Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2018 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 24.4.2018

Vyhlásené: 27.4.2018

Účinnosť: 15.5.2018

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1, § 2b a § 4 ods. 5 a)1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica.

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

 

a/ Lokalita I: Sásová - Borovicový háj                       Borová ulica

 

 

b/ Lokalita II: Pršianska terasa                                 Kremeňová ulica

 

 

§ 2

 

a/ Lokalita I: Sásová - Borovicový háj

 

Borová ulica      - navrhovaná ulica vznikne v rámci obytného súboru Borovicový háj, severovýchodne za Tatranskou ulicou v severnej časti Banskej Bystrice.

 

 

b/ Lokalita II: Pršianska terasa

 

Kremeňová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza   po ľavej strane od mesta. Podľa UPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality C1, B2

 

§ 3

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 7/2018-MsZ dňa 24. apríla 2018 a nadobúda účinnosť dňom 15. mája 2018.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta1377853

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka