Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 17/2016

Schválené: 25.1.2018

Vyhlásené: 30.1.2018

Účinnosť: 15.2.2018

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 4 odst. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  ustanovenia § 80 ods. 5 a 7, § 81 ods. 3, 5, 8 a 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov (ďalej tiež "zákon") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 17/2016 (ďalej tiež "nariadenie").

 

 

 

I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 425/2016 - MsZ dňa19.04.2016 (ďalej VZN)  v znení VZN Mesta Banská Bystrica č. 17/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 681/2016 zo dňa 13.12.2016 sa  mení a dopĺňa nasledovne:

1.      V § 3 ods. 7 sa za slová „batérií a akumulátorov“ vkladajú slová „a elektroodpadu.“.

2.      V § 4a  ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové  písmeno c), ktoré znie nasledovne:

c) za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, prostredníctvom ktorej je zabezpečený zber ZKO od PO alebo FO-podnikateľa vo výške nájmu za nádobu, ktorú má v nájme Mesto od zmluvnej zberovej spoločnosti.

 

3.      V § 4a sa bod 4. mení nasledovne:

 

4.  Mesto pre PO, FO – podnikateľov určuje typy zberných nádob na zber ZKO a interval  zberu nasledovne:

·         vrecia o objeme 50 l, interval zberu minimálne 1 x za mesiac pri predpoklade podnikateľskej činnosti jednej osoby s tvorbou minimálneho množstva komunálneho odpadu

·         zberné nádoby o objeme 120 l, 240 l a 1100 l; interval zberu minimálne 1 x za dva týždne

·         veľkoobjemové kontajnery, interval zberu sa určí po dohode s príslušným odborným útvarom Mesta.

       Veľkosť zberovej nádoby alebo interval zberu ZKO si určí pôvodca odpadu (PO, FO - podnikateľ).

4.      V § 4a sa v bode 6. menia slová „14 dní“ za slová „30 dní“.

5.      V § 4a sa v bode 7. menia slová „14 dní“ za slová „30 dní“.

6.      V § 4b sa bod 3. mení nasledovne:

„3. Na zber a odvoz vyprodukovaného KO je možné bezodplatne, v rámci poplatku Mestu za KO, najviac 2 x do roka, prostredníctvom predsedu/zástupcu záhradkárskej osady požiadať príslušný odborný útvar Mesta o pristavenie veľkoobjemového kontajnera.“

7.       V § 7 ods. 1. sa za slovom „skla“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „kovov“ sa vkladajú slová „ a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky“

8.      V § 7 ods. 3 . sa za slovom „skla“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „kovov“ sa vkladajú slová „ a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky“

9.      Za  § 7d sa dopĺňa nový § 7e, ktorý znie nasledovne:

§ 7e

Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky

1.      Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom:

a) 1 100 litrových nádob s oranžovým poklopom označených oranžovým štítkom, ktoré sú určené len na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky s intervalom zberu minimálne 1 x mesačne

b) 1 100 l nádob určených na triedený zber pre plasty so žltým poklopom označených žltým a oranžovým štítkom. Farebné štítky obsahujú informáciu o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená. Interval zberu je 2 x za týždeň.

Patria sem: nápojové obaly tzv. tetrapaky z mlieka, ovocných štiav a pod.

2.      Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť stlačené a bez zvyškov nápojov.

3.      Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky je možné odovzdať v zbernom dvore triedených odpadov.

10.  § 12 ods. 1 sa  mení nasledovne:

1.      BRO zo záhrad a parkov sa triedia do 240 litrových (IBV) a 660 litrových (KBV) nádob červenej farby označených hnedým štítkom s rozmermi najmenej 15 x 15 cm s nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“a do kompostovacích zásobníkov. Náklady na zberné nádoby alebo kompostovacie zásobníky sú vo výške obstarávacej ceny zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady.“

Je zakázané odpad ukladať do nádob v igelitových taškách, vreciach a pod. Odpad musí byť do nádob voľne uložený.

Interval zberu BRO zo zberových nádob je nasledovný:

IBV – v zmysle harmonogramu zberu uverejnenom na webovom sídle mesta

1 až 4 x mesačne podľa ročných období,

KBV – 1-2 x mesačne podľa ročných období.

Na nakladanie s BRO sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.

11.  § 12 ods. 3 sa mení nasledovne:

       3. Mesto zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad dva krát do roka, a to v jarnom a jesennom období.

 

 

II.

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici,  č. 1008/2018-MsZ   dňa  25. januára 2018 a nadobúda účinnosť dňom 15.02.2018.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta       

Súbor na stiahnutie VZN č. 5 - 2018.pdf VZN č. 5 - 2018.pdf (1.4 MB)


1377833

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka