza nad Rakytovskou cestou druhá odbočka vpravo súbežne s navrhovanou Lieskovou ulicou v obytnej zóne Rakytovce západ Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.

5.Drienková ulica sa nachádza v lokalite Zhora vyšného potoku v Kremničke nad novovytvorenými ulicami Plánková, Šípková, Trnková.

6.Ulica Mikuláša Kováča je paralelná s ulicou Petra Karvaša, nachádza sa v lokalite Kačica, kde sa realizuje výstavba nových rodinných domov / viď zakreslenie na mape /§3Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.176 / 2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 19 / 2007 dňa 6.3.2007 a nadobúda účinnosť dňom 23.3.2007.
Ivan Saktor
primátor mesta


1378089

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka