Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2018 o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí

Schválené: 25.1.2018

Vyhlásené: 30.1.2018

Účinnosť: 1.9.2018

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2018 o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí (ďalej len nariadenie).

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Účelom tohto nariadenia je zrušenie Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a zriadenie Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčasti.

 

§ 2

 

Zrušenie škôl a školských zariadení

 

1. Mesto Banská Bystrica k 31. 08.2018 zrušuje:

Základnú školu Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Školský klub detí, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasť Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Školskú jedáleň, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasť Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Materskú školu, Bakossova 5, Banská Bystrica

 

2. Podmienkou pre zrušenie škôl a školských zariadení sú právoplatné súhlasné rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o vyradení škôl a ich súčastí zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 3

 

Zriadenie základnej školy s materskou školou

 

1. Mesto Banská Bystrica k 1. septembru 2018 zriaďuje:

Základnú školu s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Školský klub detí, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Školskú jedáleň, Bakossova 5, Banská Bystrica ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

2. Podmienkou pre zriadenie školy a školských zariadení je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy s materskou školou, Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

 

§ 4

Záverečné ustanovenia

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1005/2018-MsZ dňa 25.01.2018 a nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2018.

 

2. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutia v zmysle § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 tohto nariadenia, nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti týchto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 

Súbor na stiahnutie VZN č. 2 - 2018.pdf VZN č. 2 - 2018.pdf (1 MB)


1377884

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka